др Снежана Божанић

др Снежана Божанић

ванредни професор историје (ужа научна област медијевистика)

Одсек за историју, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

 

КОНТАКТ:

- број телефона: 021 458 577

- поштанска адреса: др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- адреса сајта: http://www.ff.uns.ac.rs

 

БИОГРАФИЈА:

Снежана Божанић је основне студије историје завршила 1997. године као студент генерације. Магистарски рад под називом Ибарско језгро Светостефанског властелинства одбранила је 2004. године. У периоду 1998–1999. била је ангажована као сарадник на пројекту Историја српског народа. Чување простора: међе, границе и разграничења у српској држави од 13. до 15. века је назив докторске дисертације одбрањене 2011. године. Од 2001. запослена је на Филозофском факултету у Новом Саду. У звање ванредног професора изабрана је 2015. године. Учествовала је на бројним међународним и домаћим скуповима, конгресима, симпозијумима. У више наврата боравила је на специјалистичким боравцима у иностранству.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Историја српског народа, словенска и српска религија и митологија, погранични ентитети српског средњовековног простора и њихово сагледавање из аспекта религије, митологије, народне традиције, антропологије, привреда у српској држави средњег века, српске средњовековне повеље.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

I Монографије и уређени зборници  

Божанић, Снежана. ЧУВАЊЕ ПРОСТОРА: међе, границе и разграничења у српској држави од 13. до 15. века. Нови Сад: Филозофски факултет. 2013.

Божанић, Снежана – Васић, Жељко. Храм. Св. апостола Петра и Павла у Бачком Брестовцу (1744-2014). Бачки Брестовац: Црквена општина Бачки Брестовац. 2014.

Божанић. Снежана. Ибарско језгро Светостефанског властелинства. Нови Сад – Сремска Митровица: Филозофски факултет Нови Сад – ИА ,,Срем”. 2006.

II Публикације у часописима и зборницима радова

Божанић, Снежана – Харди, Ђура. ,,Религионо-морални контекст друштвене заштите средњовековног простора“. Зборник МС за друштвене науке. Књ. 150 (1/2015). 2015: 79–99.

Божанић, Снежана – Васин, Горан – Кисић Божић, Милица. ,, Неадекватно сахрањивање као важан фактор у епидемијама куге у Хабзбуршкој монархији крајем 18. века-историјска анализа“. Српски архив за целокупно лекарство. Год. 142. Бр. 11/12. 2014: 764–767.

Божанић, Снежана. ,,О пореклу земљишне својине и међаша-историјски, археолошки и антрополошки аспект“. Годишњак ФФ у Новом Саду. Књ. XXXV–1. 2010: 217–226.

Божанић, Снежана. ,,Подземна геометрија у српском средњовековном рударству: рудници и рударски објекти у пограничном систему друштва“. Годишњак ФФ у Новом Саду. Књ. XXXVI. 2011: 43–50.

Божанић, Снежана. ,,Хидрографски међници у српским средњовековним повељама: друштвена, религијска и митолошка функција“. Зборник радова Извори о историји и култури Војводине. Нови Сад. 2009: 43–64.

Божанић, Снежана. ,,Дендролошки међници у српским средњовековним повељама: њихова друштвена, митолошка и религијска функција“. Годишњак ФФ у Новом Саду. Књ. XXXIV–2. 2009: 277–295.

Божанић, Снежана. ,,Обичаји и веровања Словена (V–VI век) на простору данашње   Војводине“. Истраживања. Књ. 18. 2007: 59–72.

Божанић, Снежана. ,,Ороними у српским средњовековним повељама: њихов помен у функцији пограничног ентитета простора“. Истраживања. Књ. 22. 2011: 1–14.

Божанић, Снежана. ,,Кнегиња Милица у народном предању“. Кнегиња Милица - монахиња Јевгенија и њено доба, Тематски зборник радова са научног симпозијума одржаног 12. септембра 2014. Београд – Трстеник. 2014: 179–208.

Божанић, Снежана. ,,Појам међе и међника у антици код Грка и Римљана у паралели са српким концепцијама“. Међународни научни скуп „Античка култура, Европско и Српско наслеђе”. Београд–Сремска Митровица–Нови Сад. 2010: 32–47.

Божанић, Снежана. ,,Напуштена људска пребивалишта и напуштени објекти у функцији међника српског средњовековног друштва“. РАД Музеја Војводине. Књ. 53. 2011: 151–157.

Божанић, Снежана. ,,A középkori szerb társadalom szórványtelepüléseinek határairól és határjeleiről“. Létünk. Књ. XLI. 2011: 66–72.

Божанић, Снежана. ,,О деспотици Јелени, кћерки Стефана Јакшића, у српској историји, култури и традицији“. Šesti međunarodni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura. Zbornik radova. Knj. II. Novi Sad. 2013: 899–908.

Божанић, Снежана. ,,Физичко-географске карактеристике светостефанског властелинства“. Култура полиса. Књ. 2/3. 2005: 515–542.

Божанић, Снежана. ,,О земљишним међама српског средњовековног села“. Истраживања. Књ. 20. 2009: 47–64.

Божанић, Снежана. ,,Српско средњовековно властелинство: микротопонимија простора“. Истраживања. Књ. 21. 2010: 105–116.

Божанић, Снежана – Кисић Божић, Милица. ,,Intertekstualni dijalog Georgika i De Rerum Natura kroz IV knigu Vergilijevog speva“. Зборник радова Антика и савремени свет: тумачење антике. Београд. 2014: 119–125.

Божанић, Снежана. ,,Спор између манастира Хиландара и браће Хардомилића око Косорића“. РАД Музеја Војводине. Књ. 51. 2009: 229–235.

Божанић, Снежана. ,,Спорови око земљишта и међа у области Константина Драгаша“. Споменица ИАСрем. Књ. 8. 2009: 117–127.

Божанић, Снежана. ,,Ратничке дружине« са простора Зете и области Црнојевића у имовинско-правним споровима око земљишта (14451492) – паралеле са средњовековном Србијом“. Истраживања. Књ. 24. 2014: 55–71.

Божанић, Снежана. ,,Srpski velikaši u političkim previranjima oko izbora Vladislava II za kralja Ugarske“. Истраживања. Књ. 24. 2013: 151–166.

Божанић, Снежана. ,,O ratu između Matije Korvina i Đorđa Pođebrada u svetlosti kazivanja Bonfinija“. Годишњак ФФ у Новом Саду. Књ. XXXVII–1. 2012: 415–425.

Божанић, Снежана. ,,О Ивану Витезу од Средне у делу Rerum Ungaricarum Decades“. Истраживања. Књ. 23. 2012: 217–231.

Божанић, Снежана – Кисић Божић, Милица. ,,Lice i naličje jednog vladara: portret Matije Korvina u istoriografskom spisu italijanskog humaniste“. Годишњак ФФ у Новом Саду. Књ. XXXVIII–2. 2013: 227–241.

Божанић, Снежана – Кисић Божић, Милица. ,,Odgovor Dubrovačkog veća na pismo kralja Žigmunda od 9. XI 1427: prevod i jezička analiza“. Истраживања. Књ. 23. 2012: 189–197.

Божанић, Снежана. ,,Брвеник у средњем веку“. РАД Музеја Војводине. Књ. 46–47. 2006: 81–89.

Божанић, Снежана. ,,Рударство на подручју Светостефанског властелинства у средњем веку“. Годишњак ФФ у Новом Саду. Књ. ХХХI. 2006: 655–665.

Божанић, Снежана. ,,Повеља краља Милутина барској породици Жаретића“. Стари српски архив. Књ. 6. 2007: 11–17.

Божанић, Снежана. ,,Косово у средњем веку“. Култура полиса. Књ. 4/5. 2006: 385–395.

Божанић, Снежана. ,,Заједничке међе и границе Дечанског и Бањског властелинста (историјско–географска анализа“. Споменица ИА ,,Срем. Књ. 5. 2006: 136–152.

Божанић, Снежана. ,,Један спор око разграничења међа на дечанском властелинству“. Истраживања. Књ.17. 2007: 17–26.

Божанић, Снежана. ,,Срем у периоду од 1502. до 1526. године“.  Споменица ИА ,,Срем. Књ. 6. 2007: 72–90.

Божанић, Снежана. ,,Срем у раном средњем веку“. РАД Музеја Војводине. Књ. 49. 2007: 69–77.

Божанић, Снежана. ,,Крајишта” и ,,власти” у српској средњовековној држави“. Годишњак ФФ у Новом Саду. Књ. XXXIII–1. 2008: 5–16.

Божанић, Снежана. ,,Раваничка села и села великог челника Радича Поступовића у Мачви“. Споменица ИАСрем. Књ. 7. 2008: 34–45.

Божанић, Снежана – Кисић Божић, Милица. ,,Vlad III Cepeš Drakula, između istorije i legende, u delu italijanskog humaniste“. Eseuri socio-umaniste, Zbornik u čast Lia Magdu. Novi Sad. 2013: 40–46.

Божанић, Снежана. ,,Политичка и културна делатност деспота Ђорђа Бранковића у Срему“. Војвођански простор у контексту европске историје. Нови Сад. 2012: 115–128.

Божанић, Снежана. ,,Путне комуникације у функцији пограничног ентитета српског спредњовековног простора“. Извори о историји и култури Војводине, Зборник радова 2. Нови Сад. 2010: 45–55.

Божанић, Снежана. ,,O pograničnom sistemu srpske srednjovekovne države i njegovoj evoluciji od ranog do razvijenog srednjeg veka (VI–XV vek)“. Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Pravne i povijesne odrednice granica srednje i jugoistočne Evrope. Osijek. 2011:  281–290. 

Божанић, Снежана. ,,Допринос Душанке Динић-Кнежевић развоју српске медиевистике“.  Војвођански простор у контексту европске историје: зборник радова. Нови Сад. 2014: 545–556.

Божанић, Снежана – Кисић Божић, Милица. ,,Rerum Ungaricarum Decades, decas IV, kao izvor za proučavanje istorije srednjovekovne Ugarske u periodu od 1464. do 1465. godine“. Средњовековна насеља на тлу Војводине Историјски процеси и догађаји. Сремска Митровица – Нови Сад. 2013: 163–176.

Божанић, Снежана – Кисић Божић, Милица. ,,Antonije Bonfini o prilikama u Ugarskom kraljevstvu 1465–1467. godine“. Средњовековна насеља на тлу Војводине - Историјски процеси и догађаји. Сремска Митровица – Нови Сад. 2013: 177–198.

Божанић, Снежана – Кисић Божић, Милица. ,,AMOR OMNIBUS IDEM: Elegija 26 Dinka Ranjine i njeni antički uzori“. Међународни научни скуп Aнтика и савремени свет: научници, истраживачи, тумачи: зборник радова. Београд. 2013: 94–104.

Божанић, Снежана. ,,Dél-Magyarország területe Ivaniš despota és Stefan Berislavić idején“. Magyar-szerb kapcsolatok a történelemben 2001-ig”, IIMagyar-serb történész előadásai. Baja. 2011: 49–56.

Божанић, Снежана. ,,The Political and Cultural Life of Despot Đorđe Branković in Syrmia“. THE cultural and historical heritage of Vojvodina in the context of classical and medieval studies. Novi Sad. 2015: 191–203.

Божанић, Снежана – Кисић Божић, Милица. ,,Two Sides of the Same Coin: a Portrait of Matthias Corvinus in the Historiographical Work of an Italian Humanist“.THE cultural and historical heritage of Vojvodina in the context of classical and medieval studies. Novi Sad. 2015: 173–189.

Божанић, Снежана. ,,Рударство у средњовековној Србији“. Споменица ИА ,,Срем. Књ. 1. 2002: 77–140.

Божанић, Снежана. ,,Манастир Бањска, прилози за историју“. Споменица ИА ,,Срем. Књ. 2. 2003: 100–114.

Божанић, Снежана. ,,Дипломатичка анализа светостефанске Хрисовуље“. Истраживања. Књ. 15. 2004: 63–74.

Божанић, Снежана. ,,Становништво и привреда светостефанског властелинства“. Споменица ИА ,,Срем. Књ. 3. 2004: 113–151.

Божанић, Снежана. ,,Градови у српским земљама“. Настава историје. Књ. II. 2004: 108–122.

Божанић, Снежана. ,,Промене на поседима Бањске према попису нахије Звечан из XVI века“. Истраживања. Књ. 16. 2005: 53–66.

Божанић, Снежана. ,,Промене на простору језгра бањског поседа у светлости повеље коју издаје цар Урош 1363. године челнику Муси“. Споменица ИА ,,Срем. Књ. 4. 2005: 131–155.

System.String[]