ФОЛКЛОРИСТИКА - ПОЗИВ НА САРАДЊУ

ФОЛКЛОРИСТИКА

Часопис Удружења фолклориста Србије

www.folkloristika.org

ISSN 2560-3191 (Online)

ПОЗИВ НА САРАДЊУ

Фолклористика је академски, рецензирани часопис Удружења фолклориста Србије, које окупља стручњаке, професионалце и дипломиране студенте. Часопис објављује радове о свим облицима фолклора и нематеријалне баштине у Србији и у свету. Истраживачке перспективе обухватају широке оквире, почевши од вербалног и књижевног фолклора и разговорног језика, преко традиционалне музике, игре, веровања, обичаја, традиционалне медицине и ветерине, фармације и фитотерапије, па до народне уметности, вештина, заната. У намери да испита и расветли традиционалне и савремене фолклорне праксе и процесе, Фолклористика охрабрује различите теорије, критичке и компаративне приступе, проучавање историје и методологије фолклора, као и свих области с којима се фолклор додирује ‒ однос фолклористике и етнологије, етномузикологије, лингвистичке и културне антропологије, друштвене историје, културних студија и сродних друштвених и хуманистичких наука. Поред тога што је посвећена високим академским стандардима, Фолклористика укључује и теренску грађу и извештаје, желећи да оваквим усмерењем подстакне научни дискурс и повезивање савремених теоријских становишта, и уједно допринесе научној комуникацији, развоју образовања и очувању нематеријалног културног наслеђа.

Покрећући Фолклористику, Удружење фолклориста Србије надовезује се на дугу традицију српских и југословенских часописа посвећених фолклору, какви су били: Караџић Тихомира Ђорђевића (1899‒1904), Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор Павла Поповића (1921‒1939, 1954‒), Прилози проучавању народне поезије Алојза Шмауса и Радосава Меденице (1934‒1940), Народно стваралаштво ‒ Фолклор (1962‒1988), Расковник (1968‒2000).

Фолклористика објављује оригиналне научне радове који нису раније штампани, извештаје с терена и теренску грађу, приказе и осврте, библиографије. Радови могу да садрже аудио, видео и фотографску документацију.

Часопис излази два пута годишње (у јуну и децембру) у електронској форми и доступан је у отвореном приступу.

Текстови се не хоноришу, а публиковање је бесплатно.

Сви рукописи се достављају у електронском облику.

Рукописи се примају на српском и енглеском језику, а у договору с уредништвом могуће је рукопис припремити и на неком другом словенском или светском језику.

У погледу дужине текста, студије могу да имају од 30.000 до 60.000 словних места

с белинама или 6000‒9000 речи, рачунајући фусноте и библиографију. Радови који доносе засебну теренску и другу грађу у прилогу могу имати до 80.000 карактера. Текст се уређује према цитатном стилу APA (APA Citation Style), а детаљна упутства могу се преузети са сајта Фолклористике:

http://www.folkloristika.org/site/assets/files/1039/folkloristikauputstvo_za_priredjivanje_teksta.pdf

Сви рукописи пролазе кроз процес рецензирања. Због поштовања анонимности приликом рецензирања радова, подаци о ауторима шаљу се одвојено и не стављају се у текст студије.

Књиге које ће бити приказане у Фолклористици бира уредништво, а предлози за могуће рецензије су добродошли. Издавачи заинтересовани да се њихова издања представе у Фолклористици треба да на адресу уредника пошаљу два примерка књиге, кратак опис садржаја и биографије аутора.

Сви рукописи пролазе кроз процес рецензирања, с пуним уважавањем анонимног процеса рецензирања радова и научне и издавачке етике. Подаци о ауторима шаљу се одвојено и не стављају се у текст студије.

Молимо вас да рукописе или пријаве које обухватају: име аутора, афилијацију, контакт, наслов рада и апстракт дужине 1000‒1200 словних знакова с белинама или око 150–200 речи, на српском или енглеском језику, пошаљете на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Рукописи се примају до 15. априла, односно до 1. септембра 2017. године.

 

Уредници

Соња Петровић

Филолошки факултет,

Универзитет у Београду

Студентски трг 3

11 000 Београд,

 

Србија Смиљана Ђорђевић Белић

Институт за књижевност и уметност

Краља Милана 2

11 000 Београд,

Србија

 

Чланови редакције

Сања Златановић, Етнографски институт САНУ, Београд

Бранко Златковић, Институт за књижевност и уметност, Београд

Данка Лајић-Михајловић, Музиколошки институт САНУ, Београд

Биљана Сикимић, Балканолошки институт САНУ, Београд

Бошко Сувајџић, Филолошки факултет, Универзитет у Београду

Margaret Beissinger, Department of Slavic Languages and Literatures, Princeton University

Ана Мартиноска, Институт за македонска литература, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Андрей Б. Мороз, Институт филологии и истории Российского государственного гуманитарного университета, Москва

Јеленка Пандуревић, Филолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци

Tanja Petrović, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana

Mihai Radan, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Departamentul de Limbi şi Literaturi Moderne

Joanna Rękas, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Carol Silverman, Department of Anthropology, University of Oregon

Веселка Тончева, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, Българска академия на науките, София

Фолклористика позив латиница

Folkloristika engl

Упутство за приређивање текста