др Драгана Вукићевић


др Драгана Вукићевић,

ванредни професор,

Филолошки факултет Универзитет у Београду

 

КОНТАКТ:

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

БИОГРАФИЈА:

Драгана Вукићевић (рођ. Чорбић) Краљево, 1967 – ванредни је професор на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Предаје: Поетику српског реализма, Српску књижевност 18. и 19. века II, Српску књижевност 18. и 19. века, Генезу прозних облика  у новој српској књижевности, Историју српске књижевности III, Књижевност и етнологију и Историју читања. Учествовала на различитим научним пројектима, као и бројним домаћим и међународним скуповима. Члан је Лексикографског одбора одељења Матице српске.  Члан је међународне асоцијације наратолога European Narratology Network  и члан  је међународног друштва за иберијско-славистичка проучавања CompaRes - International Society for Iberian-Slavonic Studies (од 2015);  главна је уредница годишњака Задужбине Доситеј Обрадовић Доситејев врт (од 2013) и један је од уредника Годишњака Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима (од 2007) и Kњижевне историје (од 2015).

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Ужа област интересовања: књижевност и етнологија, књижевност и еротологија, наратологија, поетика српске прозе.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

I Монографије и уређени зборници

Вукићевић, Драгана. Огледи о српском реализму. Краљево : Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2003.

Вукићевић, Драгана.  Писмо и прича : српска реалистичка приповетка и фолклорна традиција. Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2006.

Вукићевић, Драгана, Иванић Душан.  Ка поетици српског реализма.  Београд : Завод за уџбенике, 2007.

Вукићевић, Драгана.  Анархија текста: огледи о српској књижевности 19. века, Београд, Службени гласник, 2011.

Вукићевић, Драгана, Милосављевић Милић, Снежана: Огледавања – Лаза Лазаревић и Симо Матавуљ, Ниш, Филозофски факултет, 2014.

Вукићевић, Драгана. „Приповедање Милован Глишића, између говора и приче“. Глишић и Домановић, САНУ, Научни скупови, књига 123, Одељење језика и књижевности књ. 19, 1908–2008, Београд, 2009, 11–22.

Вукићевић, Драгана. „Етнолошки код као књижевни код у приповеткама Јанка Веселиновића“.  ЈАНКО Веселиновић : проза, периодика, позориште : зборник радова / приредила Слободанка Пековић. – Београд : Институт за књижевност и уметност Београд, 2006, 23–39.    

II Публикације у часописима и зборницима радова

Вукићевић, Драгана. „Сеоска реалистичка приповетка – прожимање жанрова“ . Научни састанак слависта у Вукове дане. – Бр. 33/2 (2004), стр.137–148.

Вукићевић, Драгана. „Етнолошка интерпретација књижевног текста – могућности етнолошког декодирања реалистичког сижеа“. Књижевност и језик. – Год. 52, бр. 3–4 (2005), стр. 271–284.

Вукићевић, Драгана. Српска реалистичка приповетка и бајка. Зборник Матице српске за књижевност и језик. – Год. 53, бр. 1–3 (2005), стр. 373–386.

Вукићевић, Драгана. Нестанак епског света у реалистичкој приповеци. Зборник Матице српске за књижевност и језик. – Год. 53, бр. 1–3 (2005), стр. 395–413.

Вукићевић, Драгана. „Српска реалистичка приповетка и фолклорна традиција“. Зборник Матице српске за књижевност и језик. – Год. 53, бр. 1–3 (2005), Стр. 593–601.

Вукићевић, Драгана. „Стилска фолклорна обележја српске реалистичке приповетке“. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. – Год. 71, бр. 1–4 (2005), стр. 23–51.

Вукићевић, Драгана. „Phantasmal Plots in the Prose of Rajko Zinzifof and Janko Veselinovic“.  Македонски фолклор, 33, 64, Скопје, 2007, 49–54.

Вукићевић, Драгана. „Етнографска слика Славонске Војне границе  Спиридона Јовића из 1835.“ Књижевна историја,  39, 2007, 133, 655–661.

Вукићевић, Драгана „Катабаза и митски слојеви приче, Вечност Јанка Веселиновића“. Научни састанак слависта у Вукове дане, 38/2, Београд, 2009, 177–187.

Вукићевић, Драгана: Encounters with Afterlife / the Practice of Narration about Tabooed Borders Based on the Examples from Serbian and Macedonian Literature.“ Makedonski folklor, br. 66,  god. XXXIV, Skopje, 2008, Institut za folklor „Marko Cepenkov“, Skopje, str. 95–109.

Драгана Вукичевиќ: „Крај бреговите на охридското езеро“, патопис од Бранислав Нушиќ, Македонски Фолклор, г. XXXV,  бр.68, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје, 2009, стр. 27–40.

Вукићевић, Драгана Усмена књижевност и српска реалстичка проза – типови прожимања,  у: Жива реч, зборник у част проф. др Наде Милошевић Ђорђевић, Балканолошки институт САНУ, пос. Изд 115,  Филолошки факултет универзитета у Београду,  Београд, 2011, 69–82

 Вукићевић, Драгана. Књижевност и етнологија, интердисциплинарне везе на примерима реалистичких писаца“ Исходишта, 1,Савез Срба Румунији, Филозофски факултет у Нишу, Темишвар, Ниш,  2015,  57–74.

System.String[]