др Кристина Митић

 

др Кристина Митић

доцент

Департман за српску и компаративну књижевност

Филозофски факултет Универзитета у Нишу

 

 

КОНТАКТ:

- број телефона: +381 18 514311

- поштанска адреса: Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

БИОГРАФИЈА

Кристина Митић рођена је 1. априла 1979. године у Требињу у Републици Српској. На Филозофском факултету у Нишу, на групи Књижевност и српски језик, дипломирала је школске 2002/2003. године и стекла звање дипломирани филолог за књижевност и српски језик. Магистарски рад Стилизација етнографске подлоге у лирским обредним пјесмама одбранила је под менторством редовног професора др Снежане Самарџија на Филолошком факултету у Београду, на смјеру Наука о књижевности, школске 2009/2010. године и добила диплому магистра филолошких наука. Школске 2015/2016. одбранила је докторску дисертацију Прољећно-љетне обредне пјесме у Срба и стекла звање доктора књижевних наука. Ментор приликом израде доктората био је др Бошко Сувајџић, редовни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду. Радила је три године у Радио Нишу од 2000. године као новинар сарадник и водитељ, седам година у Основној школи „Краљ Петар Први” од 2003. године и три године у Првој нишкој гимназији „Стеван Сремац” од 2010. године као професор предметне наставе. На Филозофском факултету у Нишу ради од школске 2013/2014. године на Департману за српску и компаративну књижевност на предметима Народна лирска поезија и народна проза, Епска народна поезија, Вук Караџић и народна књижевност, Народни еп о Марку Краљевићу у балканском контексту, Академско писање, Креативно писање. Објављује научне, стручне радове и приказе у домаћој и страној штампи, учествује и члан је одбора на научним скуповима, округлим столовима у земљи и ван ње. Сарадник је Међународног центра за православне студије од 2014. године, као и Центра за црквене студије, члан Удружења фолклориста Србије од 2016. године. Живи у Нишу, удата је и има кћер Јелицу.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Културноисторијски оквири генезе и поетичка обиљежја усменог наслијеђа.

 

БИБЛИОГРАФИЈА

Митић, Кристина (2016). „С оног на они свијет: стара гробља и обредни опходи”, Фолклористика. Часопис удружења фолклориста Србије, 1/2, Темат: Фолклорни пејзаж гробља (ур. Биљана Сикимић), Online (http://www.folkloristika.org/arhiva/1-2/), 2016, стр. 83‒96.

Митић, Кристина (2016). „Обичаји Срба из јужног Баната (традиционално, старо, обновљено, ново”, у: Исходишта 2 (гл. и одг. ур. Михај (Миља) Н. Радан), Савез Срба у Румунији, Филозофски факултет у Нишу, Темишвар/Ниш, 111‒119. ISSN 2457-5585, ISSN-L 2457-5585

Митић, Кристина (2016). БИЉКЕ У НАРОДНОЈ КУЛТУРИ СРБА (Биље у традиционалној култури Срба: приручник фолклорне ботанике. Зоја Карановић, Јасмина Јокић, ур., Нови Сад: Филозофски факултет – 2013, 286 стр.), Philologia Mediana, Филозофски факултет у Нишу, 2016, 843–851. ISSN 1821-3332

Митић, Кристина (2016). „Кћер цара тамничара ‒ tradidit ei filiam suam in uxorem”, Црквене студије, 13, Ниш, 137‒146. ISSN 1820-2446

Митић, Кристина (2015). „Oбредно понашање лазарица”, у: Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от ХІІ Международни славистични четения в София, 9–10 май 2014 г., Т. 2 „Литературознание и фолклор“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 533‒538. ISBN 978-954-07-4046-1

Митић, Кристина (2015). „Пјесник предјела без памћења”, у: Бранко Миљковић. Ново читање (прир. Д. Поповић), Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 97‒102. ISBN 978-86-7379-397-9

Митић, Кристина (2014). „Сестра Батрићева: Е се земља сва истурчи, Бог је клео!”, у: Од косовског завета до Његошевог макрокозма: Петар II Петровић Његош (1813‒2013), (ур. В. Питулић, Д. Андрејевић, Н. Лазић), Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 535‒546. ISBN 978-86-6349-026-0

Митић, Кристина (2014). „Мала школа етнологије”, у: Историографија и савремено друштво (I том), Наука и савремени универзитет 3 (гл. ур. Б. Димитријевић), Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 439‒450. ISBN 978-86-7379-301-6

Митић, Кристина (2014). „Етнографска подлога (одраз и функција у календарским обредним пјесмама)”, Philologia Mediana, година VI, број 6, Ниш 2014, 137‒149. ISSN 1821-3332

Регоја, Ана, Митић, Кристина (2013). „Балканословенске и источнословенске женске обредне поворке”, у: Наука и традиција, филолошке науке, књига 7, том 1 (гл. ур. М. Ковачевић), Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале, 413‒425. ISBN 978-99938-47-51-9

Митић, Кристина, Митић, Петар (2012). „Коло – паганско наслеђе у хришћанском и данашњем руху”, у: Зборник радова са Научне конференције „Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас, Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичке културе Ниш, 274‒294. (Mitic, Kristina, Mitic, Petar, „Kolo – a Pagan Legacy in the Christian and Contemporary Form”, Conference proceedings of International Scientific Conference Anthropological and Theoanthropological Aspects of Physical Activities from the Constantine the Great to Nowadays, University of Nis. Faculty of Sport and Physical Education, Nis, 534‒554) ISBN 978-86-87249-43-1

Митић, Кристина (2012). „Идеални модели породичних и друштвених улога у лазаричким обредним пјесмама”, Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима за школску 2011/2012. годину, Година VII, Београд, 295‒309. ISSN 1820-5305

Митић, Кристина (2011). „Лирске обредне врсте у аутентичном окружењу”, Philologia Mediana, година III, број 3, Ниш, 45‒55. ISSN 1821-3332

Митић, Кристина (2010). „Ведра обредна петочинка”, Књижевност и језик, LVII, 3‒4, Београд, 281‒291. ISSN 0454-0689

 

ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА

Од 2016. године истраживач је на пројекту Савремена теренска истраживања усмене традиције Заплања, као и волонтер на пројекту Живи фолклор Србије, оба пројекта финансира Министарство културе и информисања Републике Србије.

http://canadianmedmart.com/buy-zithromax-online-cheap/
canadianmedmart.comSystem.String[]