ма Марија Думнић

ма Марија Думнић

етномузиколог, истраживач-сарадник

Музиколошки институт САНУ, Београд

 

КОНТАКТ:

- поштанска адреса: Музиколошки институт САНУ, Кнез Михаилова 36, Београд

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- адреса сајта: http://www.music.sanu.ac.rs/Srpski/AssMD.htm

 

БИОГРАФИЈА:

Дипломирала је 2010. на Катедри за етномузикологију Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду под менторством Мирјане Закић (тема: „Примењена етномузикологија: Историјат, концепти, перспективе у Србији”, највиша оцена). Завршава докторску дисертацију „Историјски аспекти и савремене праксе извођења староградске музике у Београду”, с истим ментором. Током треће године докторских студија усавршавала се на студијским боравцима у Институту за етнологију и фолклористику с Етнографским музејом Бугарске академије наука и у Фоноархиву Аустријске академије наука. Награђена је из фонда „Александар Ђорђевић” за најбољег студента етномузикологије 2009/2010, а била је стипендиста Министарства просвете Републике Србије од 2005. до 2008.

Запослена је у Музиколошком институту САНУ од 2011. као истраживач-сарадник. Од октобра 2009. ради на дигитализацији и каталогизацији магнетофонских трака које су у поседу Института, а ради и на одржавању фоноархивске збирке и стручној обради етномузиколошког и етнокореолошког рукописног и штампаног материјала из заоставштина некадашњих сарадника. Учествује на националним и међународним пројектима, објављује у научним часописима и зборницима, излаже на симпозијумима у земљи и иностранству. У 2014/2015 била је сарадник у настави на Факултету музичке уметности. Члан је више струковних удружења.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Методологије етномузикологије и студија пуларне музике, примењена етномузикологија, историјски извори у етномузикологији, градски музички фолклор, музика Балкана, музичке праксе у Београду, староградска музика, дигитализација звука, културне политике.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

„Групно певање уз гусле”. Задужбина. Књ. 84. 2008: 7.

„Вокално-инструментална пракса Срба у Румунији на примеру три варошке песме из Кетфеља”, Арад кроз време. Књ. 10. 2009: 179–188.

“Dance in Cinema Movies of Emir Kusturica”. Velika Stoykova Serafimovska. First Symposium of ICTM Study Group for Music and Dance in Southeastern Europe. Skopje: SOKOM. 2009: 122–133.

“Project ‘Digitization and Catalogization of Phonoarchive of the Institute of Musicology SASA’: Experiences and Perspectives”. Review of the National Center for Digitization. Књ. 17. 2010: 39–44.

“Strategies of Applied Ethnomusicology for Betterment of Cultural Representations: Case Study of Concert ‘Traditional Music of Multicultural Belgrade’”. Ş. Şehvar Beşiroğlu. Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, Yıl: 1 Sayı: 2 – Müzikte Temsil & Müziksel Temsil II. Istanbul: ITU Turk Musikisi Devlet Konservatuari Mudurluk Binasi. 2011: 248–254.

„Очување оквирног стиха ‘Ој, убава, убава девојко!’ у фолклорној певачкој пракси околине Сврљига”, Етно-културолошки зборник. Књ. 15. 2011: 79–94.

„Примењена етномузикологија у Србији: Досадашња искуства”. Соња Маринковић, Санда Додик. Зборник радова научног скупа „Владо Милошевић: етномузиколог, композитор и педагог – Традиција као инспирација, Бања Лука 15–16. април 2011”. Бања Лука: Академија умјетности. 2012: 497–507.

„Примењена етномузикологија у Србији: Политике деловања Српског етномузиколошког друштва”. Музикологија. Књ. 12. 2012: 79–102.

“This Is the Balkans: Constructing Positive Stereotypes about the Balkans and Autobalkanism”, Dejan Despić и др. Musical Practices in the Balkans: Ethnomusicological Perspectives – Proceedings of the International Conference Held from November 23 to 25, 2011. Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts: Institute of Musicology – Department of Fine Arts and Music. 2012: 345–356 (и на српском).

„Музицирање и музичари у кафанама у Београду од почетка емитовања програма Радио Београда до Другог светског рата”. Зборник Матице српске за сценске уметности и музику. Књ. 49. 2013: 77–90.

“The Creation of Folk Music Program on Radio Belgrade before World War Two: Editorial Policies and Performing Ensembles”. Музикологија. Књ. 14. 2013: 9–29.

„Градска музика на Косову и Метохији у истраживањима српских етномузиколога током двадесетог века”. Гласник Етнографског института. Књ. 61/2. 2013: 83–99.

„Дечји ритмички систем у песмама српског вокалног наслеђа”. Бошко Сувајџић, Бранко Златковић. Промишљања традиција: Фолклорна и литерарна истраживања: Зборник радова посвећен Мирјани Дрндарски и Ненаду Љубинковићу. Београд: Институт за књижевност и уметност. 2014: 449–461.

(коаутор: Растко Јаковљевић) „Дигитализација грађе фоноархива Музиколошког института САНУ”, Растко Јаковљевић. Фоноархив Музиколошког института САНУ: Историјски звучни записи у дигиталној ери – The Phonoarchive of the Institute of Musicology SASA: Historical Sound Records in Digital Era. Београд: Музиколошки институт САНУ. 2014: 13–25.

(коаутор: Данка Лајић Михајловић) „Институционализација етнокореологије у Србији: Заоставштина Љубице Јанковић у Музиколошком институту САНУ”. Музикологија. Књ. 17. 2014: 259–272.

„Допринос студија перформанса изучавању регионалне популарне музике: ‘Тамбурица фест’ као извођење”. Etnološko-antropološke sveske. Књ. 23. 2014: 93–104.

“The Coexistence of Older and Newer Two-Part Folk Singing in the Village of Prekonoga (Southeastern Serbia) as an Example of Bimusicality”, Музикологија. Књ. 18. 2015: 133–146.

(коаутор: Данка Лајић Михајловић) „Удружења фолклориста као подстицај интердисциплинарности: Искуства етномузикологије са Савезом удружења фолклориста Југославије”. Смиљана Ђорђевић Белић и др. Савремена српска фолклористика 2. Београд: Институт за књижевност и уметност, Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”. 2015: 103—120.

„Музичка традиција Срба у Румунији”. Наша реч. Књ. 964. 2008: 9.

„Prikaz Prvog simpozijuma ICTM Studijske grupe za muziku i igru jugoistočne Evrope, Struga, 4–8. IX 2008”. Etnoumlje: Srpski world music magazin. Књ. 5. 2008: 50.

„Svanibor Petan, ‘Lambada na Kosovu: Etnomuzikološki ogledi’”. Музикологија. Књ. 11. 2011: 286–290.

„Приказ Другог српског ворлд мјузик самита”. Задужбина. Књ. 92. 2011: 14.

„Pavle Aksentijević i grupa ‘Zapis’: Live CD”, „Bora Dugić: Igra duha i daha – solistički koncert”, „Vasilisa: Live CD”. Etnoumlje: Specijalno izdanje povodom trideset godina od začetka world music u Srbiji. Књ. 19–22. 2012: 269–271.

„Едиција ‘Популарна музика’ издавачке куће ‘Нота’ из Књажевца: Извор за учење старих популарних песама”. Задужбина. Књ. 94. 2012: 15.

„Klisala Harrison, Elizabeth Mackinlay and Svanibor Pettan (eds.) 2010. Applied Ethnomusicology: Historical and Contemporary Approaches. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing“. Etno-antropološki prolemi. Књ. 7/4. 2012: 1193–1196.

“Ana Hofman, Staging Socialist Femininity: Gender Politics and Folklore Performance in Serbia, Brill, Leiden – Boston, 2011, pp. XXI+148”. New Sound: International Magazine for Music. Књ. 39/1. 2012: 131–135.

„Гусле, фруле, гајде и грокталице”. Даница: Српски народни илустровани календар. Књ. 21. 2013: 187–192.

„Мијатовић, Мијат”. Српски биографски речник. Kњ. 6. 2014: 403–404.

“Dunbar, Julie C, Women, Music, Culture: An Introduction, New York – London, Routledge, 2011, pp. XIX+379“. New Sound: International Magazine for Music. Књ. 42. 2013: 200–204.

“Michael Tenzer, John Roeder (ур.), Analytical and Cross-Cultural Studies in World Music, Oxford University Press, 2011, стp. Х+461”. Музикологија. Књ. 17. 2014: 300–304.

„ТОМИЋ, Дејан (прир.). Певане песме српских песника. Београд: Радио-телевизија Србије, 2014”. Зборник Матице српске за сценске уметности и музику. Књ. 52. 2015: 201–203.

“Twelfth Congress of the International Society for Ethnology and Folklore (SIEF) – Zagreb, 21–25 June 2015”. Музикологија. Књ. 19. 2015: 163—166.

 

ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА:

Тренутна истраживања су усмерена на облике народне музике у Београду, превасходно староградску музику. Истраживала је музичку, плесну, обредно-обичајну фолклорну праксу у селима околине Сврљига, Пријепоља, Кикинде.

System.String[]