др Биљана Сикимић


др Биљана Сикимић

научни саветник

Балканолошки институт САНУ, Београд

 

КОНТАКТ:

- број телефона: 011 2639830

- поштанска адреса: Кнез Михајлова 35, Београд

- адреса електронске поште:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- адреса сајта: biljanasikimic.com; http://balksrv2012.sanu.ac.rs/webdict/index

 

БИОГРАФИЈА:

2015. предавач на Универзитету у Новом Саду, АЦИМСИ – докторске студије, „Родне студије“ на предмету „Лингвистичка антропологија рода и етницитета“.

2011. руководилац пројекта „Језик, фолклор, миграције на Балкану“, у Балканолошком институту САНУ.

2010–2013. предавач на Универзитету у Новом Саду, АЦИМСИ – докторске студије, „Родне студије“ на предмету „Лингвистичка антропологија рода и етницитета“.

2009–2013. хонорарни предавач на Универзитету у Новом Саду, АЦИМСИ – мастер, „Родне студије“ на предмету „Род и етницитет“.

2006–2010. руководилац пројекта „Етничка и социјална стратификација Балкана“ у Балканолошком институту САНУ.

2002–2005. руководилац пројекта „Етнолингвистичка и социолингвистичка истраживања избеглица и мултиетничких заједница на Балкану”, у Балканолошком институту САНУ.

2001– од 16. фебруара 2001. ради на Балканолошком институт САНУ.

1993. докторирала на Филолошком факултету у Београду: „Методологија етимолошких истраживања народних језичких умотворина”.

1990. магистрирала на Филолошком факултету у Београду: „Критичка библиографија српскохрватско–румунских језичких узајамних позајмљеница“.

1987–2001. истраживач на Институту за српскохрватски/српски језик САНУ на пројекту „Етимолошког речника српскохрватског/српског језика”, руководилац: академик Павле Ивић.

1982–1987. преводилац у савезним и покрајинским органима управе (Београд и Нови Сад).

1979–1981. постдипломске студије на Филолошком факултету у Београду, одсек за романске језике.

1980. дипломирала на Филолошком факултету у Београду, група за румунски језик и књижевност.

1979. дипломирала на Филолошком факултету у Београду, група за шпански језик и књижевност.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Балканологија, етнолингвистика, антрополошка лингвистика, ромологија, језик фолклора, етимологија.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

I Монографије и уређени зборници  

Bošnjaković, Ž., Sikimić, B. Bunjevci. Etnodijalektološka istraživanja 2009, Novi Sad: Matica srpska – Subotica: Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine. 2013.

Sikimić, B. Hristov, P. Golubović, B. (eds.). Labour Migrations in the Balkans. Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe, München – Berlin: Verlag Otto Sagner. 2012.

Đurić-Milovanović, A. Maran, M. Sikimić, B. Rumunske verske zajednice u Banatu, Prilog proučavanju multikonfesionalnosti Vojvodine, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”. 2011.

Sikimić, B. (ur.). Băieşi în contextul sud-slav. Piramida I/2, Novi Sad. 2011.

Сикимић, Б. (ур.). Крвна жртва. Трансформације једног ритуала, Београд: Балканолошки институт САНУ. 2008.

Sikimić, B. Ašić, T. (eds.). The Romance Balkans. Belgrade: Institute for Balkan Studies of SASA, 2008.

Sikimić, B. Hristov, P. (eds.). Kurban in the Balkans, Belgrade: Institute for Balkan Studies of SASA, 2007.

Сикимић, Б. (ур.). Живот у енклави, Лицеум 9. Крагујевац, 2005.

Сикимић, Б. (ур.). Бањаши на Балкану. Идентитет етничке заједнице. Београд: Балканолошки институт САНУ. 2005.

Сикимић, Б. (ур.). Избегличко Косово, Лицеум 8. Крагујевац, 2004 [2005].

Сикимић, Б. (ур.). Скривене мањине на Балкану. Београд: Балканолошки институт САНУ, 2004.

Sikimić, B. Etimologija i male folklorne forme, Beograd: Institut za srpski jezik SANU. 1996.

II Публикације у часописима и зборницима радова

Сикимич, Б. Вербальный дискурс детского фольклора у сербов и других южнославянских народов: возможности анализа, The Serbian Language as viewed by the East and West: Synchrony, Diachrony and Typology (Lj. Popović, M. Nomachi, eds.), Sapporo: Hokkaido University, 2015: 107–132.

Sikimić, B. Obiceiurile legate de tăierea porcilor la sârbi de pe Valea Mureşului (Pomorišje). Cercetări de teren contemporane, Populaţii şi patrimoniul imaterial euroregional. De la stratul cultural profund la tradiţii vii (E. R. Colta, coord.), Bucureşti: Editura etnologică, 2015: 119–147.

Сикимић, Б. Срби у Поморишју: сећања на војну границу, Усмена традиција Банатске војне границе (М. Матицки, ур), Нови Сад: Матица српска, 2015: 133–160.

Сикимич. Б. Запланированные цели и реальные результаты: полевая работа группы сотрудников Института балканистики САНУ, Карпато-балканский диалектный ландшафт. Язык и культура 2012–2014, Вып. 3, Москва: Институт славяноведения, 2014: 31–69.

Сикимић, Б. Како разговарати о биљкама, Биље у традиционалној култури Срба. Приручник фолклорне ботанике II (З. Карановић, ур.), Нови Сад: Филозофски факултет, 2014:113–124.

Сикимић, Б. Антрополошко-лингвистички речник лековитог биља. Књажевац и околина, Биље у традиционалној култури Срба. Приручник фолклорне ботанике II (З. Карановић, ур.), Нови Сад: Филозофски факултет, 2014: 125–143.

Сикимић, Б. Истраживач је присутан: храна као тема и повод за разговор и размишљање, Обредна пракса – речима о храни. На материјалу из српских говора Војводине (С. Милорадовић, ур.), Нови Сад: Матица српска, 2014: 97–111.

Сикимић, Б. Света путовања: Летница на Косову, Гласник Етнографског института САНУ LXII/1, Београд, 2014: 15–32.

Sikimić, B. Sorescu Marinković, A. Food of the Boyash: Contemporary fieldwork research, Culinaria Balcanica, Reihe Forum Rumänien 24 (Th. Kahl, P. M. Kreuter, Ch. Vogel, eds.), Frank&Timme: Verlag fur wissenschaftliche Literatur. 2014: 109–124.

Сикимич, Б. Метафора семейной генеалогии в южнославянских загадках о виноградной лозе, Научный альманах „Традиционная культура“ 4, 2013: Москва, 119–127.

Сикимић, Б. Савремена истраживања дечијег фолклора, Савремена српска фолклористика I (З. Карановић, Ј. Јокић, ур.), Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, 2013: 269–281.

Сикимић, Б. Загонет(а)ни подводни свет, Aquatica, књижевност, култура, (М. Детелић, Л. Делић, ур.), Београд: Балканолошки институт САНУ, 2013: 131–161.

Сикимић, Б. Како читати загонетке: еротски свет културних биљака, Биље у традиционалној култури Срба. Приручник фолклорне ботанике (З. Карановић, Ј. Јокић, ур.), Нови Сад: Филозофски факултет, 2013: 73–88.

Сикимић, Б. Змија у тексту загонетке, Гује и акрепи. Књижевност, култура (М. Детелић, Л. Делић, ур.), Београд: Балканолошки институт САНУ. 2012: 149–160.

Сикимић, Б. Тимски теренски рад Балканолошког института САНУ. Развој истраживачких циљева и метода, Теренска истраживања – поетика сусрета (М. Ивановић-Баришић, ур.), Београд: Етнографски институт САНУ, 2012: 167–198.

Сикимић, Б. Београд као другост, Свеске 105, Панчево. 2012: 55–69.

Сикимић, Б. Словенски модел текста загонетке: могућности реконструкције, Заједничко у словенском фолклору (Љ. Раденковић, ур.), Београд: Балканолошки институт САНУ, 2012: 271–290.

Sikimić, B. Romanians in the Serbian Banat: Imagining Romania and the West, Migration and Identity. Historical, Cultural and Linguistic Dimensions of Mobility in the Balkans (P. Hristov, ed.), Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, Paradigma, 2012: 232–245.

Sikimić, B. Linguist in the Enclave: Ethical Dimensions of the Fieldwork Research, Toward Heter Symbiosis and Tolerance. Lingua-Culture Contextual Studies in Ethnic Conflicts of the World (Y. Takashina, ed.), Lahore: Sang-E-Meel Publications 2012: 290–309.

Сикимић, Б. Птица без крила: птице у народним загонеткама, Птице: књижевност, култура (Д. Бошковић, М. Детелић, ур.), Лицеум 14, Крагујевац. 2011: 9–26.

Сикимић, Б. Просторне релације у традиционалним загонеткама, Жива реч. Зборник у част проф. др Наде Милошевић-Ђорђевић (М. Детелић, С. Самарџија ур.), Београд: Балканолошки институт САНУ 2011: 591–613.

Сикимић, Б. Лингвистичка реалност Косова: диглосија и лингвистички империјализам, Српски језик, књижевност, уметност II, Империјални оквири књижевности и културе (Д. Бошковић, ур.), Крагујевац: ФИЛУМ, 2010: 143–152.

Сикимић, Б. Ибарски Колашин између традиције и свакодневице, Косово и Метохија у цивилизацијским токовима 1, Језик и народна традиција (С. Милорадовић, ур.), Косовска Митровица: Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, 2010: 275–289.

Сикимић, Б. Вампировић у Новом Брду: политика транскрипције и интерперформативност, Моћ књижевности, in memomoriam Ана Радин (М. Детелић, ур.), Београд: Балканолошки институт САНУ, 2009: 171–200.

Сикимић, Б. Свакодневни живот у Ибарском Колашину, Ибарски Колашин. Природа и традицијска култура (М. Стојановић, ур.), Крагујевац: Центар за научна истраживања САНУ. 2009, 117–149.

Biljana Sikimić: The Prilužje Enclave: A Construction of Local Identity, Dve domovini, Razprave o izseljeništvu 27, Ljubljana. 2008: 45–66.

Сикимић, Б. Сореску-Маринковић, А. Нови теренски записи мотива о прогоњеној девојци: влашке варијанте, Српско усмено стваралаштво (Н. Љубинковић, С. Самарџија, ур.), Београд: Институт за књижевност и уметност. 2008: 431–467.

Sikimić, B. Karavlachs in Bosnia and Herzegovina today, The Romance Balkans (B. Sikimić, T. Ašić, eds), Belgrade: Institute for Balkan Studies. 2008: 227–246.

Сикимић, Б. Путеви гурбана у Србији: сећање и истраживачка конструкција, Крвна жртва. Трансформације једног ритуала (Б. Сикимић, ур.), Београд: Балканолошки институт САНУ. 2008: 123–150.

Сикимић, Б. Етнолингвистички теренски рад: концептуализација ризика, Слике културе некад и сад, Зборник радова Етнографског института САНУ, Београд. 2008: 81–93.

Sikimić, B. Crkvine severnog Kosova 2001: u traganju za istraživačkom metodom, Savremena kultura Srba na Kosovu i Metohiji (S. Nedeljković, ur.), Kruševac: Baštinik, 2008: 131–146.

Сикимић, Б. Две мањине: Срби и Бањаши у Мађарској, Етнографија Срба у Мађарској 5, Будимпешта. 2006 [2007]: 101–112.

Sikimić, B. Tragom terenskih istraživanja Emila Petrovića u Srbiji: Čokešina, Lokve i Ždrelo, Probleme de filologie slavă XV, Timişoara. 2007: 443–454.

Sikimić, B. Gurban in the village of Grebenac: between participants’ memory and researchers’ construction, Kurban in the Balkans (B. Sikimić, P. Hristov, eds), Belgrade. 2007: 153–180.

Сикимић, Б. Идем свуда по иностранство са мојима децама, Друштвене науке о Ромима у Србији, Одељење друштвених наука САНУ, књ. 29, (Љ. Тадић, Г. Башић, ур.), Београд. 2007: 143–168.

Сикимић, Б. Интердисциплинарни приступ у истраживању традиционалне духовне културе данас, Неговање и заштита нематеријалне баштине у Србији, Зборник радова 2, Београд. 2006, 23–26.

Сикимић, Б. Свадбена терминологија код Бањаша (румунских Цигана) у селу Трешњевица код Јагодине, Исследования по славянской диалектологии 12, Ареальные аспекты изучения славянской лексики, Москва. 2006: 45–63.

Sikimić, B. De la Torac la Clec: informaţia minimală de teren, Caiete de teren. Torac – metodologia cercetării de teren (A. Sorescu-Marinković, ur.), Novi Sad. 2006: 173–201.

Sikimić, B. Etnolingvistički pristup vlaškoj duhovnoj kulturi – običaj „kumačenje“, Actele simpozionului Banatul, trecut istoric şi cultural, Timişoara – Novi Sad – Reşiţa. 2005: 148–158.

Sikimić, B. Tradicionalna vlaška kultura danas: Ursătoril’i, Actele simpozionului Banatul, trecut istoric şi cultural, Timişoara – Novi Sad – Reşiţa. 2005: 261–269.

Sikimić, B. Vlaška predanja o Žojmariki, Actele simpozionului Banatul, trecut istoric şi cultural, Timişoara – Novi Sad – Reşiţa. 2005: 383–393.

 

ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА:

Срби у Мађарској 2001, 2002, 2003, 2013; Срби у Румунији од 2013; Карашевци у Румунији 2015; мултиетничке заједнице Војводине (Бањаши, Бугари-Павликјани, Буњевци, Чеси, Хрвати, Словаци, Срби, Роми, Румуни) од 1999; граничне области Србије и Македоније (Пчиња и Кумановска област) 1998–2013; угрожени тимочки говори 2015; мањине у Македонији (Јуруци и Бањаши) 2013; мултиетничка насеља источне Србије (Срби, Бугари, Бањаши и Власи) од 1999; Бањаши/Каравласи (Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина) од 2001; Косово и Метохија, енклаве (Лепосавић, Мало Рударе, Прилужје, Штрпце, Ново Брдо, Гојбуља, Бање, Црколез, Суво Грло, Зубин Поток, Бањска) 2001–2005; избеглички центри (Радинац у Смедереву, Косовска Митровица, Краљево) од 2003; Санџак (Бошњаци, Срби и Роми у околини Прибоја, Тутина и Новог Пазара), 2004, 2013–2015; Република Српска (Срби, Каравласи, Бошњаци, Украјинци, Роми, Италијани, Чеси) од 2012; урбани саговорници, усмена историја: сећање на Други светски рат (Београд, Нови Сад, Краљево, Зрењанин) од 2012.

System.String[]