др Нада Милошевић Ђорђевић

проф. др Нада Милошевић-Ђорђевић

редовни члан САНУ

САНУ, Одељење  језика и књижевности, Кнез Михаилова 35, Београд

 

КОНТАКТ:

- број телефона: 2027-180; 011/2631118

- поштанска адреса: Кнез Михаилова35

- адреса електронске поште:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА:

Рођена 2. децембра 1934. у Београду. Дипломирала на Катедри за југословенске књижевности и српскохрватски језик Београдског универзитета, где је одбранила магистарску и докторску тезу и прошла сва звања од асистента до редовног професора за народну књижевност. Као Фулбрајтов стипендиста и професор по позиву предавала је на универзитетима у САД (UCLA; UTAH; Harvard; Berkley; Bernardini), у Европи (Беч, Инсбрук, Клагенфурт) и Јужној Кореји. Учествовала је и на многобројним међународним конгресима у земљи и иностранству. Била је ментор при изради више од десет доктората из народне књижевности и двадесетак магистарских теза. Објавила је близу 300 радова, на српском и на страним језицима и преко 200 сажетих одредница у Enciklopediji Jugoslavije 6 (Leksikografski zavod), Новој енциклопедији у боји (Вук Караџић-Larousse), у Речнику књижевних термина (ур. Д. Живковић), Лексикону  српског средњег века (ур. С. Ћирковић, Р. Михаљчић), у Српској енциклопедији (ур. Ч. Попов, Д. Станић) и др. 

            Редован је члан САНУ, председник је Одбора за Народну књижевност САНУ и руководи пројектима из ове области. Члан је Одбора за књижевност и језик Матице српске, члан Управног одбора Вукове задужбине, члан Уређивачког одбора Српске енциклопедије. Уредник је Данице, члан уредништва Прилога за књижевност, језик, историју и фолклор, Лицеума, члан Савета међународног часописа Oral Tradition, члан Међународног друштва за изучавање народне прозе (ISFNR), као и почасни члан других фолклористичких и славистичких друштава. Носилац је више награда за научна истраживања.    

           

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Историја и теорија српске народне књижевности у јужнословенском и европском контексту.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

 

       I.            Монографије и уређени зборници  

 

Заједничка тематско-сижејна основа српскохрватских неисторијских епских песама и прозне традиције. Београд: Филолошки факултет (Монографије 41). 1971.

Narodna književnost / R. Pešić, N. Milošević-Đorđević. Beograd: Vuk Karadžić, 1984. (Biblioteka Čovek i reč). 2. доп. изд. Београд: Требник, 1997.

Косовска епика / Нада Милошевић-Ђорђевић. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1990. (Библиотека Портрет књижевног дела ; коло 4 : 2).

Од бајке до изреке: (обликовање и облици српске усмене прозе) / Н. Милошевић-Ђорђевић. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2000. (Библиотека књижевност и језик ; књ. 7). 2. изд. 2006.

Казивати редом : прилози проучавању Вукове поетике усменог стварања / Н. Милошевић-Ђорђевић.  Београд : Рад : КПЗ Србије, 2002. (Библиотека Вуков сабор)

Радост препознавања/ Нада Милошевић-Ђорђевић.  Нови Сад: ИЦ Матице српске, 2011. (Едиција Матица; књ. 13)

Народна књижевност I / Видо Латковић; [Припремиле за штампу Р. Пешић и Н. Милошевић].  Београд : Научна књига, 1967. (Универзитетски уџбеници).

Српске народне приповетке и предања из лесковачке области / сакупио Драгутин Ђорђевић ; прир.; Предговор, IX-XII; Напомене и коментари, 495-556; Поговор, 557-598. – Нада Милошевић-Ђорђевић. Београд : САНУ, 1988. Српски етнографски зборник XCIV

Oд како се земља охладила : прозни облици српске народне књижевности и мале фолклорне форме / [избор и пропратни текстови Нада Милошевић-Ђорђевић]. – [1. изд.]. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1997. (Библиотека Избор).

Српска народна лирика / избор и пропратни текстови Нада Милошевић-Ђорђевић. – [1. изд.]. Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1999.  (Библиотека Избор).

Српске народне епске песме и баладе / избор и пропратни текстови Нада Милошевић-Ђорђевић . – [1. изд.]. Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001.  (Библиотека Избор).

Народна књижевност Павле Поповић; прир., поговор:127-133 Нада Милошевић-Ђорђевић.  Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2000. (Сабрана дела Павла Поповића; 3).

Корејске народне приповетке / превод са корејског и поговор Санг-Хун Ким ; приређивање и предговор Нада Милошевић-Ђорђевић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002. – 134 стр.– (Библиотека Посебна издања).  

Ковчежић за историју, језик и обичаје Срба сва три закона, ур. Вук Стефановић Караџић. Фототипско изд. /Прир; поговор: Нада Милошевић-Ђорђевић/. Београд:  Вукова задужбина 2014.

Вук Стефановић Караџић (1787 ̶ 1864  ̶ 2014), ур. Нада Милошевић-Ђорђевић. САНУ, Научни скупови, књ. CLVI, Одељење језика и књижевности, књ. 27, Београд 2015. 

 

    II.            Публикације у часописима и зборницима радова

 

„Осврт на неке теорије и праксу класификације народних приповедака“. Народно стваралаштво . Фолклор. 5. 1963: 376-382.

“Distinctive elements of Peasant Culture in Yugoslav Oral Lyric Poetry”. Symposium on East European Peasantry, Harvard University, May 9-12, 1973. [s.1. : s.n.], 1973: 1-26.

„Хасанагиница са становишта теорије баладе“. Научни састанак слависта у Вукове дане 4. 1974: 433-445.

„Речник усмених књижевних родова и врста“. II, Балада. Књижевна историја, 7:27. 1975: 499-510; V, Бећарац. Књижевна историја. 8:31. 1976: 431-435; VI, Богојављенске песме, Божићне песме. Књижевна историја. 8:32. 1976: 637-640; VII, Бугарштице. Књижевна историја. 9:35. 1977: 541-563; Додолске песме. Књижевна историја. 10:38. 1978: 235-243; X, Ђурђевске песме. Књижевна историја. 12: 47. 1980: 405-413.

„О неким видовима изражавања осећања у нашој лирици“. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 42 : 1-4.1975: [178]-185.

“Prose Forms of Oral Tradition”.The folk arts of Yugoslavia : papers presented at symposium, Pittsburgh, Pennsylvania, March 1976. [Pittsburgh] : Duquesne University Tamburitzans Institute of Folk Arts, (1976) 103-117.

„Дело Боре Станковића и усмена предања“. Дело Боре Станковића у своме и данашњем времену. Врање: Самоуправна интересна заједница културе; Београд: Филолошки факултет: Међународни славистички центар. 1978: 53-61.

„Маргита девојка и Рајко војвода“. Летопис Матице српске. 424 : 5. 1979: 1709-1721.

„О бајкама Лесковачке Мораве“. Народно стваралаштво. Фолклор. 20 : 78-80. 1981: 60-67.

„Преглед прозних облика наше усмене књижевности“ : успомени професора Вида Латковића поводом осамдесетогодишњице рођења.  Књижевна историја. 14 : 53. 1981: 25-42.

„Појам историјске баладе и епска народна песма Косовка девојка“. Књижевност и језик. 30 : 4. 1983: 231-239.

„Девојка и Шишман : историја и усмена традиција“. Студије и грађа за историју књижевности. Београд : Институт за књижевност и уметност (Годишњак), 1986: 139-148.

              „Vuks Poetik der Serbischen Volksliteratur und die Wissensschaft 19. Und 20. Jahrhunderts“.  Österreichische Osthefte 29. 1987: 134-147.

„Народна књижевност у савременој настави: Увод у истраживање поетике народне књижевности“. Школски час српскохрватског језика и књижевности. 9 : 1. 1991: 20-26.

„Continuity and Change in Folk Prose Narrative“. Oral Tradition. Slavica Publishers Inc., Columbus, Ohio, USA, 6 : 2-3 (1991) 316-324.

 „Поетика усмене традиције у прози Момчила Настасијевића“. Поетика Момчила Настасијевића: зборник радова.  Београд: Институт за књижевност и уметност  1994: 127- [137].  (Годишњак ; 17. Серија Д: Поетика српске књижевности ; 3)

“The Poetics of the Serbian Oral Tradition of Vuk Karadžic”. The uses of tradition: a comparative enquiry into the nature, uses and functions of oral poetry in the Balkans, the Baltic, and Africa / Edited by Michael Branch and Celia Hawkesworth. London: University of London, School of Slavonic and East European Studies ; Helsinki : Finnish Literature Society, 1994: 51-73.

„Народна књижевност“. Историја српске културе. Горњи Милановац: Дечје новине; Београд: Удружење издавача и књижара  Југославије, 1994, 147-165 (2. Издање 1996). Преводи: на чешки 1994; на енглески  ̶ 1994, 1995, 1999; на италијански  ̶  1999; на хебрејски  ̶  2009. 

„Проблемь изучения сербской народной (устной) литературы“. Изучение и преподавание сербохорватского языка и югославянских литератур в инославянской среде : Материялы международной научной конференции. Москва, 1996: 67-72.

„Montenegriner“ // Enzyklopädie des Märchens: Handwörterbuch für historischen und vergleichenden Erzählforschung. Berlin – New York : Walter der Gruyter, 1998. Bd. 9, Lfr. 2,  835-842.

              „Jerina  ̓the cursed ̓ in Serbian Belief Tales. Demonic Aspects“. 15th Congress of the International Society for Folk Narrative Research: Abstracts, Academy of Athens, Athens 2009: 254-256.

„Епски лик светог Саве или ка расветљавању проблема писано/усмено“, Расковник 20 : 77-78. 1994: 114-119.

„Поетика или мајсторија спевавања у српској епској поезији“. Гласник Етнографског института САНУ 43, 1994: 77-83.

„Функција културно-историјских предања у Андрићевом делу“. Научни састанак слависта у Вукове дане: Иво Андрић у своме времену 22 : 1. 1994: 13-20.

„Сеоба и српска културноисторијска предања“. Сентандрејски зборник 3. 1997:  111-120.

„Поетичка периода“ Валтазара Богишића. Даница 6, 1999: 238-247.

„Прилог поетици српске усмене књижевности“. Књижевност и језик 46 : 1-3. 1999: 1-10.

„Српска народна усмена проза и Европа“. Научни састанак слависта у Вукове дане 30 : 2. 2002: 113-121.

„Видо Латковић о народној књижевности: поводом стогодишњице рођења. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 67: 1-4. 2001 [2002]: 297-312.

„О поетици усмене традиције Бранка Радичевића“. Зборник у почаст академику Мирославу Пантићу. Београд: Институт за књижевност и уметност. Посебна издања 24. 2003: 279-288.

„Историја као поезија у песмама о Косовском боју“. Косово и Метохија у светлу етнологије: Зборник радова. Београд. Етнографски музеј. Центар за очување наслеђа Косова и Метохије  ̶  Mnemosyne. 2004: 43-65.

„Типови јунака у српским историјским предањима и њихове стварне биографије“. Глас. Српска академија наука и уметности. Одељење језика и књижевности 20. 2004: 63-85.

„Иришка академија и Вукови певачи или сремски слепи певачи у свеопштем кругу епског певања“.Срем кроз векове. Зборник радова. Београд: Вукова задужбина, Институт за књижевност и уметност; Беочин. 2007: 383-398.

„Хумор у новели и шаљивој причи: прилог могућним изворима хумора“. Научни састанак слависта у Вукове дане 35 :2, 2006: 33-38.

„Доситеј и српска народна књижевност“. Годишњак, год. III, бр. 3 (Посвећен успомени на проф, др Јована Деретића), Филолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима. Београд 2007: 33-42.

„Прожимање жанрова усмене књижевности и око њих“. Упоредна истраживања 4. Годишњак Института за књижевност и уметност посвећен академику Никши Стипчевићу, Београд 2007: 69-85.

„Емоција у српским баладама као лично и културно наслеђе (На примеру баладе Браћа и сестра)“. Grenzüberschreitungen.Traditionen und Identitäten in Südosteuropa. Festschrift für Gabriella Schubert, Balkanologische Veroffentlichungen, B. 45, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2008: 398-407.

„Живот и обичаји и српска народна лирика (Календарске обредне песме)“. Зборник радова. Српско народно стваралаштво, књ. 3. Институт за књижевност и уметност, Београд 2008: 7-19.

„Манастир Крушедол и српска народна књижевност (на примерима српске усмене епике). Анали огранка САНУ у Новом Саду. Додатак броју 4 - за годину 2008: 49-59.

„Српски фолклор и фолклористика на размеђи два миленијума (Осврт на историју истраживања)“. Словенски фолклор и фолклористика на размеђи два миленијума. Зборник радова са међународног симпозијума. САНУ/Балканолошки институт. Посебна издања 101, Београд 2008: 89-110.

„Овчар је туга голема“. Фолкор-Поетика-Књижевна периодика. Зборник радова посвећен Миодрагу Матицком. Институт за књижевност и уметност, Београд 2010: 203-208.

„О неколиким песмама у Његошевом Огледалу српском“. Његошев зборник Матице српске I, Нови Сад 2010: 113 -130.

 „Неки од видова Вуковог утицаја на европску књижевност“, Научни састанак слависта у Вукове дане 40/2, 2011: 5-15.

„Косовске песме о цару Душану“. Косово и Метохија у цивилизацијским токовима. Међународни тематски зборник, књ. 2, Универзитет у Приштини, Косовска Митровица 2010/2011: 37-49.

„Историјска и културноисторијска предања о проклетој Јерини“. Пад српске деспотовине 1459. године. САНУ, Одељење историјских наука. Научни скупови књ. CXXXIV, 2011: 75-85.

„Лаза Костић о поетици српских народних песама“, Лаза Костић 1841-1970-2010, САНУ, Одељење језика и књижевности. Научни скупови књ. CXXXIII, 2011: 227-236.

„A Survey of Approaches to Legends in Serbian Scholarship“, Belief Narrative Genres, The Third BNN Symposium, ed. Zoja Karanović, Willem de Blécourt, Нови Сад: Филозофски факултет 2012: 41-50.

„Путеви идентификације предања у развоју српске фолклористике“.Савремена српска фолклористика 1 (ур. З. Карановић, Ј. Јокић). Нови Сад. Филозофски факултет 2013: 205-210.

„Упоредни осврт на развој српске и албанске народне епике“, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 79. 2013: 19-32.

„Vrčević, Vuk“. Enzyklopädie des Märchens: Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung. Berlin: W. De Gruyter. T. 14, 2014: 1855-1877.

 „Реторика истине у српским историјским предањима: приступна беседа“. Глас САНУ. Одељење језика и књижевности 29. 2014: 1-9.

 

 

 

System.String[]