др Славко Петаковић

др Славко Петаковић,

ванредни професор,

Филолошки факултет у Београду

 

БИОГРАФИЈА:
            Славко Петаковић рођен је у Ужицу 1973. године. Школовао се у Ужицу. Дипломирао је на Групи за српску књижевност Филолошког факултета у Београду (Друштвена сатира Мавра Ветрановића, 1998), магистрирао (Библијски мотиви у драмама Мавра Ветрановића, 2003) и докторирао (Марин Златарић дубровачки песник XVIII века, 2010). Од 1998. до 2002. године радио је као асистент на Учитељском факултету у Ужицу. Изабран је за асистента (2004), доцента (2010) и ванредног професора (2015) на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета у Београду. На основим студијама предаје Историју књижевности ренесансе и барока, Књижевност од ренесансе до рационализма, Поетику књижевности ренесансе и барока. На дипломским мастер студијама држи предавања на курсу Карневализација и карневалска култура у европској и дубровачкој књижевности ренесансе. Као гостујући професор предавао је на Одсеку за славистику Универзитета у Падови и на Одсеку за славистику Филозофског факултета у Љубљани. Члан је Савета Међународног славистичког центра, Управе Друштва за српски језик и књижевност Србије, Удружења фолклориста Србије и уредништва зборника „Научни састанак слависта у Вукове дане“ и часописа „Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима“, „Књиженство“, „Међај“ и „Свет речи“. Од 2011. до краја 2016. године сарађивао је на пројекту Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године (бр. 178029), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије. Од 1. децембра 2016. године ангажован је на пројекту Смена поетичких парадигми у српској књижевности ХХ века: национални и европски контекст (бр. 178016), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

            Књижевност од ренесансе до рационализма.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

       I.            Монографије и уређени зборници  

Ликови традиције. Београд: Завод за уџбенике. 2014.

Марин Златарић дубровачки писац  XVIII века. Београд: Филолошки факултет. 2015.

 

    II.            Публикације у часописима и зборницима радова

 „Нови културноисторијски контекст у дубровачкој књижевности XVIII века“. Научни састанак слависта у Вукове дане. Књ. 39/2. 2010: 225–231.

Пародија или не: о „Тирени“ Марина Држића. Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима. V. 2010: 123–139.

„Представа о Венецији у песништву Мавра Ветрановића“. Венеција и словенске књижевности. 2011: 85–96.

„Одјек историјских прилика у Европи у политичкој сатири Мавра Ветрановића“. Научни састанак слависта у Вукове дане. Књ. 40/2. 2011: 81–88.

„Цвијета Зузорић – светлост ренесансног Дубровника“. Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе. I, 1 (Online  http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=28)

Ликов сељанки у књижевности ренесансног Дубровника“. Зборник радова са V међународног научног скупа Српски језик, књижевност и уметност. Књ. II. Жене: род, идентитет, књижевност, Крагујевац. 2011: 557–565.

„Лице и наличје ренесансне стварности у фарсама Николе Наљешковића“. Књижевност и језик. Књ. 58/3–4. 2011: 249–266.  

„Помени Дубровника у епској фолклорној традицији“. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. Књ. 78, 1–4. 2012: 113–126.

„Реалистично-бурлескни свет дубровачког бернескног песништва“. Научни састанак слависта у Вукове дане. Књ. 42/2. 2013: 297–306.

„Мотив „браве дубровачке“ у епским народним песмама“. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. Књ. 79/1–4. 2013: 31–46.

„Златарићева допуна Османа“. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. Књ. 80. 2014: 37–62.

„У сенци ловоровог венца – поетесе старог Дубровника“. Књиженство, часопис за студије књижевности, рода и културе. IV, 4. 2014 (Online  http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=121)

„Дубровачка књижевност и југословенство Павла Поповића“. Зборник Матице српске за књижевност и језик. Књ. 63/1. 2015: 85–96.

„Историјске драме Ива Војновића“. Научни састанак слависта у Вукове дане. Књ. 44/2. 2015: 429–436.

„Петраркистички хербаријум – прилог проучавању дубровачке ренесансне поезије“. зборник радова Гора љиљанова. Биљни свет у традиционалној култури Срба. 2016: 133–140.

„Поетизовање историјске потке у Дубровачким елегијама Луја Војновића“. Научни састанак слависта у Вукове дане. Књ. 45/2. 2016: 99–106.

„Дубровник у путописима крајем XIX и XX века“. Зборник Матице српске за књижевност и језик. Књ. 64/2. 2016: 353–364.