др Данијела Петковић


др Данијела Петковић

научни сарадник

Институт за књижевност и уметност, Београд

 

КОНТАКТ:

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА:

Данијела Р. Петковић (р. Колунџић) рођена је 1975. у Деспотовцу, где је и похађала основну школу. После завршене гимназије у Параћину, уписала је дипломске студије на Филолошком факултету у Београду, група: Српска књижевност и језик, и дипломирала 2000. године. Магистрирала је 2007. године одбранивши тезу „Типологија епских песама о женидби јунака“. Од 2001. године радила је на лекторско-коректорским пословима у новинској кући „Политика“, у више београдских основних школа, а до 2009. била је професор српског језика и књижевности у ОШ „Др Арчибалд Рајс“. Од марта 2009. године запослена је у Институту за књижевност и уметност, на пројекту Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду. Докторирала је на Филолошком факултету у Београду 2013. године одбранивши тезу „Јунак и сиже у процесу епског моделовања“. 2014. добила је награду „Проф. др Радмила Милентијевић“ за истраживачки пројекат „Поетика биљина и српских епских песама“, који је реализовала 2015. на Оделу руског фолклора РАН у Санкт Петербургу. Од 2014. члан је и секретар Удружења фолклориста Србије, а од 2015. члан редакције Књижевне историје.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Јужнословенске епска поезија, руске биљине, теорија и историја фолклора, етнологија.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

I Монографије и уређени зборници  

Типологија епских песама о женидби јунака, Чигоја штампа, Београд, 2008.

II Публикације у часописима и зборницима радова

„Проблем сценичности у Пекићевим драмама“, Свет речи, бр. 4–5, Београд, 1997/8, 61–64;

„Витешке игре и надметања у јуначкој поезији“, Фолклор, поетика, књижевна периодика, ур. С. Тутњевић, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2010, 333–344;

„Етички кодови патријархалне културе у епским песмама 'Ерлангенског рукописа'“, Научни састанак слависта у Вукове дане,  39/2, МСЦ, Београд, 2010, 113–125;

 „Мудрац међу нама (Један осврт на песму 'Храст на Повлену' Љубомира Симовића)“, Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима за школску 2009/2010. годину, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2010, 292–305;

„Епски стогодишњаци – поштоване старине и исмејани старци“, Ликови усмене књижевности, ур. С. Самарџија, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2010, 65–89;

„Трагајући пола века“ (приказ књ. Ненада Љубинковића Трагања и одговори. Студије из народне књижевности и фолклора, I, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2010), Књижевна историја, XLII, 140–141, Београд, 2010, 357–363;

„Плодоносно трагање“ (приказ књ. Ненада Љубинковића Трагања и одговори. Студије из народне књижевности и фолклора, I, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2010), Задужбина, год. XXII, бр. 90, Београд, 2010, 12;

„Студије о јунацима усменог жанра“ (приказ зборника Ликови усмене књижевности,  ур. Снежана Самарџија, Институт за књижевност и уметност, Београд), Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. LVIII, св. 3 (2010), Нови Сад, 2011, 638–641;

„Је ли мајка родила јунака (Функција заточника у епским народним песмама)“, Жива реч, зборник посвећен проф. др Н. Милошевић Ђорђевић, ур. С. Самарџија и М. Детелић, Балканолошки институт Српске академија наука и уметности, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2011, 417–433;

„Систем епских ликова у контексту европских теоријских изучавања“, Научни састанак слависта у Вукове дане,  40/2, МСЦ, Београд, 2011, 101–112;

„О јунацима усмене књижевности“ (приказ зборника радова Ликови усмене књижевности, ур. Снежана Самарџија, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2010), Задужбина, год. XXIII, бр. 91, Београд, 2011, 13;

„Залишки обряду сепарацiї в епiчних пiснях про весiлля“, Народна творчiсть та етнографiя – Сербська фольклористика, No 2/ 2012, Iнститут мистецтвознанства, фольклористики та етнологiї iм. М Т. Рильского, Kиїв, 2012, 55–58;

„Структура сижеа у епској поезији“, Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду, Институт за књижевност и уметност, ур. Б. Сувајџић, Београд, 2012, 249–276;

 „Матрице и варијабилни елементи сижеа епских народних песама“, Зборник у част Марији Клеут, ур. С. Томин, Љ. Пешикан Љуштановић, Н. Половина, Филозофски факултет, Нови Сад, 2013, 169–189;

„Давид и Голијат на српски начин (Сижејни обрасци борбе неравноправних противника у народним епским песмама)“, Књижевна историја, год. XLV, бр. 149, Београд, 2013, 277–291;

„Кохезија епских ликова“, Научни састанак слависта у Вукове дане,  42/2, МСЦ, Београд, 85–95;

„Обележено време у епским народним песмама“, Време, вакат, земан, ур. Л. Делић, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2013, 459–486;

„Тематско-мотивске класификације српске епске поезије (од Вука до савремених истраживања)“, Савремена српска фолклористика, ур. З. Карановић, J. Јокић, Филозофски факултет, Нови Сад, 2013, 211–220;

 „Тријаде у српској епици“, Промишљања традиције. Фолклорна и литерарна истраживања, зборник радова посвећен Мирјани Дрндарски и Ненаду Љубинковићу, ур. Б. Сувајџић, Б. Златковић, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2014, 191–205;

„Геометријске слике сижејних модела“, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 62, св. 1, Нови Сад, 2014, 25–39;

„Флуидност и кристализованост сижејних модела и јунака епске песме“, Philological Studies, tom 2, 2014, 401–415, http://philologicalstudies.org/dokumenti/2014/Literature%20in%20intercultural%20context/29.%20Petkovic.pdf;

„Сусрет руске и српске народне традиције“ (Традиционная культура, 4 (52), 2013, Москва, 192 с.), приказ, Књижевна историја, год. XLVI, бр. 153, Београд, 2014, 699–706;

 „Јунак и сиже епске песме – типологије и интеракције“, Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 62, св. 2, Нови Сад, 2014, 413–422;

„Вертикале епских ликова“, Књижевна историја, год. XLVI, бр. 154, Београд, 2014, 967–975;

„Слика банатске војне границе у усменој традицији“, приказ, „Културни додатак“, Политика, LIX, бр. 24, 26. 9. 2015, стр. 4;

„Епске песме старијих времена из Вукове класичне збирке и његових рукописа“, Научни скуп Вук Стефановић Караџић (1787–1864–2014), књига CLVI, Одељење језика и књижевности, књ. 27, ур. Н. Милошевић-Ђорђевић, САНУ, Београд, 2015, 315–326;

 „Узајамно моделовање сижеа и јунака епских песама“, Савремена српска фолклористика II, ур. С. Ђорђевић Белић, Д. Лајић Михајловић, Н. Радуловић, Б. Сувајџић, Ђ. Трубарац Матић, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2015, 215–228.

System.String[]