др Татјана Катић

др Татјана Катић

научни сарадник

Историјски институт, Београд

 

КОНТАКТ:

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- адреса сајта: http://iib-ac.academia.edu/TatjanaKatić

 

БИОГРАФИЈА:

Татјана Катић рођена је 19. 02. 1967. у Београду, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је 1991. године на Одељењу за историју Филозофског факултета у Београду, а 1993. године и на Одељењу за оријенталистику Филолошког факултета, чиме је стекла звања професор историје и професор турског језика и књижевности. Магистрирала је историју 1997. године на Филозофском факултету у Београду, са темом Турско освајање Србије 1690. године. Докторирала је 2013. године у Сарајеву, на Одсјеку за хисторију Филозофског факултета, са радом Призренски санџак од средине 15. до краја 16. века. Од 1994. године ради у Историјском институт у Београду.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Историја раног новог века, османистика, османски Балкан, културна историја, фолклористика, демографија, историјска географија и друге.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

I Монографије и уређени зборници  

Katić, Tatjana. Tursko osvajanje Srbije 1690. godine. Beograd: Srpski Genealoški Centar – Centar za osmanističke studije. 2012.

Катић, Татјана. Опширни попис Призренског санџака из 1571. године, Београд: Историјски институт. 2010.

Bojanić-Lukač, Dušanka; Katić, Tatjana. Maglajski sidzili 18161840. Sarajevo: Bošnjački Institut –  Fondacija Adila Zulfikarpašića. 2005.

Бојанић-Лукач, Душанка; Катић, Татјана. Османска документа о продаји турских имања кнезу Милошу Обреновићу. Мешовита грађа XXVI (посебно издање), Београд: Историјски институт. 2005.

II Публикације у часописима и зборницима радова

Katić, Tatjana. “The Sancak of Prizren in the 15th and 16th Century“. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi. 33, Yıl 2013. 2014: 113–138.                                                         

Катић, Татјана. „Тврђава Бихор у 15. и 16. веку“, Ђурђеви ступови и Будимљанска епархија. Беране – Београд. 2011: 483–498.  

Катић, Срђан; Катић, Татјана. „Рудник Жежна и рударство Рогозне и Подбуковика у 16.

веку“. Историјски часопис. LIX. 2010: 197–224.

Катић, Татјана. „"Сироте кудељнице“ и баштинице: два типа хришћанских удовичких домаћинстава у Османском царству – на примеру Призренског санџака у 16. веку“. Историјски часопис. LVIII. 2009: 209–229.

Катић, Татјана. „Узгој коза и оваца на простору кадилука Бован крајем XVI века“.

Крушевачки зборник. XIV. 2009: 237–246.           

Катић, Татјана. „Муслиманске задужбине у Пироту од XIV до XVI века“. Пиротски зборник. 32–33. 2007/2008: 55–62.                    

Катић, Татјана. „Попис османске дворске апотеке из 1714. године”. Мешовита грађа. XXVII. 2006: 253–271.

Katić, Tatjana.  „Serbia under the Ottoman rule“ in Serbien und Montenegro, Raum und Bevölker-ung - Geschichte - Sprache und Literatur - Kultur - Politik - Gesellschaft - Wirtschaft - Recht. Österreichische Osthefte - Zeitschrift für Mittel-, Ost- und Südosteuropaforschung, 2006: 145–159.

Катић, Татјана. „Сувоземни пут од Београда до Видина – према дневнику похода Мустафа-паше Ћуприлића 1690. године”. Историјски часопис. XLVII. 2002: 103–115.

Katiç, Tatjana. “Viyana Savaşı’ndan sonra Sırbistan (1683–1699)”. TÜRKLER, 9. cilt, Ankara 2002: 765–772.

Katić, Tatjana. "Garde na Dunavu od XVI do XX veka". Jugoslovenski istorijski časopis. 1-2. 2001: 47-52.

Катић, Татјана. „Срби у Нишу после турског освајања 1690.” Југословенски историјски часопис. 1–2. 1998: 49–64. 

System.String[]