др Сања Лазаревић Радак

др Сања Лазаревић Радак,

виши научни сарадник,

Балканолошки институт САНУ

 

КОНТАКТ:

- број телефона: +3816138868700

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

БИОГРАФИЈА:

            Лазаревић Радак, Сања (Београд, 1978). Дипломирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Године 2006. одбранила је магистарску тезу Интердисциплинарни приступ ауторитарности: политичка димензија и могуће синтезе, на Катеди за интердисциплинарне студије, смер социо-културна антропологија, Филозофског факултета у Београду. На истој катедри одбранила је и докторску дисертацију: Представе о Србији у енглеским и америчким путописима између два светска рата.

            Од  2007. године, запослена је као истраживач - сарадник на пројекту Дунав и Балкан: културно-историјско наслеђе Балканолошког института САНУ. Године 2012. изабрана је у звање научног сарадника, а од 2017. године запослена је у звању вишег научног сарадника.

            Одржала је више јавних предавања и учествовала на бројним међународним конференцијама. Научне и стручне радове објављује у научној периоици и тематским зборницима у земљи и иностранству. Уређује часопис Свеске: књижевност, уметност култура. Објавила је четири научне монографије. Сарађује са научним институтима и катедрама за хуманистичке и друштвене науке у земљи и иностранству.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

            Културна антропологија, културна историја, анализа дискурса, филм, имагологија, постколонијална критика, историја Југославије, фолклор.

 

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

       I.            Монографије и уређени зборници  

Сања Лазаревић Радак, На границама  Оријента: представе о  Србији  у енглеским  и америчким  путописима  између два светска рата,  Панчево: Мали Немо. 2011.

Сања Лазаревић Радак, Невидљиви Балкан: прилог историји постмодерних географија, Панчево: Мали Немо. 2014.

      Сања Лазаревић Радак, Откривање Балкана, Панчево: Мали Немо. 2013.

      Сања Лазаревић Радак, Филм и  политички   контекст: о југословенском  и  српском  филму, Панчево: Мали Немо. 2016.

 

    II.            Публикације у часописима и зборницима радова

 

Сања  Лазаревић Радак, „War Trauma and the Terror  of  Freedom: Yugoslav Black Wave and the  Critics of  Dictatorship“, Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia, 6/2017: Trauma kulturova jako palmpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów,  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017: 101-117.

Сања Лазаревић Радак, Конструкти османско и словенско у британским и  америчким путописима  колонијалног  периода,  У:Serbian  Studies  Research,  god. 8. Vol. 8. Научно удружење  за развој српских  студија, Нови Сад.  2017: 11-27.

Сања Лазаревић Радак,  „Велики рат и инверзија родних улога:улога покрета Сифражеткиња у обликовању слике Србије (1914-1918)“ У: Велики рат: узроци, последице, тумачења  I књ. Филозофски факултет у Нишу,2016: 541-553

Сања Лазаревић Радак: „Другачији Београд: Београд као престоница забаве у британским путописима (1925-1939)“ У: Дунавом од Бездана до Београда, Балканолошки институт САНУ, Београд, 2012: 35-51.

Sanja Lazarević Radak, „The Other in Europe: Orientalization and Symbolic Geography of the Balkans“, In: Turk Tarihinde Balkanlar /Balkans in Turkish History, Sakaraya Universitesi, Balkan Arastirmalari Uygulama ve Arastirma Merkezi Yayinlari, Sakaraya, 2013: 1083-1097.

Сања Лазаревић Радак: „Симболичка географија Балкана: гранични простор у енглеским и америчким путописима 1935-1909./Symbolic Geography of the Balkans: A Border Space in English and American Travelogues 1835-1909“.У: Културна прожимања:антрополошке перспективе/ Cultural Permeations: Anthropological Perspectives, zbornik 38, Етнографски институт САНУ, Београд,  2013: 50-63.

Sanja Lazarević Radak, „Empire, Text and the Shifting Balkanization“, In:Empiresand Nations from Eighteent to the Twentieth Century, Volume I, Cambridge Schoolars Publishing, Cambridge, 2014: 273-281.

Sanja Lazarević Radak, “Serbian Athens” and “Serbian Sparta” at the Level of Political Discourse: Hellenic Names and Serbian Towns“, In:Greek-Serbian Relations In the Age of Nation-Building,Athens, Greece, 2016: 195-209.

Сања Лазаревић Радак, „Психоаналитичка теорија филма и дискурс о Балкану“, У: Културе у времену и простору 5. Филозофски факултет у Новом Саду, 2016. стр. 605-612.

Сања Лазаревић Радак: „Урбанизација и карактер града:обликовање града у делима британских путника“ У: Просторно планирање у Југоисточној Европи (до другог светског рата) Историјски институт - Балканолошки институт САНУ - Географски факултет Универзитета у Београду, 2011: 229-249.

Sanja Lazarević Radak, „Hibridnost i istorijska imaginacija: motiv reverzibilne kolonizacije u romanima Salmana Rušdija“, U: Transcultural Dimension of Slavic Studies and Comparative Literature, Transkulturna dimenzija slavističkih studija i komparativna književnost, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2014/2015: 329-344.

Sanja Lazarević Radak, „Orijentalistički stereotipi i balkanistički diskurs: Dva veka popularne književnosti o Balkanu“,  U: Sarajevski filološki susreti II, Bosansko filološko društvo, Sarajevo, 2014:302-315.

Сања Лазаревић Радак, „Балкан као трећи простор“, Politike (ne)prijateljstva: Evropa i Balkan istraživanje politike identiteta EU na Zapadnom Balkanu, Balkanološki istraživački centar, Banja Luka, 2015: 93-109.

Sanja Lazarević Radak, “The Postcolonial Condition and Global Geography: Critical Theory, Political Order and Scientific Trends in The Balkan Countries”,In:Subalternspeak: An International Journal of Postcolonial Studies, Vol. III Issue I, Oct, 2004.p. 15-31.Sanja Lazarević Radak, „A Journey Through ’European Africa’: Frantz Fanon and the Discourse on the Balkan“, In: Subalternspeak: An International Journal of Postcolonial Studies, Vol III Issue 4, July 2015: 21-35.

Sanja Lazarević Radak, Aleksandra Đurić Milovanović, „Modernist Seyahatnamelerde Balkanlarve Türkler: derin Avrupa da İngilizlerin Türkleri Sunumu,Journal of Social Sciences ADAM AKADEMİCilt 2 Sayı 2 Aralık, Akademi, 2012: 39-50.

Sanja Lazarević-Radak:„Culture and Identity: orientalization of Serbia in the period of crisis“,Der Donauraum, 3/4.  Zeitschrift des Institutes fur den Donauraum und Mitteleuropa, Wien 2011: 255-267.

Sanja Lazarević Radak, "Post-Structuralism and Politics: towards Postmodern Balkan Studies“,  Thematic Issue: Rethinking Social Action. Deconstruction, Core Values of Western Civilisation, Postmodern openings, Volume 6 Issue 2, 2015. p.(e-version) 15-31. Research Center Lumen.

Сања Лазаревић Радак, „На граници Оријента и Окцидента: постколонијална теорија и лиминалност Балкана“. Teme, 4. Филозофски факултет у Нишу, 2011:

 1423-1439.

Sanja Lazarević Radak, “Unutrašnja Drugost kao izvor straha: elementi horora u putopisnom izveštaju sa Balkana“, Etnoantropološki problemi, god 6. sv 4. Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, 2011: 949-965.

Sanja Lazarević Radak, “Jugoslovenski crni talas i kritički diskurs: preispitivanje prošlosti, kritika sadašnjosti i anticipiranje krize“, Etnoantropološki problemi n. 11. 1 (2016). Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2016: 497-518.

Сања Лазаревић Радак, Деконструисање Србије од постколонијализма до полупериферије, У: Српска политичка мисао, специјални број Београд, Институт за политичке студије, 2016:105-118.

Sanja Lazarević Radak, “Pokretneslikeužasa: društveni aspekti jugoslovenskog horror žanra”, Antropologija, 3, 2015. Filozofski fakultetUniverziteta u Beogradu, Beograd, 2016: 47-68.

Sanja Lazarević Radak “Studije Balkana i poststrukturalizam, Znakovivremena: časopiszafilozofiju, religiju, znanost i društvenupraksu, Ibn Sina naučno istraživački institut, 68/69. 2015. godina XIII Sarajevo, 2016: 141-154  

Sanja LazarevićRadak, “Interpretacija I analiza drugosti na granicama disciplina”,Interkulturalnostbr 4. Novi Sad, 2012: 82-93.

Сања Лазаревић Радак: „Балканизација Балкана и балканизација Европе: британски путописи и етничка хетерогеност Краљевине Југославије“  У: Свеске, 99, Панчево 2011: 67-72.

 Сања Лазаревић Радак: „Суседи и странци: Балкан као Оријент у Европи“. Свеске, 101. Панчево 2011: 97-108.

Сања Лазаревић Радак, „Читање балканске другости“, Свеске, бр. 105. Панчево, 2012: 45-54.

Сања Лазаревић Радак, “Тело, телесност и потрошња текста: насиље и еротика на Балкану”(I),У: Свеске, број 107, март 2013: 41-48.

Сања Лазаревић Радак, „Маркс је мртав, живео Маркс: теоријско смештање постколонијалне критике“, У: Свеске, број 110, децембар, Панчево, 2013: 89-96.

Сања Лазаревић Радак, “Три модела антиколонијализма: насиље, ненасиље и анализа дискурса”, У: Свеске, септембар, Панчево, 2013: 121-127.

Сања Лазаревић Радак, ”Егзистенцијализам за децу: рођење и смртуроману Лука и ватра живота СалманаРушдија, У: Свеске, бр. 112, 2014:36- 42.

Сања Лазаревић Радак, „Балкан у трећој кинематографији (I)“ У: Свеске, 116. 2017: 39-44.

Сања Лазаревић Радак,“Балкан у трећој кинематографији (II)”У: Свеске, 117, 2015: 53-60.

Сања Лазаревић Радак, „Мотив негативне аниме у роману Мавров последњи уздах Салмана Рушдија“, Градина, Ниш, 66-67, 2015: 386-393.

Сања Лазаревић Радак, „Балкан у трећој кинематографији (III)“У: Свеске, бр. 118, 2015: 129-134.

Сања Лазаревић Радак, „Виртуелни простори савремени путопис о Србији“, У: Свеске, бр. 119. 2016: 83-88.

Сања Лазаревић Радак, “Постбалканистички контекст српске кинематографије”, У: Свеске, Панчево, бр. 121.2017: 103-109.

Сања Лазаревић Радак, “Балкан као унутрашњи сусед: од Левинаса до постколонијализма”, Трећи простор –научни часопис за интердисциплинарно истраживање Балкана, Балканолошки истраживачки центар, Факултет политичких наука, Бања Лука, бр. 1, 2015: 95-117.      

Сања Лазаревић Радак, Слика жене Балкана у енглеским путописима (1918-1939): од порицања прошлости до ауторефлексије, Лицеум 12, Крагујевац, 2009: 130-147.

Сања Лазаревић Радак, Страх и колонијална фантазија у филму Траг  живота, Свеске, бр. 125. Мали Немо, Панчево, 2017:181-186.

Сања Лазаревић Радак,  Бели талас у југословенској кинематографији:критичко прилагођавање/дијалектичко сукобљавање, Свеске, бр. 123. Мали Немо, Панчево, 2017: 133-140.

Сања Лазаревић Радак, Укус блоковске поделе: хетеротемпоралност и психоанализа у филму Sweet Movie Душана Макавејева,  У: Свеске, Мали Немо, Панчево, бр. 126. 2017: 43-50.

 

System.String[]