др Немања Радуловић

др Немања Радуловић

ванредни професор

Филолошки факултет, Београд

 

КОНТАКТ:

- поштанска адреса:  Студентски трг 3, 11 000 Београд

- адреса електронске поште:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- адреса сајта:  http://filoloskibg.academia.edu/NemanjaRadulovic

 

БИОГРАФИЈА:

Рођен у Београду 1978. Дипломирао на Филолошком факултету (2002) на групи за српску књижевност и језик са општом књижевношћу. На истом факултету магистрирао (2006) и докторирао (2010) темом Мотив судбине у српској усменој прози. Запослен на Катедри за српску књижевност од 2003. на предмету Народна књижевност. Поред УФС-а, члан је SIEF, ISFNR, ESSWE.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Усмена проза; теорија фолклора; религија и фолклор.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

I Монографије и уређени зборници  

Слика света у српским народним бајкама, Београд, ИКУМ, 2009.

Подземни ток. Езотерично и окултно у српској књижевности, Београд: Службени гласник, 2009.

Слике, формуле, једноставни облици, Београд: Чигоја штампа,  2015.

Савремена српска фолклористика 2 (као коуредник). Београд: ИКУМ, УБ „Светозар Марковић“, УФС.

II Публикације у часописима и зборницима радова

Симболични снови у усменој епици, Књижевна историја, XXXV, 2003, 119, стр. 25–46.

Образац приче у Бановић Страхињи, Књижевност и језик,  LI, 3–4, 2004, стр. 433–438.

Две метаморфозе у нашој епици, Свет речи, IX 2005, 19–20, стр. 40–42.

Типологија преоблачења у усменој епици, Годишњак катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, I, 1, 2005, стр. 107–113.

Поетика апсурда у бајкама – Књижевност и језик, LV/1–2, 2008, стр. 93–101.

Вуков Усуд и варијанта из Пањћатантре, Научни састанак слависта у Вукове дане 38, Београд, 2009, стр. 73–84.

„Приповетка о богаташу и његовом зету (ATU 930)“. Ликови усмене књижевности, ур. С. Самарџија. Београд: Икум, 2010, 239–300.

„Једна Врчевићева приповетка о судбини“. Годишњак Катедре за српску књижевност 5, 2010, 219–230.  

 „На челу записана судбина у српској усменој прози“, Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, 39/2 (2010). 141–155.

„Спиритистичке теме Симе Матавуља“. Симо Матавуљ дело  у времену, ур. Д. Иванић, Д. Вукићевић, 2011, 203–210.

 „Врчевићеве   'књижевне ' приповетке и проблем дефинисања фолклора“. Годишњак Катедре за српску књижевност 6, 2011, 67–83. 

„Аполоније, Грујо и Вук“. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, 77, 2011, 115–131. 

„Алхемија у поезији Васка Попе“. 40 научни састанак слависта у Вукове дане, 2011, 531–539.

„Serbian Narratives about Fate and their Turkish Parallels“, Journal of Turkish World Studies, XII/2, 2012, 453–462.

“Belief Legends About Fate-The Genre Issues“, Belief Narrative Network Conference Proceedings, 2012, 95–100.

„Кодекс іншого світу  і проблема неморального героя в казках“.Народна творчість та етнологія 2012, 2, 101–105.

„Смрт од змије у наративима о судбини (ATU 934)“. Гује и јакрепи: књижевност, култура. Балканолошки институт САНУ, 2012. 185–198.

„Између игре и иницијације. Павић и наслеђе европског езотеризма“. Зборник Матице српске за књижевност и језик 60, 2, 2012,  437–459.

„Усуд у веровањима и приповеткама“. Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду, ур. Б. Сувајџић, београд, Икум, 2012, 311–402.

„Смрт од жабе/корњаче у наративима о судбини“. Научни састанак слависта у Вукове дане 41/2, 2012, 471–478.

„Basileov Pentameron i južnoslovenska usmena tradicija“, Ricerche slavistiche, 11, LVII 2013. („Basile’s Pentamerone and SouthSlavic Oral Tradition“), 465–476.

 „Одређивање судбине у фолклорним наративима“, Зборник у част проф. Марији Клеут, ур. Љ. Пешикан-Љуштановић, Филозофски факултет у Новом Саду, 2013, 217–239.

„Још једном о Доситеју и слободном зидарству“, Доситеј у српској историји и култури, ур. Д. Иванић, Београд, Задужбина Доситеја Обрадовића, 2013, 275–288.

„Предиво као атрибут у наративима о судбини“. Промишљање традиције. Зборник у част М. Дрндарски и Н. Љубинковићу, ур. Б Сувајџић, Б. Златковић, Београд, ИКУМ, 2014, 247–258.

„Antoine Faivre and the Study of Fairy Tales“, ARIES, Journal for the Study of Western Esotericism, 14, 2, 2014, Brill, 190–214.

“Fate Written on the Forehead in Serbian Oral Narratives“, Folklore. Electronic Journal of Folklore, 59, 2014, 63–78.

“The Question of Neo-Bogomilism”. Пути гнозиса: мистико-эзотерические традиции и гностичское мировоззрение од древности до наших дней/Ways of Gnosis. Mystical and Esoteric Traditions and Gnostic Worldview from Antiquity to the Present TIme, Moscow, Russian State University for Humanities et alii, 2014, 126–139.

Demonološka predanja u savremenosti, Zarez, XV, 403, 2015, 10.

The Feminine Imaginarium in Traditional Legends about Fate (The Predestined Death-ATU 934), Studia mythologica Slavica, 18, 2015, 63–80.

Неопаганизам у Србији, Савремена српска фолклористика 2, Београд, УФС, ИКУМ, УБ Светозар Марковић, 2015, 455–478.

„Arbor Mundi. Visual Formula and the Poetics of Genre“. in: Epic Formula. A Balkan Perspetive. ed. by Mirjana Detelić, Lidija Delić, Institute for Balkan Studies SASA, 2015, 65–80.

Вук и Механџић: проблем схватања народне приповетке у: Научни скуп Вук Стефановић Караџић (1787–1864–2014),  2015, САНУ, књига CLVI, Одељење, 650, стр. 385–395.

III Преводи

Субхашите (превод са санскрта), Књижевни лист, бр.74-75, 1.октобар–1.новембар 2008, год. VII, стр.16–17.

 „Три приповетке из Веталапањћавимшати“ (са санскрта), Мостови, 40, 151,  2012, 76–80.

 

ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА.

Неопаганске заједнице у Београду.