др Зона Мркаљ

др Зона Мркаљ

ванредни професор (тренутно у избору за редовног професора)

Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студентски трг 3, 11000 Београд

 

КОНТАКТ:

- број телефона: 011/ 26 39 149

- поштанска адреса: Јурија Гагарина 59/44, 11070 Нови Београд

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА:

Зона Мркаљ рођена је 1961. године у Београду, где се и школовала. Као наставник српског језика радила је у београдским основним и средњим школама до 1995, кад је примљена на Филолошки факултет. Магистрирала је 1994. године на смеру Наука о књижевности, са темом Часопис Наша стварност: улога, место и значај у четрдесетим годинама XX века, а докторску дисертацију Наставно проучавање народних приповедака и предања одбранила је 2005. године, на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Aктивно ради као сарадник и стручни консултант на пројектима које организују: Завод за вредновање квалитета образовања, Завод за унапређивање васпитања и образовања, Министарство просвете РС, Регионални центар за таленте, МСЦ на Филолошком факултету у Београду, Задужбина „Доситеј Обрадовић”, Друштво „Свети Сава” и ИК „Клет” из Београда.

Председница је Друштва за српски језик и књижевност Србије, уредник Библиотеке Књижевност и језик у издању Друштва (у којој је приређено више од 50 књига) и члан редакција часописа Књижевност и језик, Школски час, Братство и Прилози настави српског језика и књижевности. Сарађује као предавач по позиву са Учитељским факултетом у Београду и Факултетом педагошких наука у Јагодини.

Поред бројних излагања на стручним скуповима, семинарима и конгресима (нашим и међународним), аутор је и коаутор књига за предшколце, уџбеника и уџбеничких комплета за млађе и старије разреде основне школе, читанки за средњу школу, многих наставник приручника и 12 монографија.

Професор је на групи предмета у оквиру Методике наставе књижевности и српског језика на свим нивоима студија; на мастер студијама води и предмет Наставно проучавање народних приповедака и предања а на докторским студијама курс Проблеми жанра у наставном проучавању усмених прозних облика.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Методика наставе књижевности и српског језика, Историја књижевности, Народна књижевност, Српска књижевност XX века.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

I Монографије и уређени зборници  

Мркаљ, Зона. Наставно проучавање народних приповедака и предања. Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије. 2008.   

Мркаљ, Зона. На часовима српског језика и књижевности. Београд : Завод за уџбенике. 2011.

Мркаљ, Зона. Планирање у настави : српски језик и књижевност у старијим разредима основне школе. Београд : Klett. 2011.

Читанка за 8. разред основне школе. [Приредиле Љиљана Бајић и Зона Мркаљ]. Београд : Завод за уџбенике. 2011.

Мркаљ, Зона. Методичка слагалица : српски језик и књижевност у петом разреду основне школе : приручник за наставнике. Београд : Klett. 2013.

Мркаљ, Зона. Методичка слагалица : српски језик и књижевност у шестом разреду основне школе : приручник за наставнике. Београд : Klett. 2013.

Мркаљ, Зона. Колико познајеш књижевност? Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије. 2012. - 2. допуњено изд. 2014.

Спреми се да говориш / Миодраг Павловић. [Приредили Зона Мркаљ и Бошко Сувајџић].  Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије. 2014.

Књижевност : у другом разреду гимназија и средњих стручних школа / Миодраг Павловић. [Приредила Зона Мркаљ]. Београд : Klett. 2014.

Мркаљ, Зона. Методичка слагалица : српски језик и књижевност у седмом разреду основне школе : приручник за наставнике. Београд : Klett. 2015.

Мркаљ, Зона. Методичка слагалица : српски језик и књижевност у осмом разреду основне школе : приручник за наставнике. Београд : Klett. 2015.

Читанка : за 5. разред основне школе. [Приредиле Љиљана Бајић и Зона Мркаљ]. Београд : Завод за уџбенике. 2015.

Читанка : српски језик и књижевност за трећи разред гимназија и средњих стручних школа. [Приређивачи Љиљана Бајић, Миодраг Павловић и Зона Мркаљ]. Београд : Klett. 2015.

Књижевност : у трећем разреду гимназија и средњих стручних школа / Миодраг Павловић. [Приредила Зона Мркаљ]. Београд : Klett, 2015.

Мркаљ, Зона. Од буквара до читанки (методичка истраживања). Београд : Учитељски факултет Универзитета у Београду. 2016.

Методички цветник (хрестоматија одабраних радова из Методике наставе српског језика и књижевности). [Приредила Зона Мркаљ]. Бања Лука : Друштво за српски језик и књижевност Републике Српске. 2016.

II Публикације у часописима и зборницима радова

Мркаљ, Зона. „Форме приповедања у проучавању народних приповедака“. Наслеђе. Часопис за књижевност, уметност и културу (Крагујевац). Год. II, бр.3. 2005: стр. 91–104.

Мркаљ, Зона. „Однос између теоријског и доживљајног приступа народној бајци“. Књижевност и језик (Београд). Бр. ½. 2006: 111–124.                                                                                

Мркаљ, Зона. „Улога задатака за истраживачко читање у наставној обради народне приповетке на два узрасна нивоа“. Тумачење књижевног дела и методика наставе. Део 2. 2009: 79–100.

Мркаљ, Зона. „Тематика Косова и Метохије у књижевним текстовима наставних програма и читанки за старије разреде основне школе“. Косово и Метохија у цивилизацијским токовима. Књига 2, Књижевност. 2010: 463–472.                                    

Мркаљ, Зона. „Мотивисање ученика за читање и проучавање народне прозе“. Прилози језичком и књижевном образовању. 100 година Друштва (1910–2010). Зборник 3. 2010: 225–235. 

Мркаљ, Зона. „Филозофска позадина Наше стварности, часописа за књижевност, науку, уметност и сва друштвена и културна питања“. Анали Филолошког факултета. Књ. 23, св. 1. 2011: 295−317.

Мркаљ, Зона. „Разумевање прочитаног“. Српски као страни језик у теорији и пракси 2. 2011: [7]−18.

Мркаљ, Зона. „Доситејеве басне у настави“. Научни скуп Доситеј и (српска) школа. Библиотека Зборници 2. 2011: 87−99.

Мркаљ, Зона. „Имплементација стандарда у наставне планове“. Књижевност и језик (Београд). Год. 59, бр. ½. 2012: 25−42.

Мркаљ, Зона. „Дечак у одрастању као типски јунак у књижевним текстовима за млађе разреде“. Књижевност за децу и омладину − наука и настава. Посебна издања. Научни скупови ; књ. 15. 2012: 229−236.

Мркаљ, Зона. „Методика наставе српског језика на Катедри за српску књижевност“. Годишњак. Год. 7. 2012: 203−217.

Мркаљ, Зона. „Рецепција руске књижевности у наставном контексту“. Књижевност и језик (Београд). Год. 60, бр. 2. 2013: 285−302.

Мркаљ, Зона. „Функционално повезивање наставе језика и књижевности у млађим разредима основне школе“. Иновације у настави (часопис за савремену наставу). Vol. 26. 2013: 45−51.

Мркаљ, Зона. „Проучавање народне књижевности у средњој школи − успостављање веза између усмене и писане књижевности (један предлог за размишљање)“. Зборник радова Савремена српска фолклористика I. 2013: 103−112.

Мркаљ, Зона. „Сумрак лирике у часопису ‘Наша стварност‘“. Развојни токови српске поезије. Том 2/42. 2013: 735−742.

Мркаљ, Зона. „Методолошке основе за проучавање лика хероја у бајкама намењеним млађем школском узрасту“. Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста. 2013: 286−294.

Мркаљ, Зона. „Стваралаштво Петра II Петровића Његоша као подстицај за различите наставне активности“. Од косовског завета до Његошевог макрокозма (Косовска Митровица). 2014: 403−421.

Мркаљ, Зона. „Одломак као самостални текст у наставној интерпретацији књижевноуметничког дела“. Књижевност за децу у науци и настави. Посебна издања. Научни скупови ; књ. 18. 2014: 49−59.

Мркаљ, Зона. „Стандарди ученичких постигнућа за крај обавезног образовања у области Српски језик (улога, место и значај)“. Савремено изучавање српског језика и књижевности и словенских језика као матерњих, инословенских и страних. 2014: 443−454.

Мркаљ, Зона. „Песме из Вукове ‘Пјеснарице’ у настави српског језика и књижевности. Први светски рат и српска књижевност; Два века од Вукове Мале простонародне славеносрпске пјеснарице. 2 / 44. 2015: [325]−337.

Мркаљ, Зона. „Развој исхода и ревизија стандарда за крај обавезног образовања у области српски језик“. Књижевност и језик (Београд). Год. 62, бр. 1−2. 2015: 67–80.                                              

Мркаљ, Зона. „Књижевно-критичка мисао у међуратном часопису ‘Наша стварност‘ (1936 – 1939)“. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. Књ. 81. 2015: 65–78.

Mrkalj, Zona. „The absence of the term "home reading list" from the Serbian Language syllabuses and the teaching practice“. Modern trends in teaching and education. (Serbia : Faculty of Education, University of Belgrade; Poland : State Higher Vocational School, Nowy Sacz). Nb. 1. 2015: 152–163.

 

System.String[]