др Бошко Сувајџић

проф. др Бошко Сувајџић

редовни професор

Филолошки факултет Универзитета у Београду
 

КОНТАКТ:

- број телефона: 060 3049650

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА:

Бошко Сувајџић је рођен 13. априла 1965. у Драгињу. Гимназију је учио у Шапцу. Основне, магистарске и докторске студије завршио је на Филолошком фа­кул­тету у Београду. Ради као редовни професор на предмету Народна књижевност, Ка­­тедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког фа­култета у Београду.

На Филолошком ф­а­култету држи предавања на предмету Народна књижевност, као и на курсевима Фолклорни елементи у настави српске књижевности, Усмено и писано у српској књижевности и Књижевност и медији у настави на основним акаде­мским студијама. На мастер студијама држи курс Певач и традиција, а у склопу докторских студија предмет Српска усмена поезија у јужнословенском контексту.

Бошко Сувајџић је председник Управног одбора Вукове заду­жби­не, члан Одбора Ву­кове задужбине за доделу награда у науци,  члан Управног одбора Музеја по­зо­ри­шне уметности, Удружења драмских писаца Србије, као и Управног одбора За­дужбине „Десанка Максимовић“. Обавља функцију заменика упра­вни­ка Међу­народног славистичког центра (Фило­ло­шки факултет, Београд). Изабран је за првог председника Удружења фолклориста Србије (2014).

Главни је уре­дник Годишњака Катедре за српску књи­­жевност са јужно­сло­ве­нским књижевностима и члан редакције часописа Књи­же­вност и језик и Анали Филолошког факултета, као и едиције „Савремена српска дра­ма“ Удружења драмских писаца Србије. Од 2010. до 2014. године вршио је дужност председника Друштва за српски језик и књи­же­­­вност Србије. Био је в. д. управника Задужбине „Десанка Максимовић“.

Бошко Сувајџић је руководилац научно­истра­живачког про­је­кта Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду (178011) Института за књи­же­­вност и уметност у Београду (2010–2015). На 15. Међународном конгресу сла­ви­ста који је од 20. до 27. августа 2013. го­ди­не одржан у Минску, у Белорусији, Бо­шко Сувајџић је изабран за пре­дсе­дни­­­ка Међуна­родног комитета слависта, светске организације слависта.

За књигу Ила­рион Руварац и народна књи­же­вност до­­био је награду Вукове задужбине за науку у 2007. години. За књигу Певач и традиција добио награду „Миле Недељковић" за најбољу фолклористичку књигу у 2010. го­ди­ни (Аранђеловац). Публиковао је збирке песама Пут круга (1997), Хар­ма­н­­лија (2002), и Сонети. Ватре (2013). За збирку песама Сонети. Ватре добио је награду Задужбине „Веселин Лучић“ за књижевност за 2014. годину за најбоље остварење наставника и са­ра­­дника Универзитета у Београду. Објавио је књигу изабраних драма Перитеорион: драме, у издању Удружења драмских писаца Србије (2015).

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Народна књижевност, фолклор, везе усмене и писане књижевности, компаративистика, поезија, драма.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА

I Монографије

Народна књижевност. Епске песме у старијим записима, Библиотека „Лицеј“, књ. 3, уредник Малиша Станојевић, Филолошки факултет, Београд, „Нова светлост“, Крагујевац, Крагујевац, 1998, 308 стр.

Епске песме о хајдуцима и ускоцима [Антологија], Библиотека „Српске народне умотворине“, књ. 5, Гутенбергова галаксија, уредник Миле С. Баврлић. Предговор: Хајдуци и ускоци у народној поезији, 5–58. – Напомене: 331–423. – Библиографија: 430–448. Београд, 2003, 467 стр.

Јунаци и маске (Тумачења српске усмене епике), Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2005, 331 стр.

Иларион Руварац и народна књижевност, Библиотека „Српско усмено стваралаштво“, књ. 2, уредник Снежана Самарџија, Институт за књижевност и уметност, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2007, 524 стр.

Певач и традиција, Београд: Завод за уџбенике, 2010, 291 стр.

Дновиде воде (Фолклорни елементи у српској књижевности), Orpheus –  Филолошки факултет Универзитета у Београду, Нови Сад, 2012, 448 стр.

Орао се вијаше: предвуковски записи српске усмене поезије, Litteraria Serbica 6, уредник Јован Пејчић, Филозофски факултет у Нишу, Филолошки факултет – Београд, Ниш, 2014, 416 стр.

II Приређивачки рад

Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, главни уредник Бошко Сувајџић, година I–X, Београд: Филолошки факултет, 2005–2015.

Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду, уредник Бошко Сувајџић, Би­блио­те­ка „Српско усмено стваралаштво“, књ. 7. Београд: Институт за књижевност и уме­тност, 2012, 479 стр.

Промишљања традиције. Фол­кло­р­на и литерарна истраживања, Зборник радова посвећен Мирјани Дрндарски и Не­на­ду Љубинковићу, уредили Б. Сувајџић и Б. Златковић, Институт за књижевност и уме­тност (Посебна издања, књ. XXXVII), Београд, 2014.

Сербская народная поэзия, 2015, Белград: Филологический факультет Белградского университета, 418 стр. Бошко Сувајџић, Предговор: „Сербская народная поэзия“, стр. 7–27. Бошко Сувајџић, „Вук Караджич и записи песен до него“, стр. 233–253.

Русский взгляд на сербский язык, литературу и культуру, Научная конференция славистов в дни Вука Караджича 1971–2015, Составители Драгана Мршевич-Радович, Бошко Сувайджич, Перевод с сербского, Александра Матрусова, Анна Сергеева, Светослава Цветкова, Белград: Филологический факультет Белградского университета, 2015, 401 стр.

Vuk Stefanović Karadžić 1787–1864–2014, Mündliches Volksgut der Serben, Herausgegeben von Prof. dr. Boško Suvajdžić (“Das Gedankengut des serbischen Volkes von Vuk Karadžić als Teil der Weltliteratur”, str. 9–21), Belgrad: Vukova zadužbina, Čigoja štampa, 2014, 304 str.

Вук Стефанович Караджич, Сербское устное народное наследие, подготовка издания, предисловие и примечания Бошко Сувайджич, („Вук наш современник“, стр. 9–25), Београд: Вукова задужбина, Чигойя штампа, 2015. 329 стр.    

III Публикације у часописима и зборницима радова

„Иларион Руварац о Панти Срећковићу“, Митолошки зборник, Центар за митолошке студије Србије, Рача–Београд, 2005, 97–125.

„Записи са Ничије земље“, Десанкини мајски разговори, књ. 22, Београд, 2005, 31–47.

„Смеховно и опсцено у љубавним песмама Ерлангенског ру­ко­пи­са“, Научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ, 35/2, Београд, 2006, 83–95.

„Хронотоп у песмама о хајдуцима и ускоцима“, Књижевност и језик, LIII, 1–2, Београд, 2006, 47–69.

„Преписка Илариона Руварца и Константина Јиречека“, Го­ди­шњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књи­же­вно­стима, II, Београд, 2006, 179–223. 

„Српска хајдучка епика у јужнословенском контексту“, Зборник Ма­тице српске за књижевност и језик, Нови Сад, 2006, књ. LIII, св.1–3/2005, 569–585.

„О јунацима устаничке епике Филипа Вишњића“, Настајање но­ве српске државе, Велика Плана, 2006, 59–81.  

„Транспозиција историјског у фикционално у епским песмама о котарским ускоцима“, Транспозиција историјских догађаја и личности у епској песми, спеву и епу, Књижевност и историја, VIII, САНУ, Универзитет у Нишу, Ниш, 2006, стр. 53–76.

„Неисторијске песме и лирско-епске врсте“, Књижевност и језик, LIV, св. 1–2, Београд, 2007, 65–79.

„Иларион Руварац и митолошка школа“, Митолошки зборник, 16, Центар за митолошке студије Србије, Рача–Београд, 2007, 139–159. 

„Иларион Руварац – с(а)вест свога времена“, Зенит, II, бр. 4, април 2007, 27–34.

„Семантика сакралног простора у збирци Тражим помиловање Десанке Максимовић“, Десанкини мајски разговори, 23, Београд, 2007, 199–211.

„Поезија стварности и стварност поезије (Песме о смрти хајдука и ускока)“, Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 2007, 36/2, 111–123. 

„Месец у капи росе: поетика загонетања у збирци песама Кућа и гост Алека Вукадиновића, Десанкини мајски разговори, књ. 24, Београд, 2008, 37–53. 

„Краљевић Марко по други пут међу Србима: епска биографија као искушавање жанра“, Лако перо Радоја Домановића, Крагујевац, 2008,125–141.

"Усмено певање о хајдуцима у јужнословенском контексту“, Словенски фолклор и фол­клористика на размеђи два миленијума, Балканолошки институт САНУ, Посебна из­дања 101, Београд, 2008, 303–315.

„Бајо Пивљанин у усменој поезији – епска транспозиција историје“, Научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ, Београд, 2008, 37/2, 137–155. 

„Од традиције до усменог „текста“ – иницијалне формуле у песмама о хајдуцима и ускоцима“, Српско усмено стваралаштво, ИКУМ, Београд, 2008, 147–191.

„Принцеза на зрну грашка. Мотив делије девојке у усменој поезији о хајдуцима на Балкану“, Митолошки зборник, Центар за митолошке студије Србије, Рача–Београд, 2008, бр. 18, 221–249.

„Трогуба концепција божанског: мит, историја и човек у Летопису Перунових потомака“, Десанкини мајски разговори, књ. 25, Београд, 2008, 191–209.

„Милошев hybris“, Даница, 2009, Вукова задужбина, XVI  , Београд, 2008, 152–162.

„Жена на капијама Града“, Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, IV, Београд, 2008, 111–137.

Живот Станислава Сочивице Ивана Ловрића. Између документарне испо­ве­сти и епске биографије“, Научни састанак слависта у Вукове дане, 38/2 (2008), МСЦ, Београд, 2009, 95–113.  

„Мартолоси и епска слава“, Митолошки зборник, 22, Рача: Центар за митолошке студије Србије, 2009, 302–323.

„Певач и културни идентитет“, Научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ, књ. 39/2, 2010, 89–103.

„Наслови као иконе“, Десанкини мајски разговори, књ. 26, Београд, 2010, 16–25.

„Вишњић о Светом Сави“, Филолог, I, Бања Лука, 2010, 93–103.

„Српски и бугарски фолклористи. Правци и циљеви истраживања“, Годи­шњак за српски језик и књижевност, Филозофски факултет, Ниш, 2010, година XXIII, бр. 10, 303–315.

„Млад јунак у јужнословенској усменој поезији“, Ликови усмене књи­же­вно­сти, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2010, 29–65.

„Словенска антитеза: формула и жанр“, Фолклор. Поетика. Књижевна пе­рио­дика, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2010, 259−281.

„На језеру црне крви“ Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, 2, Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2010, 75–93.

„Прича о змајеубици“, Књижевност и језик, LVII, бр. 3–4, Београд, 2010, 237–251.

„Гојковичин смех: поетика жанра у усменој књижевности“, Књижевност и је­зик, LVIII, бр. 1–2, Београд, 2011, 61–75.

„Од камена ником ни камена“, Десанкини мајски разговори, књ. 28, Београд, 2011, 155–179.

„Певач и подземни токови традиције“, Жива реч, Балка­нолошки институт САНУ, Филолошки фа­кул­тет, Београд, 2011, 615–639.

„Је ли се Матавуљ огрешио: веровања у вештице у Матавуљевој прози“, Симо Матавуљ – дело у времену, Филолошки факултет, Београд, 2011, 255–271.

„На путу их устријели стр'јела: о формулама бугарштица“, Творци српског књижевног језика, Вукова задужбина, ИКУМ, Београд, 2011, 55–71.

„Жене у бугарштицама“, Српски језик, књижевност, уметност, II. Жене: род, идентитет, књижевност, Крагујевац, 2011, 199–208.

"O baladičnoj strukturi bugarštica“, Spomenica Valtazara Bogišića: o stogo­di­šnjici njegove smrti, 2, Službeni glasnik, Institut za uporedno pravo, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Beograd, Niš,2011, 593–605.

„Вук и предвуковски записи“, Научни са­ста­нак слависта у Вукове дане, МСЦ, књ. 40/2, 2011, 201–215.

„У обиљу биља: поетика традиције у сонетима Скендера Куленовића“, Споменица Скендера Куленовића, САНУ, Београд, 2011, 149–163.

„Епска вертикала Стојанке Мајке Кнежопољке Скендера Куленовића“, Меша Селимовић и Скендер Куленовић у српском језику и књижевности, Академија наука и умјетности Републике Српске, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Бања Лука – Источно Сарајево, 2011,  256–272.

„Истина и фикција у српским и бугарским песмама о хајдуцима“, Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури, Лектура, София, 2011, 667–674.

„Ђурђеви ступови у народној традицији“, Ђурђеви Ступови и Будимљанска епархија, Беране, Београд 2011, 697–709.

„Костићева вила. Жена као драма у поезији Лазе Костића“, У спомен на Лазу Костића (1841-2011), Филозофски факултет, Нови Сад, 2011, 69–92.

„Хајдучки фолклор као балкански културни код: поетика жанра“, Balkański folklor jako kod interkulturowy, 1, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2011, 35–47.

„Андрић и Кочић – кнежевићи и кнезови“, Научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ, Београд, 2012, 279–289.

"Убог Небог Бог“, Српски језик, књижевност, уметност, књ. II, Бог, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2012, 25–39.

„Историја у бугарштицама“, Време и история в славянските езици, ли­те­ра­ту­ри и култури, IІ, Университет „Св. Климент Охридски“, София, 2012, 488–493.

„Илија Конев о Вуку Караџићу“, Славяните. Общество, религия, култура, Университет “Св. Климент Охридски”, София, 2012, 93–100.

„Типови болесног јунака у српској и бугарској усменој поезији“, Заједничко у словенском фолклору, Бал­ка­нолошки институт САНУ, Београд, 2012, 191–206.

„Змија у бугарштицама“,  Гује и јакрепи: књижевност, култура, Балканолошки институт САНУ, Београд,  2012, 95–111.

„Српско и бугарско усмено стваралаштво у интеркултурном коду“, Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду, ИКУМ, Београд, 2012, 127–195.

„Вук и камен – апелативни жанрови у поезији Матије Бећковића“, О песмама, поемама и поетици Матије Бећковића, Институт за књи­же­вност и уметност, Учитељски факултет, Дучићеве вечери пое­зије, Београд, Требиње, 2012, 123-159.

"Спiвец i культурний iдентитет“, Народна творчiсть та етно­ло­гiя, 2, Iн­ститут мистецтвознавства, фольклористики та етнологiї, Kиїв, 2012, 64–71.

„Ђаво у млину: фигура ђавола у драмама Миодрага Ђукића“, Belief Narrative Genres  – Жанрови предања – Жанры преданий, Филозофски факултет, Нови Сад, 2012, 247–255.

 „Хермесова гомила: симболика камена у збирци Камена успаванка Стевана Раичковића“, Научни састанак слависта у Вукове дане, МСЦ, Београд: књ. 42/2, II том, 2013, 885–899.

„Пред Трајановим вратима. Епски лик Старине Новака код Срба и код Бугара“, Књижевност и језик, LX, бр. 2, Београд, 303–317.

„Формула и мит. Формуле времена у бугарштицама о Косовском боју“, Време, вакат, земан. Аспекти времена у фолклору, ИКУМ, Београд, 2013, 331–357.

„Савремена српска фолклористика: правци, циљеви, исходи“, Савремена српска фолклористика I, Филозофски факултет, Нови Сад, 2013, 11–23.

„Драмско копиле или историјска драма: Наход Симеон у народној песми и драми“, Зборник у част Марији Клеут, Филозофски факултет Нови Сад, 2013, 251–279.

„Тамни вилајет: фолклорна традиција у песмама за децу Десанке Максимовић“, Над целокупним делом Десанке Максимовић, Београд, 2013, 245–260.

„Орао се вијаше“. Над градом формула, Промишљања традиције. Фол­кло­р­на и литерарна истраживања, ИКУМ, Београд, 2014, 147–165.

 Б. Сувајџић, Б. Златковић, „Мирјана Дрндарски – поклоник тумачења лингвистичких и литерарних појава у друштвено-историјском контексту“, Промишљања традиције. Фол­кло­р­на и литерарна истраживања, ИКУМ, Београд, 2014, 41–46.

"Розповiд про змiевбивцю“, Слов'янський свiт, Iн­ститут мистецтвознавства, фольклористики та етнологiї iм. М Т. Рильского, Випуск 11, Kиїв, 2013, 3–21.

„Вукова Пјеснарица као отворено дело“, Савремена српска фолклористика 2, 2015, УФС, ИКУМ, УБ „Светозар Марковић“, Београд, 125–147.

„Вукова Пјеснарица као канон“, Научни састанак слависта у Вукове дане, 2015, МСЦ, Филолошки факултет, Београд, 44/2, 601–613.

„Вукови певачи у Вуковој Преписци“, Научни скуп Вук Стефановић Караџић (1787–1864–2014, 2015, САНУ, књига CLVI, 361–378.

„Винавер и традиција или како упокојити игру“, Поезија и модернистичка мисао Станислава Винавера, ИКУМ, Библ. шабачка, Београд, Шабац, 2015, 399–422.

„Косовско опредељење Рајка Петрова Нога“, Поетика Рајка Петрова Нога, ИКУМ, Дучићеве вечери поезије, Београд, Требиње, 2015, 137–159.  

System.String[]