др Светлана Рајичић Перић

др Светлана Рајичић Перић,

доктор филолошких наука,

Прва крагујевачка гимназија

 

КОНТАКТ:

- поштанска адреса: Словачких побуњеника 11/III-12, 34000 Крагујевац

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА

Светлана М. Рајичић Перић је рођена 1974. године у Крагујевцу. Похађала је Прву крагујевачку гимназију.

            Дипломирала је на групи за Српску књижевност и језик, Филозофског факултета у Новом Саду 1998. На истом факултету 2000. године  је завршила постдипломске студије као стипендиста Министарства за науку и технологију Републике Србије. Докторирала је на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, на тему Поетика игре у српској књижевности 20. века (Љ. Мицић, М. Тодоровић, С. Богдановић, М. Павић). Објавила је велики број научних и стручних радова, студија и приказа из књижевне теорије и актуелне књижевне продукције, учествовала на великом броју домаћих и међународних научних скупова.

            Од 2001. године ради у Првој крагујевачкој гимназији, а за то време је реализатор већег броја семинара из уже и шире области педагогије и наставне праксе. У току 2012/2013, 2013/2014 радила је на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, као сарадник у настави за предмете Модерна, Авангарда, Модернизам и Постмодернизам у српској књижевности. Била је предавач у програмима Шведског националног института у Стокхолму, међународне школе о холокаусту из Јад Вашема, Групе 484 из Београда, Филума.

Интересовање за фолклор везује за предмет Народна књижевност (који похађа код професора Зоје Карановић и Марије Клеут) да би га наставила истраживањем фолклорне фантастике на постдипломским студијама у оквиру предмета Српска фантастика од средњег века до постмодерне (код професора Саве Дамјанова). У оквиру докторске дисертације бавила се спецификумом фолклорног наслеђа и идеолошко-имаголошком сликом Балкана у зенитистичком стваралаштву Љубомира Мицића. У најскорије време се бави словенском митском матрицом у српској поезији од раног 19. века до актуелне поезије 21. века.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

            Феномен игре у књижевности.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

 

1.      Рајичић Перић, Светлана. „Магија простора Ф. Кафке и Ђ. де Кирика“, Стање ствари, Нови Сад, бр. 4. 2000: 36-40.

2.      Рајичић Перић, Светлана. “Фантастика у приповеткама ,Врт благословених жена' и ,Легенда' Милоша Црњанског“, Стање ствари, Нови Сад, бр. 12, 2006: 346-351.

3.      Рајичић Перић, Светлана. „Игра или (не)озбиљност у књижевности“, Савремена проучавања језика и књижевности, година I, књ. 2, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2010: 45-55.

4.      Рајичић Перић, Светлана. „Да ли је луда мудра?“, Наслеђе, бр. 14/II, Крагујевац, 2010: 167-180.

5.      Рајичић Перић, Светлана. „Игра у књижевности као универзални културни феномен“, Међународни интердисциплинарни симпозијум „Сусрет култура“, Зборник радова, Филозофски факултет, Нови Сад, књ. 2. 2009: 999-1005.

6.      Рајичић Перић, Светлана. „Игра као транскултурни феномен и индикатор промена у књижевности“, Језик, књижевност, промене: књижевна истраживања, Филозофски факултет, Ниш, 2010: 79-87.

7.      Рајичић Перић, Светлана. „Проблеми у рецепцији због уско тематских приступа у обради дела дечије књижевности (Рани јади Данила Киша), Савремена књижевност за децу у науци и настави: зборник радова, Педагошки факултет у Јагодини, Јагодина, 2010: 287-294.

8.      Рајичић Перић, Светлана. „Онтолошки статус слике у Сабатовом роману Тунел: На тасовима андрогиног дискурса“, (коауторство са Владимиром Б. Перићем), Наслеђе, бр. 18, Крагујевац, 2011: 207-218.

9.      Рајичић Перић, Светлана. „Цинолудички дискурс“ (коауторство са Владимиром Б. Перићем), Савремена проучавања језика и књижевности, година II, књ. 2, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2011: 349-357.

10.  Рајичић Перић, Светлана. „Морфологија апорија књижевног појма (на примеру појмова игра и маргина)“ (коауторство са Владимиром Б. Перићем), Савремена проучавања језика и књижевности, година III, књ. 2, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2012: 13-20.

11.  Рајичић Перић, Светлана. „(Бер)нардијева соба: оригинал фалсификата“, Липар, Крагујевац, бр. 48, 2012: 239-246.

12.  Рајичић Перић, Светлана. „Стрип арт и (бел)летристика (,Маус' Арта Шпигелмана)“, Савремена проучавања језика и књижевности, година IV, књ. 2, Филoлoшкo-умeтнички фaкултeт у Kрaгуjeвцу, Kрaгуjeвaц, 2013: 393-400.

13.  Рајичић Перић, Светлана. „Прилог аксиолошком разматрању забаве у књижевности (М. Павић, Последња љубав у Цариграду, А. Шпигелман, Маус)“, Збoрник рaдoвa Jeзик, књижeвнoст, врeднoсти: књижeвнa истрaживaњa, Филoзoфски фaкултeт, Ниш, 2013: 171-181.

14.  Рајичић Перић, Светлана. „Поетика биљарде“, Његош, ријеч скупља два вијека: зборник радова о песништву Петра II Петровића Његоша (1813-2013), Удружење писаца Крагујевца, Крагујевац, 2013: 149-156.

15.  Рајичић Перић, Светлана. „Сатирска игра – од вертикале ка мехуровима“,  Српски језик, књижевност, уметност: Зборник радова, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2014: 267-276.

16.  Рајичић Перић, Светлана. „Савремени видови просторности и визуелности текста као рубни разарачи језика у књижевности“, Збoрник рaдoвa Jeзик, књижeвнoст, маргинализација: књижeвнa истрaживaња, Филoзoфски фaкултeт, Ниш, 2014: 81-94.

17.  Рајичић Перић, Светлана. „Лов на лептира у читању Павића: (само)преписивање или детерминисани хаос?“: Савремена проучавања језика и књижевности, година V, књ. 2, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2014: 289-298.

18.  Рајичић Перић, Светлана.  “Поетика и политика (не)пријатељства у доба кад је сунце било у зениту”,  Српски језик, књижевност и култура у процесу евроинтеграција, Зборник радова у оквиру пројеката 178014: Динамика структура савременог српског језика и 178018: Друштвене кризе и савремена српска књижевност и култура: национални, регионални, европски и глобални оквир Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,  Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2014: 213-228.

19.  Рајичић Перић, Светлана.  “Колико имамо димензија? (Расправа о уметности и идеологији развијеног електронског друштва)”, (коауторство са Ђорђем М. Ђурђевићем) у Ускрснуће књижевности: 100 година руског формализма, Зборник радова у оквиру истраживања на пројекту 178018: Друштвене кризе и савремена српска књижевност и култура: национални, регионални, европски и глобални оквир Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,  Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2014: 285-298.

20.  Рајичић Перић, Светлана.  “И нема мене ал' има љубави моје”, у Срећа, Зборник радова настао у оквиру истраживања на пројекту 178018: Друштвене кризе и савремена српска књижевност и култура: национални, регионални, европски и глобални оквир Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,  Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2015: 167-180.

21.  Рајичић Перић, Светлана. „Мишљење и певање рата у српској авангардној поезији“,  Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2015: 339-350.

22.  Рајичић Перић, Светлана. „(Интер)текстуално ткање“, Кораци, Крагујевац, број 4-6/2015: 161-163.

23.  Рајичић Перић, Светлана. „Елипсе, путовање у месту“, поговор у: Владимир Б. Перић, Елипсе, Студентски културни центар, Крагујевац, 2015: 47-52.

24.  Рајичић Перић, Светлана. „Поезија Бранка Миљковића у светлу антиципираног плагијата: празнине пуне будућности“, Липар, Крагујевац, бр. 58, 2016: 79-92.

25.  Рајичић Перић, Светлана. „Тотална уметност – Pink Floyd (?)“, Зборник радова Српски језик, књижевност, уметност- Rock'n'roll, Крагујевац, 2016: 321-330.

26.  Рајичић Перић, Светлана. „Дијалектика спољашњег и унутрашњег приступа књижевној историји (поглед на 20. век у српској књижевности)“, Лицеум, XXII/17, 2016: 195-208.

27.  Рајичић Перић, Светлана. „Топос ,гласне' тишине у српској поезији 21. века“, Српски језик, књижевност, уметност: Зборник радова, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, Крагујевац, 2017: 383-392.

28.  Рајичић Перић, Светлана. „Кључ за матрицу дистопије“, Кораци, Крагујевац, број 10-12/2017: 143-147.

29.  Рајичић Перић, Светлана. „Сунце и земља, једно прождирање симбола“, зборник Il SoleLuna preso gli Slavi meridionali, Аlessandria, v.2, 2017: 247-264.

30.  Рајичић Перић, Светлана. „Поетика игре у сигнализму“, зборник Визије сигнализма“ („Visions of Signalism“), Everest Media, Београд, 2017: 144-158.

31.  Рајичић Перић, Светлана. „Patchwork“, Акт, Ваљево, бр. 71-72-73, 2017: 21-24.

32.  Рајичић Перић, Светлана „Објава ризомског јунака и једна шизоанализа“ у: Славко Богдановић, Инвентар дисцернације, Београд, Orionart, 2018: 13-76 (у штампи).

 

 

 

 

 

 

System.String[]