др Славица Гароња Радованац

др Славица Гароња Радованац

ванредни професор

Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац

 

КОНТАКТ:

- број телефона: 063-111-31-97

- поштанска адреса: Нови Београд, Народних хероја бр. 40, стан 10

-адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА:

Славица Гароња Радованац рођена је 1957. у Београду. Све нивое студија (основне, магистарске, докторат) завршила на Филолошком факултету Универзитета у Београду.  Професор универзитета и књижевница.

Магистарску тезу „Часопис Прилози проучавању народне поезије (1934–1939)“ одбранила 1987. пред комисијом у саставу: академик Мирослав Пантић (председник), Радмила Пешић (ментор) и Нада Милошевић-Ђорђевић (члан).

Докторску тезу „Мотиви и репертоар српске народне лирске и лирско-епске поезије на подручју Војне Крајине и Славоније – рукописне и штампане збирке“ одбранила је 2004. гoдине, пред комисијом у саставу: академик Нада Милошевић-Ђорђевић, проф. др Снежана Самарџија (ментор) и др Миодраг Матицки.

Радила је у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ (Одељење за народну књижевност В. Ј. Марамбо, од 1986. до 1992), у периоду 1992–2005. као професор у средњој школи, а од 2005. је запослена као ванредни професор на катедри за Српски језик и књижевност Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу. Живи у Београду.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Бави се фолклористиком, историјом књижевности из родне перспективе, књижевношћу Срба из Хрватске, књижевном критиком и белетристиком.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

I Монографије и сакупљачки рад

Народне песме Славонске Границе, Народна књига, Београд, 1987.

Народне приче са Папука, СКД „Сава Мркаљ“, Нови Сад, 1995.

Антологија српске народне лирско-епске поезије Војне Крајине, Стручна књига, Београд, 2000.

Из сенке: критике, огледи и мали есеји, Књижевна омладина Србије, Београд, 2003.

Српска усмено поетско наслеђе Војне Крајине: у записима 18, 19. и 20. века, Чигоја штампа, Београд, 2008. (прерађена докторска дисертација)

Жена у српској књижевности, Дневник, Нови Сад, 2010.

Жене говоре, Алтера, Београд, 2013.

Од Цариграда до Будима: аспекти српског усменог песништва; савремена књижевност на фолклорној матрици, Академска књига, Нови Сад, 2014.

Српска књижевна Крајина: од баштине до егзодуса, Прометеј, Нови Сад, 2015.

Жена и идеологија: у српској књижевности, ФИЛУМ, Крагујевац (у штампи)

II Приређене књиге из народне књижевности

Милан Обрадовић, Српске народне пјесме из Западне Славоније (из рукописних збирки Архива САНУ), СКД „Сава Мркаљ“ Топуско-Нови Сад, 1995.

Сима Д. Милеуснић, Српско народне пјесме из околине Пакраца и Пожеге, (из рукописних збирки Архива САНУ), СКД „Просвјета“, Загреб, 1998.

Никола Беговић, Српске народне пјесме из Лике и Баније, Загрeб, 1885 (фототипско издање, са поговором), Удружење Срба из Хрватске, Београд, 2001.

Ђорђе Рајковић, Српске народне песме / из Славоније, Матица српска, Нови Сад, 1869 (фототипско издање са предговором), Удружење Срба из Хрватске, Београд, 2003.

Спиридон Јовић, Етнографска слика Славонске војне границе, Беч, 1835, /репринт/; превео Страхиња К. Костић, приредила и поговор написала Славица Гароња Радованац, Чигоја штампа, Београд, 2004.

III Публикације у часописима и зборницима радова

У периоду 1982–2015. објавила више од 350 критика, стручних и научних радова, предговора и поговора из наведених области.

Објављени радови у 2015 (број означава у континуитету наставак из опште персоналне библиографије):

341. критика

Фолклорна матрица (Јанко Вујиновић, Књига о храсту, роман, „Филип Вишњић“, Београд, 2014),  „Књижевне новине“, бр. 1233–1234, Београд, јан-феб. 2015, стр. 6–7.

342. путопис

БЕГ У ЕГИПАТ (II): „Путопис: часопис за путописну књижевност, Београд, 1–2 / 2014,  стр. 49–73.

ISSN 2217-9887

342. стручни рад

Милица Јанковић у светлу истраживања Малише Станојевића, зборник радова посвећен Малиши Станојевићу, ФИЛУМ, Крагујевац, 2015, стр. 99–113.

343. поговор

Роман-слагалица или читање укруг, Милан Јовановић, Стаклена мастионица, (роман) СКЗ, Београд, 2015. (Библиотека „Савременик“), стр. 233–240.

ISBN 978-86-379-1286-6  COBISS.SR-ID 214990604

344. научни рад

Српска усмена традиција у Славонији и песништво Григора Витеза, у зборнику радова: „Поезија као завичај : поетика Григора Витеза“, уредници П. Пијановић, А. Јовановић, З. Опачић, Учитељски факултет Универзитета у Београду (Поетика српске књижевности за децу и младе; књ. 4), Београд, 2015, стр. 47–71.

ISBN 978-86-7849-208-2 COBISS. SR-ID 215218700

345. стручни рад

Од фолклорне матрице до високог артизма (Јанко Веселиновић: „Мали певач“, „Пустињак“), „Прича: часопис за причу и приче о причама“, (осма свеска), Београд, септембар–децембар 2014, година VIII, број 28–29, стр. 7–43.

346. приказ

О књижевности, не само са родног аспекта (Александра Ђуричић, Грације пера и други есеји, Сигнатуре, Београд, 2013), „Траг: књижевност-уметност-култура“, Врбас, бр. 42, мај 2015, стр. 133–138.

347. научни рад / приређивање

Милош Шкарић: Живот и обичаји српског народа у Лици и Крбави /1. део/, Зборник о Србима у Хрватској 9, САНУ, Београд, 2015, стр. 345–437.

ISSN 0353-5967=Зборник о Србима у Хрватској COBISS.SR-ID 16578818

348. научни рад

Милица Јанковић у светлу истраживања Малише Станојевића, „Наслеђе“: часопис за књижевност, језик, уметност и културу, год. XII, бр. 30 / 2015, 9–22.

ISSN 1820-1768=Наслеђе (Крагујевац) COBISS.SR-ID 115085068

349. књижевна критика

У славу светлосног принципа и песничке виртуозности (Бошко Сувајџић, Сонети. Ватре, Чигоја штампа, Београд, 1913). „Књижевне новине“, бр. 1241, септембар 2015, год. LXVII, стр. 9–10.

350. научни рад

Преглед мотива народних песама у репертоару Банатске војне границе, „Усмена традиција Банатске војне границе“: зборник радова; Одељење за књижевност и језик; уредник Миодраг Матицки, Матица српска, Нови Сад, 2015, стр. 77–97.

ISBN 978-86-7946-145-2  COBISS.SR-ID 297617671

352. научни рад

Милутин Миланковић и Исидора Секулић у драмском стваралаштву Ђорђа Оцића, у: „Повратак у Ердабово“: зборник радова с међународног научног скупа посвећеног Ђорђу Оцићу (1934–2008); уредници Ђорђе Нешић, Дејана Оцић: Културни центар „Милутин Миланковић“, Даљ, 2015, стр.123–139.

ISBN 978-953-57806-4-9

353. научна критика

Трагом Вуковог „Рачуна од пјесама“ (Драган Лакићевић, Српски Хомер, Vukotic media, Београд, 2015, Политика, Културни додатак, субота 17. октобар 2015, стр. 04.

354. научни рад

Милка Гргурова – прилог прегледу приповедне прозе српских књижевница с краја 19. и почетка 20. века, „Књиженство – теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године; зборник радова: уреднице Б. Дојчиновић, А. Вранеш, З. Бечановић-Николић, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд, 2015, стр. 201–219.

ISBN: 978-86-6153-306-8 COBISS.SR-ID 217916428

355. оглед

Поетика меланхолије и сневања сунчаног живота (Поводом 100-годишњице рођења Бранка Ћопића); уз прозу Бранка Ћопића /Одавно се ујесенило..../, „Прича: часопис за причу и приче о причама“, Београд, март–јун 2015, година IХ, број 30–31, стр. 227–238

ISSN 1820-5909=Прича COBISS.SR-ID 144590860

356. naučni rad

Žensko književno stvaralaštvo i ideologija u srpskom romanu druge polovine 20. veka, u: „Moderna ženska proza i društveni kontekst“, zbornik radova, priredila Dragana V. Todoreskov, Zavod za kulturu Vojvodine, (edicija Zbornici „Milici u pohode“, okrugli sto na temu „Moderna ženska proza i društveni kontekst“), Novi Sad, 2015, str. 55–83.

ISBN 978-86-85083-93-8 COBISS.SR-ID 300652807

357. in memoriam

Драгица Срзентић 1912–2015., Политика, среда, 9. децембар 2015, стр. 8.

IV Белетристика

 - романи: Под Месечевим луком (1992); Повратак у Аркадију (2014, награда „Печат времена“);

- збирке приповедака: Девета кућа (1994); Изидина копча (2013, најужи избор за Андрићеву награду);

- поезија: Исповедање тишине (1996); Мој предак је дрво (2007).

 

ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА:

Сакупљање народних песама међу Србима Западне Славоније (Сл. Пожега–Пакрац–Воћин) у периоду 1977–1985. Сакупљање народне прозе међу Србима Западне Славоније (избеглицама) 1991–1992.

System.String[]