др Валентина Питулић

др Валентина Питулић

редовни професор

Филозофски факултет у Косовској Митровици

 

КОНТАКТ:

- број телефона: 063 8 949 757

- поштанска адреса: Филипа Вишњића бб

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- адреса сајта: fifa.pr.ac.rs

 

БИОГРАФИЈА:

Рођена 12. јуна 1963. године у Бeограду. На Филозофском факултету у Приштини дипломирала 1986. године. Постдипломске студије завршила на Филолошком факултету у Београду, где је магистрирала на тему Лик жене у песмама старијих и средњих времена. На истом факултету 2002. године одбранила је докторску дисертацију Косовски бој у збиркама српских народних епских песама после Вука Караџића.

Бави се проблемом архетипова у народној књижевности, са посебним освртом на народне умотворине са Косова и Метохије. Учесник је научних скупова у земљи и иностранству. Радове из народне књижевности објављивала у зборницима и књижевним часописима.

Приредила тематски број часописа Рашка  (Народна књижевност-поетичка истраживања,часопис за књижевност, уметност, науку и културу, Рашка, 1999) и Изникал ми струк босиљак, лирске народне песме из власотиначког краја, Информативни лист Власина, Власотинце, 2000). Објавила књигу Семантика божура, усмено Косово, Алтера, Београд; Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2007).

Ради на Филозофском факултету у Косовској Митровици (после егзодуса Срба са Косова и Метохије и изгона Универзитета из Приштине 1999. године).  Живи у Лешку.  

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Усмено наслеђe Срба на Косову и Метохији, теренска истраживања, транспозиција усменог казивања у уметнички текст.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

I Монографије и уређени зборници  

Питулић, Валентина. Семантика божура, Београд, Косовска Митровица: Алтера, Филозофски факултет. 2007.

Питулић, Валентина. Трагом архетипа, Београд, Друштво за српски језик и књижевност, 2011.

Питулић, Валентина. Усменост и веродостојност, Ниш. Филозофски факултет, 2012.

Питулић, Валентина. Изникал ми струк босиљак, лирске народне песме власотиначког краја, приредили Велимир Стаменковић и Валентина Питулић, Власотинце: Власина 1999.

Питулић, Валентина. Часопис за књижевност, уметност, науку и културу "Рашка", народна књижевност-поетичка истраживања, приредила Валентина Питулић, Рашка, Центар за културу, образовањи и информисање „Градац“, 1999.

II Публикације у часописима и зборницима радова

Питулић, Валентина. „Стање народних умотворина на Косову и Метохији и њихова психолошка функција у новонасталој животној стварности“, Лицеум 9, Центар за научна истраживања Српске академије наука и уметности и Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2005: 129–138.

Питулић, Валентина. „Ритуално-магијски слој у Његошевом Горском вијенцу“, Научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ  Београд, 2005: 85–92.

Питулић, Валентина. „Узрок пропасти Српског царства у кругу варијаната епских песама о Косовском боју“, Летопис Матице српске у Новом Саду. Књ. 475, св. 6, 2005: 1051–1058.

Питулић, Валентина. „Стефан Митров Љубиша и народна књижевност /архетипско значење у контексту приморског варијетета“, Стефан Митров Љубиша у контексту медитеранске културе, Медитеран, Будва, 2005: 183–193.

Питулић, Валентина. „Семантика божура у народним умотворинама са Косова и Метохије“, Књижевност и језик, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Друштво за српски језик и књижевност Црне Горе, Београд, 2005: 297–305.

Питулић, Валентина. „Ток битке у кругу варијаната епских народних песама о Косовском боју“, Зборник радова Филозофског факултета у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2005: 21–28.

Питулић, Валентина. „Народна предања и легенде са Косова и Метохије (историјско и митолошко значење)“, Kњижевност и историја, 8, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Филозофски факултет у Нишу. 2005: 7–13.

Питулић, Валентина. „Архетип спасиоца у поезији Десанке Максимовић, Хришћанско и паганско у поезији Десанке Максимовић, Задужбина Десанка Максимовић, Београд. 2005: 93–103.

Питулић, Валентина. „Транспозиција историјских личности у усменом казивању у драми „Смрт Уроша Петог“ Стефана Стефановића“, Књижевност и историја, 7, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Филозофски факултет у Нишу. Ниш. 2006: 131–140.

Питулић, Валентина. „Функција симбола у приповедачкој прози Григорија Божовића, Језик и стил Григорија Божовића, Зборник Филозофског факултета, Косовска Митровица, Стари Колашин, Зубин Поток. 2006:  145–155.

Питулић, Валентина. „Проза Јанка Веселиновића / архетипско значење“, Књижевна историја, 38, 128/128, Београд. 2006: 41–51.

Питулић, Валентина. „Краљ Милутин у народном стваралаштву, функција и значење“, Манастир Бањска и доба краља Милутина, Центар за црквене студије Ниш, Филозофски факултет Косовска Митровица, Манастир Бањска. 2007: 239–247.

Питулић, Валентина. “Култ светитеља у српској народној традицији“, Књижевност и језик, Београд. 2007: 41–49.

Питулић, Валентина. Манастир Грачаница у народној традицији, Научни састанак слависта у Вукове дане, 36/2, МСЦ, Београд. 2007: 133–139.

Питулић, Валентина. „Епске песме о Косовском боју, мотив ухођења турске војске“, Зборник филозофског факултета, XXXVI, Косовска Митровица. 2007:  537–549.

Valentina Pitulic.Folklore in the Serb Enklave: Preserving Identity in Hostile Environnment, “Kosovo and Metohija, Living in the Enklave“, Edited by Dusan T. Batakovic, Belgrade. 2007: str.131–142.

Питулић, Валентина. „Култ јунака у кругу варијаната песама о Косовском боју (разигравање пред Косовску битку“,  Српско усмено стваралаштво, Зборник радова, књ.3, Уредник Ненад Љубинковић и Снежана Самарџија, Институт за књижевност и уметност,  Београд. 2008: 231–250.

Питулић, Валентина. „Народне умотворине са Косова и Метохије у контексту савремених историјских збивања“, Научни састанак слависта у Вукове дане, Књижевност и стварност, бр. 37/2,  Међународни славистички центар, Београд. 2008: 155–165.

Питулић, Валентина. „Порекло јунака у варијантама епских песмама косовског циклуса“, Зборник радова Филозофског факултета, XXXVII, 2007, Косовска Митровица, 2008: 173–186.

Питулић, Валентина. „Митолошка слика света у народним умотворинама са Косова и Метохије“, Зборник радова са научног скупа „О идеализацији и митологизацији“, Књижевност и историја, 9, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Ниш. 2009: 41–50.

Питулић, Валентина. „Народна књижевност на Косову и Метохији / настава и обредно обичајна пракса“, Наука и настава на Универзитету, Посебна издања Научни скупови, Књига 3/1, Источно Сарајево. 2009: 521–528.

Питулић, Валентина. „Епске биографије косовских јунака – прилог проучавању веродостојности песама“, Ликови усмене књижевности, Институт за књижевност и уметност, Београд. 2010: 91–121.

Питулић, Валентина. „Народне умотворине са Косова и Метохије између древних симбола и очувања идентитета“, Жива реч, Зборник у част проф. др Наде Милошевић Ђорђевић, Балканолошки институт САНУ, посебна издања 115, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд.  2011:  499–510. 

Питулић, Валентина. „Нечиста крв Борисава Станковића, фолклорни подтекст“, Сто година после (19102011), Тематски зборник Учитељског факултета у Врању,Учитељски факултет у Врању. 2011: 144–168.

Питулић, Валентина. „Обреди прелаза у прози Јанка Веселиновића“, САНУ, Београд. 2013: 19–30.

Питулић, Валентина. „О бележењу народних умотворина Срба на Косову и Метохији“, Савремена српска фолклористика , Центар за истраживање српског фолклора. Одсек за српску књижевност, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду. 2013: 31–42.

Питулић, Валентина. „Свето и профано у Његошевом Горском вијенцу“,  Састанак слависта у Вукове дане, Међународни славистички центар, Београд. 2014: 209–217.

Питулић, Валентина. „Култ јунака у приповедачкој прози Григорија Божовића“, Промишљања традиције, фолклорна и литерарна истраживања, зборник радова посвећен Мирјани Дрндарски и Ненаду Љубинковићу, Институт за књижевност и уметност, Београд. 2014: 669–677.

Питулић, Валентина. „Клицање предака у Његошевом Горском вијенцу“, у зборнику Од косовског завета до Његошевог макрокозма: (18132013), Поводом 200-годишњице рођења Петра II Петровића Његоша, Филозофски факултет, Косовска Митровица. 2014: 267–281.

Питулић, Валентина. „Лиричност епског певања Старца Милије“, Зборник радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини, број XLIV (1), Косовска Митровица, 2014: 3–15.

Питулић, Валентина. “Свето и профано у Aндрићевој збирци приповедака Деца“, Наука и глобализација, филолошке науке, књига 8, том 1/2, Пале. 2014: 683–690.

Питулић, Валентина. „Елементи традиционалне културе у књижевности о Првом светском рату“, Научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ, Београд. 2015: 171–182. 

 

ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА:

Рад на сакупљању преосталох облика народних умотворина са Косова и Метохије са студентима Филозофског факултет у Косовској Митровици.

 

System.String[]