др Александра Попин

др Александра Попин,

доцент,

Државни универзитет у Новом Пазару

 

КОНТАКТ:

- поштанска адреса: Стевана Христића 35/22, 21000 Нови Сад

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА:

Александра Попин рођена је 1. 11. 1972. у Врбасу. Основне (1996) и магистарске студије (2005)  завршила је на Филозофском факултету у Новом Саду, на катедри за Југословенску књижевност и српскохрватски језик, односно, Српску и упоредну књижевност. Докторирала је на Филолошком факултету у Београду одбранивши тезу „Усмена књижевност и словенски неомитологизам као подтекст у поезији Васка Попе“ (2010). Од 1996. до 2010. била је запослена као наставница Српског језика у ОШ „Васа Стајић“ у Новом Саду. Од 2010. ради на Департману за филолошке науке, СП: Српска књижевност и језик (Државни универзитет у Новом Пазару). Држи наставу на предметима: Савремена књижевност јужнословенских народа1, 2, 3, Историја културе Срба, Методика наставе српског језика и књижевности (ОАС), Имагологија – слика другог у српској књижевности (МАС), а предавала је и Поетику усменокњижевних прозних облика, Књижевне жанрове (ОАС) и Поетику Васка Попе (МАС). Од 2011. до 2015. била је шеф студијског програма, а од 2015. је шеф департмана.  

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Фолклор и мит у писаној књижевности, српска књижевност 20. века.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

I Монографије и уређени зборници  

Александра Попин, Вучје сунце. О поетици Васка Попе, Нови Сад: Академска књига, 2015.             

II Публикације у часописима и зборницима радова

Неки елементи фолклорне подлоге поезије Милосава Тешића, Зборник Матице српске за књижевност и језик, Књ. L, св. 1–2/2002. 341–350.

Кора и Непочин-поље према усменокњижевној традицији, Зборник Матице српске за књижевност и језик LIII/1–3, 2005. 475–511.  

Кора и непочин-поље према усменокњижевној традицији (II), Зборник Матице српске за књижевност и језик LIV св. 1, 2006. 109–133.

Усмена књижевност и словенски неомитологизам као подтекст у поезији Васка Попе, Зборник Матице српске за књижевност и језик бр. 59, св. 1, 2011. 195–209.

Елементи соларног култа и веровања у женске демоне у триптиху „Јелена, жена које нема”, Иво Андрић у српској и европској књижевности. 2/41. Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 15–17. IX 2011., Београд: Међународни славистички центар, 2012. 497–506.

Радован Тунгуз Перовић Невесињски и народна традиција, Зборник радова са научног скупа „Наука и традиција”, књ. 7, том 1, Пале, 18–19. Мај 2012., [главни уредник Милош Ковачевић]. Пале: Филозофски факултет 2013. 569-579.

Митско и алхемијско у књизи песама „Вучја со” Васка Попе, Међународни интердисциплинарни симпозијум Сусрет култура (6; 2013; Нови Сад),Зборник радова [Електронски извор]. Књ. 2, Нови Сад: Филозофски факултет, 2013. 1019–1031.

Из осмог џепа бије велика зима (проблем дехуманизације у драми „Чудо у Шаргану” Љубомира Симовића), Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са 7. Међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, (26–27. X 2012), књ. II: НЕМОГУЋЕ: Завет човека и књижевности / [одговорни уредник Драган Бошковић], Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет 2013. 233–239.

Соларни мотиви у поезији Васка Попе, зборник радова са 42. Међународног научног састанка слависта у Вукове дане 12–14. 9. 2012, Београд; Развојни токови српске поезије 2/42, Београд: Међународни славистички центар, 2013. 177–187.

Мотив жртве у роману „Вучја сен”Радована Ждрала, зборник са научног скупа Наука и глобализација, књ. 8, том ½; 17–19. Маја 2013. [главни уредник Милош Ковачевић]. Источно Сарајево: Филозофски факултет 2014. 633–641.

Мушка тужбалица, зборник радова са 43. Међународног научног састанка слависта у Вукове дане (12–15. IХ 2013. Београд): Његош у своме времену и данас 43/2, Београд: Међународни славистички центар,  2014. 219–231.

Са својим корпусом кроз Србију Алберта Рајха, Први светски рат и српска књижевност; Два века Вукове Мале простонародне славеносрпске пјеснарице. 2/44. Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 11–14. IX 2014. Београд: Међународни славистички центар, 2015. 

System.String[]