др Јудит Рафаи


др Јудит Рафаи (Raffai Judit)

доктор етнолошко-антрополошке науке

Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици

 

КОНТАКТ:

- број телефона: 069 2091170

- поштанска адреса: Новосадска 4/а, 24000 Суботица

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА:

Јудит Рафаи рођена је 31. 8. 1966. године у Суботици, где је завршила основну школу, као и гимназију. Студије мађарског језика и књижевности на Филозофском факултету у Новом Саду уписала је 1985. године, и дипломирала 1991. године. Од 1993 до 1998. године студирала је на Катедри за етнологију Универзитета Етвеш Лоранд у Будимпешти, у Мађарској, где је завршила основне академске и мастер судије. Након тога уписала је докторске студије у докторској школи под називом „Мађарска и упоредна фолклористика“ на катедри за фолклористику на Универзитету Етвеш Лоранд у Будимпешти, где је докторирала 2008. године, одбранивши докторску тезу под називом Индекс војвођанске мађарске народне приповетке.

Током пролећног семестра 2000. године била је предавач предмета Народне приповетке на Катедри за етнологију Универзитета Етвеш Лоранд у Будимпешти. Од 1998. до 2003. године запослена је као стручни сарадник са пола радног времена у ЈКП Палић-Лудаш. Од 2003. до 2013. године запослена је у Градском музеју Суботица као музејски педагог. Од 2013. до данас ради као доцент на Универзитету у Новом Саду и на  Учитељском факултету на мађарском наставном језику у Суботици. Члан је Мађарског етнолошког друштва и Етнолошког друштва Војвођанских Мађара „Киш Лајош“.

Руководила је пројектима Европске уније IPA (Градови „пустаре“. Мађарска–Србија ИПА прекогранични програм, 2012–2013), INTERREG (Сеоски туризам у пограничној регији Војводине – Могућност развоја сеоског туризма у пограничним регијама. Прекогранична сарадња Мађарска–Србија, 2006–2007) и REC (Одрживи развој микрорегије Киреш–Лудаш 2004–2005).

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Истраживање народних прича (типологија бајки, традиционални и нови облици казивања прича, технике казивања, врсте епског фолклора), данашње форме очувања традиција (фолклоризам), фолклор Војводине.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

I Монографије и уређени зборници

Forrai Ibolya–Raffai Judit: Kálmány Lajos Alföldi gyűjtés. [Збирка Калмањ Лајоша « Alföldi gyűjtés»] Budapest: Balassi Kiadó. 2015.

Rafai, Judit: Komponovane fotografije. Subotički fotografi od 1860 do 1941 godine. Subotica: Gradski muzej Subotica. 2014.

Judit Raffai – Aurél Szakál (ed.): Градови на пустари. Културне вредности  Кишкунхалашког и Севернобачког округа = The Cultural Treasures of the Kiskunhalas District and of North Bačka. Суботица–Кишкунхалаш: Градски музеј Суботица – Thorma Jаnos Museum Kiskunhalas. 2013.

Rafai, Judit: Anđeli i jaganjci – kakve su bile subotičke božićne jelke u godinama između 1859. i 1975? Suboticа: Gradski muzej Suboticа. 2012.

Hungarian Storytelling Today. In: The Society, the Communities, the Human: in Search of «Eternal World» : Materials of the V. International Scientific Internet Conference. 12 November 2012. I. Tambov: Tambov State University Named after G. R. Derzhavin, 2012.  97–102.

Raffai, Judit: A népmesekutató Kovács Ágnes szerkesztői tevékenysége. [Уреднички рад истраживача народних прича Ковач Агнеш.] In: Benedek Katalin (szerk.) A népköltészet terített asztalánál. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézete. 2011. 166–175.

Grlica, Mirko–Ninkov K., Olga–Rafai, Judit: Grad biciklista – Istorijski, etnološki i umetnički aspekti bicikle u Subotici. Suboticа: Gradski muzej Suboticа. 2011.

Raffai, Judit: Vajdasági történetek Mátyás királyról. [Војвођанске народне приче о краљу Матији.] Újvidék – Szabadka: Forum Könyvkiadó – Kiss Lajos Néprajzi Társaság, 2008.

Raffai, Judit: A magyar mesemondás hagyománya. Útmutató mesemondók, pedagógusok és minden népmesekedvelő számára. [Мађарска традиција приповедања. Водич за приповедаче, наставнике и све љубитеље народних прича.] Budapest: Hagyományok Háza. 2004, 2006.

Rafai, Judit: Subotički fotografi u svetlu svadbenih fotografija (1862–1940). Suboticа: Gradski muzej Suboticа. 2005.

Raffai, Judit: А mesélő ember. Egy bácskai parasztember meséi. [Народни приповедач. Приче једног приповедача из Бачке.] Budapest: Osiris Kiadó, 2001.

Рафаи, Јудит: Традиционални начин живота = A hagyományos életmód = Traditional Way of Life. Ин: Олга Миличић–Јудит Рафаи–Клара Сабадош–Ненад Секулић (уред.) Ludaš: Језеро на пустари = Tó a pusztán = Lake in the puszta.  Палић–Београд: Јавно предузеће „Палић–Лудаш“ и Завод за заштиту природе Србије. 2002. 78–83.

Еpika. [Епика] In: Papp Árpád–Raffai Judit–Terbócs Attila (уред.): A Vajdasági magyarok néprajzi atlaszának kommentárkötete. [Збирка коментара уз Етнографски атлас војвођанских Мађара.] Szabadka: Kiss Lajos Néprajzi Társaság. 2003. 173–192.

Raffai Judit: A Rézmonyos. Ludasi népmesék. [Лудашке приповедке] Szabadka: Palics–Ludas Közvállalat. 2000.

II Публикације у часописима и зборницима радова

Raffai Judit: Vajdasági női mesemondók. [Војвођански женски приповедачи] Híd, 6. 2014: 58–67.

Raffai Judit Napjaink magyar mesemondói. [Мађарски приповедачи данашњице] Híd, 10. 2013: 115–123.

Raffai Judit: A vajdasági magyar népmeseanyag területi és műfaji megoszlása. [Територијална и жанровска расподела мађарских народних прича у Војводини] Híd,  6: 2009: 80–92.

Raffai Judit: Az olvasó ember. A könyv megjelenése a fényképeken. [Човек који чита. Појава книге на сликама.] Artes populares. Yearbook of the Department for Folklore, Lóránd Eötvös University, Budapest, 18: 2001: 282–288.

Raffai Judit: Kísérlet a mesemondás nem-verbális jeleink leírására. [Покушај бележења невербалних порука у приповедању.] Néprajzi Látóhatár 1–4. 1999: 377–396.

Raffai Judit: Szabadkai fényképészek a századfordulón. [Суботички фотографи на прекретници векова.] Létünk, 1–2. 1997: 176–186.