ма Нина Аксић

ма Нина Аксић

мастер теоретичар уметности, истраживач сарадник

Етнографски институт САНУ, Београд

 

КОНТАКТ:

- број телефона: 060 4739589

- поштанска адреса: Приморска 29, Београд

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА:

Нина Аксић је рођена 1990. у Београду. Завршила је Средњу музичку школу „Ст. Ст. Мокрањац“ у Београду. Дипломирала 2011. на Факултету музичке уметности у Београду, одсек Општа музичка педагогија. Мастер академске студије уписала 2011, а завршила 2013. године, на Факултету музичке уметности у Београду, одсек Теорија музике, са просечном оценом 9,89 и Мастер рад радила из предмета Хармонија са хармонском анализом, код ментора Светислава Божића, тема Полистилистичност Крајслерових комада за виолину и клавир. Докторске студије је уписала 2013. године на Филолошком факултету у Београду, модул Култура, а у јануару 2018. године реферат за тезу усвојен је на седници наставно-научног већа Филолошког факултета у Београду. Тема докторске дисертације је Културне институције (библиотеке, архиви, музеји) и културне манифестације у Новом Пазару од 1945. до 1991. године: архивско-музеолошки, документалистички и културолошки приступ, а ментор др Бојан Ђорђевић.

Током студија, у различитим периодима била је стипендиста Министарства просвете РС.

У Етнографском институту САНУ запослена је од априла 2013. године и од тада са шест месеци ради на пројекту Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије и израда мултимедијалног интернет портала „Појмовник спрске културе“ (47016), руководилац пројекта др Драгана Радојичић и са других шест месеци на пројекту Стратегије идентитета: савремена култура и религиозност (177028), руководилац пројекта др Александра Павићевић.

Говори и користи литературу и на енглеском, француском и руском језику.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Њен рад се тренутно заснива на истраживању историјског и актуелног културно-друштвеног живота Новог Пазара, као и на истраживању културне политике и културне праксе у периоду социјализма СФР Југославије. Друга сфера интересовања јој је анализа симбола у српској народној традицији, као и њихова употребна пракса некада и сада.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

 

I Публикације у часописима и зборницима радова

 

Аксић, Нина. „Функција народних музичких инструмената у обичајној пракси Тимочке области и Сврљига“, Етно-културолошки зборник. Књига XXI. 2017: 115‒134.

Аксић, Нина и Бранислав Пантовић. „Културни центри и њихова улога: Културни центар Нови Пазар и Културни центар Србије (Париз)“, Гласник етнографског института САНУ. Број LXV(1). 2017: 177‒190.

Пантовић, Бранислав и Нина Аксић. „Инструментализација институција културе у међународном амбијенту на примеру Културног центра Србије (Париз) и Турског културног центра „Јунус Емре“ (Нови Пазар)“, Зборник радова ФДУ. Број 31‒32. 2017: 163‒179.

 Аксић, Нина. „Институције културе и културне манифестације у Новом Пазару у другој половини ХХ и почетком ХХI века“, Etnološko-antropološke sveske. Brој 27, n.s. broj 16/2016. 2016: 33‒49.

Ђорђевић, Весна и Нина Аксић. „Народни музички инструменти у српској фолклорној традицији – етнофразеолошки поглед“, Зборник радова Филозофског факултета XLVI (4). 2016: 93–116.

Аксић, Нина. „Традиционалне друштвене игре и дечје играчке Тимока“, Етно-културолошки зборник. Књига XX. 2016: 51‒66.

Радовановић, Драгана и Нина Аксић. „Терминологија куће и покућства у Вуковом Рјечнику (1852)“, Зборник радова са IX међународног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (24-25. X 2014). Књига 1. 2015: 171–179.

Аксић, Нина. „Птице злослутнице у словенским веровањима“, Гласник Етнографског института САНУ 63 (1). 2015: 193–211.

Аксић, Нина. „Друге зове, себе не чује. Звоно у српској народној традицији“, PhilologiaMediana. Година VI, Број 6. 2014: 151–165.

Аксић, Нина. „Звоно као фолклорни мотив у поезији српских песника друге половине XIX и прве половине XXвека“, Религија, религиозност и савремена култура, Од мистичног до (и)рационалног и vice versa. Зборник Етнографског института САНУ 30. 2014: 187‒200.

Аксић, Нина. „Три приступа тумачењу текста молитве Оче наш“, Црквене студије. Број 11. 2014: 617‒631.

 

II Саопштења на научним скуповима:

 

Аксић, Нина. „Истраживања Новог Пазара и околине – некадашњи и савремени изазови“, на Научном скупу Ретроспективе и перспективе етнологије и антропологије. Музеј на отвореном „Сатро село“ Сирогојно од 8. до 10. септембра 2017. године (Етнографски институт САНУ и Музеј на отвореном „Старо село“ Сирогојно).  

Аксић, Нина. „Musical picture of Knez Mihailova street as a part of Belgrade`s identity – musical diversity as Belgrade`s brand –“, на округлом столу Уметничке праксе и градска шеталишта (пешачке зоне). Компаративна етнолошка и антроплошка студија београдске Кнез Михајлове улице и атинског шеталишта Дионисија Ареопагита. Етнографски институт САНУ, 6. октобар 2017. (Етнографски институт САНУ у сарадњи са Одељењем за историју и етнологију (лабораторија за фолклор и социјалну антропологију) Демокритовог Универзитета Тракије из Комотинија, Република Грчка).

Аксић, Нина. „Patron Saint in Serbiancustoms in DanubeGorge (Romania)“, на Четвртом међународном научном скупу Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима/ Culturamaterialǎşispiritualǎ a Sǎrbilor din regiunilem ultietnic şi/sau periferice. Филозофски факултет Универзитета у Нишу, од 13. до 15. октобра 2017. године (Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару и Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији, Савез Срба у Румунији из Темишвара).

Аксић, Нина. „Amateurism as a way of preserving / transformingtraditionalpatterns ‒ Cultural-artisticsocieties in the territory of Novi Pazar ‒“, на XIX Међународном симпозијуму за балкански фолклор (XIX Меѓународенсимпозиум за балкански фолклор). Скопље, од 24. до 25. новембра 2017. године (Институтот за фолклор „Марко Цепенков” – Скопје).

 

III Лексикографске одреднице:

 

Аксић, Нина. Музика, песма, химна, Оче наш, звоно, фрула, гајде, тамбура, кукавица, сова, њива. На интернет адреси: http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/pojmovnik.php.

Аксић, Нина. и Оливера Васић. Прстена, каиша и прстена, регрутација, мица, клиса и пале, џуџеили крмаче, бацање камена, Шарено оро, Тужба, Свекрвино оро, Девојачко коло, коло. На интернет адреси: http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/pojmovnik.php.

Стефановић-Бановић, Милеса. и Нина Аксић. Гусле. На интернет адреси: http://www.etno-institut.co.rs/cir/pojmovnik/pojmovnik.php.

Аксић, Нина, Милеса Стефановић-Бановић и Владимир Рогановић. „Народни музички инструменти и Народне песме“, Лексикон националних паркова Србије, Ђердап. Београд: ЈП Службени гласник, ЈП Национални парк Ђердап, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, 2015.

Благојевић, Гордана и Нина Аксић. „Музика“, Мали лексикон српске културе: 70 изабраних етнолошких и антрополошких појмова. Београд: Етнографски институт САНУ, Службени гласник, 2017.

 

ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА:

Од маја 2013. године Нина Аксић борави на терену у Новом Пазару где истражује историјски и актуелни културно-друштвени живот Новог Пазара. Уз разговоре са информаторима, остварила је и изврсну сарадњу са установама културе у Новом Пазару. Поред радова, на ову тему припрема и докторску дисертацију.

У периоду од 26–30. септембра 2013. године, Нина Аксић је боравила на терену у Батањи (Мађарска) где је прикупљала грађу везану за тему „Дечје игре и друштвене игре за омладину“.

У јуну 2017. године Нина Аксић је боравила на терену у селима Дунавске клисуре (Белобрешка, Дивич и Стара Молдава) где је обавила шест информативних разговора и скупљала обичаје везане за Божић, Крсну славу (Свеца) и свадбу. Ово теренско истраживање извршила је у оквиру пројекта Истраживање историје и културе Срба у Румунији, у организацији Научног центра при Савезу Срба у Румунији (Темишвар).