ма Александра Бјелић


ма Александра Бјелић

сарадник у настави

Филолошки факултет Универзитета у Београду

 

КОНТАКТ:

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА:

Александра Бјелић рођена је 1987. године у Ужицу. Oсновну школу и гимназију завршила је у Ужицу. Дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду на студијском програму Српска књижевност и језик са темом Мотив вампира у народном веровању и предању. На истом факултету одбранила је и мастер рад на тему Фолклорни мотив вампира у драмама XIX и XX века.

Од октобра 2014. године ангажована је као сарадник у настави на Филолошком факултету Универзитета у Београду на предмету Народна књижевност. Ангажована је и као сарадник Друштва за српски језик и књижевност Србије и као лектор у оквиру семинара који организује Међународни славистички центар у Београду.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Демонолошка предања, народска, „пучка“ књижевност, сановници у ХIX веку.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:   

I Публикације у часописима и зборницима радова

„Фолклорни мотив вампира у савременој српској драми“, у: Театрон – часопис за позоришну уметност, број 164/165, јесен/зима 2013, Београд: Установа културе од националног значаја Музеј позоришне уметности Србије.

„Методички приступ демонолошким предањима у настави књижевности“, у: Школски час српског језика и књижевности, број 2/2014.

„Пучка књижевност“, Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, година IХ,  Београд: Филолошки факултет, 2014.

„Фолклорни елементи у роману Лимунација у Ћелијама Радована Белог Марковића“, Научни скуп о прози Радована Белог Марковића, Зборник радова са научног скупа, (ур.) проф. др Радивоје Микић, 2015.

„Фолклорни мотив вампира у српској драми XIX и XX века“, у: Phiolologia Mediana, година VII, број 7, Ниш: Филозофски факултет, 2015.

„Прилог проучавању фолклорних мотива у поезији Љубомира Симовића на примеру песме 'Епитафи са каранског гробља'“, у: Кораци; Часопис за књижевност уметност и културу, година XLIX, свеска 7–9, 2015.

 „Мотив љубавника у демонолошком предању“, Међународни научни скуп Савремена српска фолклористика 3, Филозофски факултет у Нишу, Институт за књижевност и уметност, 2015, (у припреми).

Лажни идентитет вампира у српској драми  XIX и XX века“, Зборник са 45. Научног скупа слависта у Вукове дане, том II, Међународни научни скуп, 45/2, Београд, 2015, (у припреми).

„Који оно добар јунак бјеше“ (Приказ антологије Народне јуначке песме, Креативни центар, Београд, 2013), у Књижевност и језик, број LXI, 1–2, 2014.

„Није благо ни сребро ни злато, већ је благо што је срцу драго“ (Приказ антологије Народне лирске песме, Креативни центар, Београд, 2012), у: Књижевност и језик, број LXI, 3–4, 2014. 

System.String[]