др Гордана Штасни

др Гордана Штасни

ванредни професор

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Одсек за српски језик и лингвистику

 

КОНТАКТ:

- број телефона: 064 1667592

- поштанска адреса: Кружна 11, 21 000 Нови Сад

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА:

Гордана Штасни, рођена 1966. године у Крушевцу. Завршила студије Југословенских књижевности и српскохрватског језика 1990. године на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду. Магистрирала 1999. године (Утицај пола на нарацију адолесцената) на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета у Новом Саду, на истом Одсеку докторирала 2007. године (Творба речи у настави српског језика). Од 2005. запослена на Одсеку за српски језик и лингвистику у звању асистента, 2008. изабрана у звање доцента, 2013. изабрана у звање ванредног професора.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Методикa наставе српског језика и књижевности, дериватологијa и лексикологијa.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

I Монографије и уређени зборници  

Петровачки, Љиљана и Гордана, Штасни. Методичке апликације. Планирање, програмирање и припремање наставе српског језика и књижевности. Нови Сад: Филозофски факултет. 2008.

Штасни, Гордана. Творба речи у настави српског језика. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије. 2008.

Петровачки, Љиљана и Гордана Штасни. Методички системи у настави српског језика и књижевности. Нови Сад: Филозофски факултет. 2010.

Штасни, Гордана. Речи о човеку (Номинација човека у српском језику). Нови Сад: Филозофски факултет. 2013.

Валентност речи и израза: морфосинтаксички, семантички и прагматички аспекти (Ур. Владислава Ружић, Миливој Алановић и Гордана Штасни). Нови Сад: Филозофски факултет. 2012.

Лексикаграматикадискурс. Зборник у част Вери Васић. (Ур. Миливој Алановић, Јасмина Дражић, Гордана Штасни, Гордана Штрбац). Едиција Филозофског факултета Зборник у част. Нови Сад. 2013.

  II Публикације у часописима и зборницима радова

Штасни, Гордана. „Хиперонимијски и хипонимијски односи у медицинској терминологији са лексикографског и лексиколошког становишта“. Зборник радова са Међународног научног скупа о лексикографији и лексикологији „Дескриптивна лексигографија стандардног језика и њене теоријске основе”. 2002: 251–262.

Драгин, Наташа и Гордана Штасни. „Старо вино у  меховима новим (иновације на лексичком плану у Омилијама светог Николаја српског)“. Научни трудове, филологие. Том 44. Књ. 1. Св. А. 2006: 54–76.

Штасни, Гордана. „Генитивне предлошке конструкције у основи именичких деривата“. Лингвистичке свеске 6, Синтаксичка истраживања (дијахроно-синхрони план). 2007: 253–264.

Штасни, Гордана. „Деривати на -ица од назива делова људског тела“. Прилози проучавању језика. 38. 2007: 93–106.

Штасни, Гордана. „Nomina loci са називом биљке у творбеној основи“. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. L. 2007: 927–937.

Штасни, Гордана. „Атрибутивне именице (Nomina attributiva) у српском језику“. Српски језик. 12/1–2. 2007: 469–483.

Драгин, Наташа и Гордана Штасни. „Jедан пример симбиозе црквенословенског и савременог српског језичког израза“. Riječ. Časopis za slavensku filologiju. God. 14. Sv. 2. 2008: 14–28.

Штасни, Гордана. „Жанровска обележја омилија“. Зборник Матице српске за књижевност и језик. 56/3. 2008: 549–559.

Штасни, Гордана. „Номинација фази вредности између антонимских полова“. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. 52/2. 2009: 135–146.

Драгин, Наташа и Гордана Штасни. „Дијахроно-синхрона перспектива лексеме срце у религијском дискурсу“. Зборник Матице српске за књижевност и језик. 58/1. 2010: 33–52.

Штасни, Гордана. „Мотивациони смерови у деривационим процесима“. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. 53/2. 2010: 89–97.

Штасни, Гордана и Милан Ајџановић. „Становници Новог Сада и Петроварадина: деривациони модели и употребна норма“. Говор Новог Сада. Свеска 2: Морфосинтаксичке, лексичке и прагматичке особине. Лингвистичке свеске 9. 2011: 78–120.

Штасни, Гордана. „Номинација човека мотивисана позитивним карактерним особинама“. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. 54/1. 2011: 167–180.

Штасни, Гордана. „Деминутивни супстантиви са диференцијалном семом човек у Вуковом Српском  рјечнику (1818). Научни састанак слависта у Вукове дане. 40/1. 2011: 289–301.

Штасни, Гордана. „Концептуалне вредности соматизмама у Андрићевој приповеци Ћоркан и Швабица“.  Die K.U.K. Periode in Leben und Schaffen von Ivo Andrić (1892–1992). Austrougarski period u životu i djelu Iva Andrića (1892–1992). 2011: 375–387.

Штасни, Гордана. „Семантичко-деривациони потенцијал именица из лексичке групе животиња“. Зборник у част Гордани Вуковић. Лексикологија – Ономастика – Синтакса. 2011: 307–317.

Штасни, Гордана. „Mотивација за именовање костију људскога тела“. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. 36/2. 2011: 71–79.

Штасни, Гордана. „Семантичко-деривационе карактеристике суфикса
-ун(а)ц. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику.  55/1. 2012: 2012–219.

Штасни, Гордана. „Етници у Вуковом Српском рјечнику (1852) и лексичко-семантичка норма“. Научни састанак слависта у Вукове дане: Српски језик и његове норме. 41/1. 2012: 309–319.

Штасни, Гордана. „Књижевни термини у Посрбицама од Орфелина до Вука“. На почецима српске филологије „Сало дебелога јера либо азбукопротрес“ Саве Мркаља (1810–2010) / An den Anfängen der serbischen Philologie "Salo
debeloga jera libo azbukoprotres" von Sava Mrkalj (1810–2010). 2012: 81–100.

Штасни, Гордана. „Утицај семантичког садржаја на деривацију глагола физиолошких стања и процеса“. Творба речи и њени ресурси у словенским језицима. 2012: 745–755.

Штасни,  Гордана. „Градуелност и антонимија у српском језику“XXXVIII Научна конференција на XLIV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 14–15 јули 2011. 2012: 239–251.  

Штасни, Гордана. „Утицај аргументне структуре галгола молити (се) на деривацију“. Валентност речи и израза: морфосинтаксички, семантички и прагматички аспекти. 2012: 229–242.

Штасни, Гордана и Жарко Бошњаковић. „Сложенице са компонентама љуб-/-љуб- у српском и φιλ(о/ό)-/-φιλоσ/-φιλία у грчком језику“. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. 56/1. 2013: 129–151.

Штасни, Гордана. „Деривациони модели нових речи у српском језику“. Научни састанак слависта у Вукове дане: Интралингвистички и екстралингвистички чиниоци у формирању и развоју српског  стандардног језика. 42/1. 2013: 269–281.

Штасни, Гордана. „Семантичке реализације лексеме око/очи у роману На дрини ћуприја“. [Semantiche Realisierung das Lexems Auge im Roman Die Brücke über die Drina]. Andrićeva ćuprija /Andricś Brücke. Andrić-Initiative 6. 2013: 893–906.

Штасни, Гордана. Семантичко-деривациони потенцијал и лексичка спојивост лексеме колено. Leksika – gramatika – diskurs. Zbornik u čast Veri Vasić. 2013. 93–110.

Штасни, Гордана. „Номинације Бога у Молитвама на језеру светог Николаја Велимировића“. Теолингвистичка проучавања словенских језика. 2013: 295–320.

Штасни, Гордана. „Називи наука у Посрбицама од Орфелина до Вука“. Књижевност и језик. 60/3–4. 2013: 363–380.

Штасни, Гордана. „Англицизми у позоришној терминологији“. Научни састанак слависта у Вукове дане: Иновациони процеси у српском књижевном језику – утицаји других језика и култура. 43/1. 2014: 343–357.

Штрбац, Гордана и Гордана Штасни. „Именички англицизми на -инг у српском језику“. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. 57/2. 2014: 101–113.

Штасни, Гордана. „Лична имена по вуку“. Књижевност и језик. 61/3–4. 2014: 249–264.

Штасни, Гордана и Гордана Штрбац. „Именички англицизми на -ер у српском језику“. Јужнословенски филолог. 71/1. 2015: 45–69.

Штасни, Гордана. „Лична имена настала супстантивизацијом“.  Српски језик и његове норме: дијахроно-синхрони аспекти. Лингвистичке свеске 10. 2015: 232–248.

Штасни, Гордана. Језичко-семантичком анализом до стилема. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. 60/1. 2015243–258.

Штасни, Гордана.  „Номинација човека у Проклетој авлији (Ни име ти, болан, на добро не слути)“ [Die Nomination des Menschen im Roman Der verdammte Hof (Ни име ти, болан, на добро не слути)]. ANDRIĆEVA AVLIJA ANDRIĆS HOF. Andrić-Initiative 8. 2015: 805–825.