др Светлана Ћирковић


др Светлана Ћирковић

научни сарадник

Балканолошки институт САНУ, Београд

 

КОНТАКТ:

- број телефона: 011 2639 830

- поштанска адреса: Кнез Михаилова 35/ IV , Београд

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- адреса сајта: https://balkaninstitut.academia.edu/SvetlanaCirkovic

 

БИОГРАФИЈА:

Рођена 1978. године. Студије српског језика и књижевности завршила 2002. године на Филолошком факултету у Београду. Магистрирала 2005. године са темом Терминологија црепуљарства код Срба на Косову и Метохији на Филолошком факултету у Београду. Године 2011. на Филолошком факултету у Београду одбранила докторску тезу Стереотип времена у дискурсу расељених лица са Косова и Метохије. Од 2003. до 2006. године ангажована на пројекту Института за српски језик САНУ Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда Речника српског књижевног и народног језика Српске академије наука и уметности. Од 2006. године започиње ангажовање на пројектима Балканолошког института САНУ Социјална и етничка стратификација Балкана (2006–2010) и Језик, фолклор и миграције на Балкану (2011–). Као спољни сарадник ангажована на различитим домаћим и међународним пројектима: Истраживање словенских говора на Косову и Метохији (2002–2003, Институт за српски језик САНУ и Балканолошки институт САНУ), Српске народне епске песме и њихов културни израз (2004–2005, Институт за књижевност и уметност, Београд), Проучавање и заштита нематеријалне баштине Републике Српске (2012–2016, Филолошки факултет Универзитета у Бањалуци, Балканолошки институт САНУ, Институт за књижевност и уметност, Београд), Срби у Румунији и румунско-југословеснке везе у другој половини 20. века (2013–2015, Српска академија наука и уметности и Румунска академија наука), Чувари нематеријалне баштине тимочких говора (2015). Професионална усавршавања на Централноевропском универзитету у Будимпешти (Мађарска), Централноевропска летња школа генеративне граматике (Ниш, Србија). Члан Gypsy Lore Society и Academic Network on Romani Studies (од 2011. године до данас), Удружења фолклориста Србије (од 2016. године).

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Антрополошка лингвистика, когнитивна лингвистика, когнитивна антропологија, дискурс анализа, методологија теренских истраживања, језик и традицијска култура мултикултуралних заједница, ромске студије, присилне, организоване и економске, радне миграције и мобилност становништва, лингвистичка анализа фолклорног текста, теренска истраживања фолклора, угрожени језици у Србији.  

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

Ћирковић, Светлана. „Употерба цитата у усменим наративима о традиционалној медицини у Ибарском Колашину: од истинитости до евиденцијалности“. у: Владимир Поломац и Милош Ковачевић (ур.), Путевима српских идиома, Крагујевац: ФИЛУМ, 2015: 2017–230.

Ћирковић, Светлана. „Истраживања српских заједница у жупанији Арад у Румунији: антрополошколингвистичка анализа наратива о прављењу чеснице“. у: Михај Радан (ур.), Исходишта I, Темишвар: Савез Срба у Румунији, Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2015: 455–472.

Ćirković, Svetlana M. „Tradiţia vie a sârbilor din judeţul Arad: cesniţa (česnica)“. u: Elena Rodica Colta (coord.), Populaţii şi Patrimoniul Imaterial Euroregional. De la stratul cultural profund la tradiţii vii. Bucureşti: Centrul Cultural Judeţean Arad. Editura Etnologică, 2015: 148–176.

Ћирковић, Светлана. „Водени екосистем у фолклорном кључу: случај једног канала у селу Батковић“. у: Мирјана Детелић и Лидија Делић (ур.). Aquatica. Књижевност, култура. Београд: Балканолошки институт САНУ, 2013: 249–259.

Ћирковић, Светлана. „Лингвистичка екоантропологија – могућности оснивања нове поддисциплине: Еколошка свест у фолклорном интервјуу“. Филолог VIII. 2013: 287–306.

Ћирковић, Светлана. „Змија и игуана у традицијској култури Рома из Страже: антрополингвистичка анализа“. у: Мирјана Детелић и Лидија Делић (ур.). Гује и јакрепи. Књижевност, култура. Београд: Балканолошки институт, 2012: 227–242.

Ћирковић, Светлана. „Трансформације ромског идентитета: мешовити бракови“. у: Тибор Варади и Горан Башић (ур.). Промене идентитета, културе и језика Рома у условима планске социјално-економснке интеграције. Београд: Српска академија наука и уметности, 2012: 87–115.

Ћирковић, Светлана. „Из народне медицине Ибарског Колашина“. у: Миљана Стојановић (ур.). Ибарски Колашин. Природа и традицијска култура. Крагујевац: Центар за научна истраживања Српске академије наука и уметности и Универзитета у Крагујевцу, 2009: 151–160.

Ћирковић, Светлана. „Стратегије у структурисању усменог наратива: загробни живот у религијском контексту“. у: Мирјана Детелић (ур.). Моћ књижевности. In memoriam Ана Радин. Београд: Балканолошки институт САНУ, 2009: 201–226.

Ćirković, Svetlana. „Stvarnost kosovske enklave: autopercepcija tradicionalnog lečenja“. u: Saša Nedeljković (ur.). Savremena kultura Srba na Kosovu i Metohiji. Kruševac: Баштиник, 2008: 147–181.

Ћирковић, Светлана. „Курбан за мртве: антрополингвистичка и  когнитивнолингвистичка анализа временских категорија“. у: Биљана Сикимић (ур.). Крвна жртва. Трансформације једног ритуала. Београд: Балканолошки институт САНУ, 2008: 207–227.

Ćirković, Svetlana. „Bože me oprosti šta ću pričam pred tebom”. Petničke sveske 62. Zbornik radova odeljenja društvenih nauka Istraživačke stanice Petnica. 2007: 159–168.

Ћирковић, Светлана. Етнички стереотипи о Ромима у Србији: прагмалингвистичка анализа. Љубомир Тадић и Горан Башић (ур.). Друштвене науке о Ромима у Србији, Одељење друштвених наука САНУ, књ. 29. Београд: Српска академија наука и уметности, 2007: 169–186.

Ћирковић, Светлана. „Традиционална култура Влаха североисточне Србије: могућности секундарне анализе теренске грађе“. у: Војислав Становчић (ур.). Положај националних мањина у Србији. Београд: Српска академија наука и уметности, 2007: 447–480.

Ћирковић, Светлана. „(Етно)лингвистичка истраживања Влаха у Србији“. Probleme de filologie slavǎ XIV. 2006: 273–286.

Ćirković, Svetlana. „Linguistic anthropology of enclaves: possibilities of transcript analysis“. Symposia. Journal for Studies in Ethnology and Anthropology. 2006: 331–348.

Ћирковић, Светлана. „Перцептивна димензија грнчарске терминологије: Веселин Герић, последњи грнчар из Штрпца“. у: Биљана Сикимић (ур.). Лицеум 9. Живот у енклави. Крагујевац: Центар за научна истраживања САНУ у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу. 2005: 193–220.

Ћирковић, Светлана. „Изливање воде на Велики четвртак у селима у околини Неготина“. Зборник Матице српске за славистику 67. 2005: 165–185.

Ćirković, Svetlana. „Jedan vlaški običaj među Srbima“. Radovi simpozijuma Banat istorijska i kulturna prošlost. Timişoara–Novi Sad–Reşiţa, 2005: 288–294.

Ćirković, Svetlana. „Izrada crepulja kod Vlaha u severoistočnoj Srbiji“. Radovi simpozijuma „Banat – istorijska i kulturna prošlost“ VII, Novi Sad–Pančevo, 2005 [2006]: 65–71.

Ћирковић, Светлана. „Мек љеб ко сунђур да једеш“. у: Биљана Сикимић (ур.). Лицеум 8. Избегличко Косово. Крагујевац: Центар за научна истраживања САНУ у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу, 2004: 85–108.

 

ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА:

Расељена лица са Косова и Метохије – истраживања спровођена у колективним прихватним центрима, српским заједницама на Косову и Метохији и у приватном смештају расељених лица у централној Србији;

избеглице из Хрватске и Босне и Херцеговине;

колонисти из Хрватске и Босне и Херцеговине, досељени у Војводину након Другог светског рата;

економски мигранти у Војводини;

Роми, Ашкалије и Бањаши у Србији;

Шокци;

Срби у Републици Српској;

Срби у Румунији;

Срби и Власи у Србије.

System.String[]