др Зоја Карановић


др Зоја Карановић

професор универзитета у пензији

 

КОНТАКТ:

- број телефона: 063 8159093

- адреса ектронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА:

Дипломирала, магистрирала и докторирала на Филозофском факултету, Универзитета у Новом Саду.

Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, асистент за Нарону књижевност 1976–1988.

Delhi University, Индија,  лектор, 1979–1980. Yale University, New Haven,  Фулбрајт стипендија, лектор, 1980–1981. Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, доцент за предмет Народна књижевност 1988–1993.

Michigan University, Фулбрајт стипендија, лектор (1989–1990). Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, ванредни професор за предмет Народна књижњвност 1993–1997. Central University of Jharkhand, гост професор,  фебруар 2012.

Central University of Jharkhand, гост професор, октобар 2013. Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, редновни професор за предмет Народна књижевност и припадајуће курсеве  1997–2015.


Предавала:

Institute of Asian Studies, Sholinganallur, Cennai, једномесечна истраживачка стипендија 2000.

Delhi University, гост професор, септембар–децембар 2015.

Central University of  Jharkhand, гост професор, октобар 2015.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Српски и словенски фолклор и фолклористика, народна поезија и проза, српска и словенска књижевност и култура, мит и митологија, етноботаника. 

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

I Монографије и уређени зборници  

Z. Karanovic, J. Drazic, Plants and herbs in traditional Serbian culture, SSF, U Library,  Belgrade, 2016.

Z. Karanovic, Plants and herbs in traditional Serbian culture, Handbook of folk botany II, University of Novi Sad, N. Sad, 2014.

Z. Karanovic, J. Jokic, Plants and herbs in traditional Serbian culture, Handbook of folk botany I, University of Novi Sad, Faculty of Philosophy,  N. Sad 2013.

З. Карановић, Савремена српска фолклористика I (Contemporary Serbian folkloristics), Унивезитет у Новом Саду, Филзофски факултет, Нови Сад, 2013.

Zoja Karanovic, W. de Blécourt, Belief Narrative Genres, ISFNR University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Novi Sad, 2012. ур.

З. Карановић, Небеска невеста, Друштво за српски језик и књижевност, Београд, 2010.

З. Карановић, Ј. Jокић, Смеховно и еротско у српској народној култури и поезији,  Филозофски факултет,  Н. Сад, 2009.

З. Карановић, Синхронијско и дијахронијско изучавање врста у српској књижевности:, књ. 2, Нови Сад, Филозофски факултет, 2009.

З. Карановић, Синхронијско и дијахронијско изучавање врста у српској књижевности, Филозофски факултет, Дневник, Нови Сад, 2007.

З. Карановић, Жанрови српске књижевности, порекло и поетика облика, бр.3 (Serbian literarygenres, poetics origin and shape), Фил. факултет, Orpheus, Н. Сад,  2006.

З. Карановић,  Жанрови српске књижевности, порекло и поетика облика 2, ФФ, Орфеус, Н. Сад, 2005.

З. Карановић, Народне песме у Матици, Maтица српска, Нови Сад, 1999.

З. Карановић, Антологија српске лирске усмене поезије,  Нови Сад, Светови 1998.

З. Карановић, Антологија српске лирске усмене поезије,  Нови Сад, Светови 1996.

З. Карановић, Народне приче у Даници, Maтица српска, Нови Сад, 1992.

З. Карановић, Народне песме у Даници, Maтица српска, Нови Сад, 1990.

З. Карановић, Закопано благо, живот и прича, Нови Сад, Братство Јединство, 1987.

II Публикације у часописима и зборницима радова

Z. Karanovic, J. Drazic, „In the beginning was the Word (nomination of plants in Karadžić’s Rječnik)“, Plants and herbs in traditional Serbian culture, SSF, Univ. Library,  Belgrade 2016, 7–20.

З. Каранович, „Горше всего скорб о брате“ (о песне, о вариантах, о жанре), научный альманах Традиционая культура 4 (60), 2015, 110–118.

З. Карановић, „С људима умиру песме: белешке с терена у торлачким селима око Белог Тимока“, ССФ II, ур. С. Ђорђевић.., УФС–Институт за књижевност–УБ, Београд, 2015, 367–388.  

Z. Karanovic, „The meaning and function of the blackberry in the Traditional culture of Serbs and Slavic peoples“, in Plants and herbs in traditional Serbian culture, Handbook of folk botany II, University of Novi Sad, Novi Sad, p.p. 33–46.

З. Карановић,  „Иво Сенковић и ага од Рибника“,  Промишљања традиције, фолклорна и литерарна истраживања,  Институт за књижевност и уметност Београд, p.p. 127–145.

Z. Karanovic, „About zdravetz (myth, ritual, magic, poetrry)“, in Plants and herbs in traditional Serbian culture, Handbook of folk botany I, University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Novi Sad 2013, p.p. 17–28.

З. Каранович, „Милодуха да се милујемо  – обряд, магия, песня“, в научный  альманах Традиционная культура, 4, Moсква, 2013, 157–166.

З. Карановић, Српска народна песма о Јованбеговици – етика и поетика традиције“, Научни састанак слависта у Вукове дане, бр. 42/2, Београд, 2013, 39–49.

Z.  Karanovic, „Stories about St. Sava in Serbian Folk Tradition (from myth to local legends – meanings, functions, adaptations)“, in Belief Narrative Genres,  ISFNR, ФФ, Н. Сад, 2012, 163–172.

З. Карановић, Ј. Јокић, „Убиство змије и свадбена обредност у лирским народним песмама“, Гује и јакрепи, ур. М. Детелић, Л. Делић, БИ САНУ, Београд, 2012, 199–214.

З. Карановић, „Узори, Маро, равнине – поезија, магија, обред“, Етноантрополошки проблеми, 4/72012, 1103–1116.

З. Карановић, „Пропаст царства српскога“, Зборник МС за књижевност и језик, књ. 59, св. 2, Н. Сад, 2012, 265–276.

З. Карановић, „Највећа је жалост за братом – текст и културни контекст песме“, Kњижевност и језик, LVIII, 1–2, 2011, 45–59.

З. Карановић, Ј. Јокић, „Обредни смех у песмама календарског циклуса“, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, XXXVI, Нови Сад, 2011, 161–175.

З. Карановић, „Косовка девојка –  текст, контекст, жанровске импликације“, Word of mouth, Institute for Balkan studies, Belgrade 2011.

З. Карановић, „Гавран и соко као свадбени медијатори у три сватовске песме, или заборављена прича о иницијацији, Птице: књижевност, култура, ур. М. Детелић и Д. Бошковић, Лицеум, бр. 14, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 2011,125–140.

З. Карановић, „Смрт Радића Вуковјевића –  тестамент, херојски ламент, обредна инсценација“, Годишњак катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, VI, за 2010–2011, 119–130.

З. Карановић, „Марко Краљевић као митски лик, културни јунак и демиург у причама –веровањима“ , Годишњак Фил. Фак. у Н. Саду,  XXXV, 2, Нови Сад, 2010, 13–26.

З. Карановић, „Појас у традиционалној култури и усменом песништву српског народа“ Годишњак катедре за српску књижевност, Београд, 2008 [2009], 89–109.

З. Карановић, „Ружа у српској традиционалној култрури и народној поезији“, Синхронијско и дијахронијско изучавање врста у српској књижевности, ур. З. Карановић и И. Живанчевић, Фил. факултет, Н. Сад, Нови Сад, 2009, 19–48.

З. Карановић, „Митске реминисценције  у песмама о јунацима српске епике о вили бродарици  (јунак и демонско биће у борби за животворну воду)“, Моћ књижевности, ур. М. Детелић, САНУ, Београд, 2009,  p.p. 287–302.

З. Карановић,  „Вуков Рјечник – прича и приповедање“,  МСЦ, 38/2, Београд, 2009, 113–125.

З. Карановић, „Песма о овчару чије су срце изјеле вештице, текст и обредно–митски контекст песме“, Зборник МС за славистику, 73, Нови Сад, 2008, 153–165.

З. Карановић, „Марко Краљевић и Мина од Костура – заборављена прича о брачној и јуначкој иницијацији“, Српско усмено стваралаштво,зборник радова, ур. С. Самарџија и Н. Љубинковић, Институт за књижeвност и уметност, Београд 2008, 97–117.

З. Карановић, „Предања у контексту, од стварности до поезије, о заборављеном запису Јоаникија Памучине“, МСЦ, 37/2, Београд, 2008, 231–247.

З. Карановић, „Свекрва и снаха у сватовскоj обредно–обичајној пракси и песмама – од  стварности до фикционализације“, МСЦ, 36/2,  2007, 71–82.

З. Карановић, Ј. Јокић, „Обредни жанрови и књижевне врсте у покладним ритуалима“, Синхронијско и дијахронијско изучавање врста у српској  књижевности, 1, ур. З. Карановић, Дневник, Филозофски факултет, 2007, Нови Сад, 5–22.

З. Карановић, „Српске и бугарске народне баладе о смрћу растављеним љубавницима“  научни трудове Филология, 41, кн. 1 (2003), Ун. Изд. Паисий Хилендарски, Пловдив, 2006, 179–191.

З. Карановић, „Хајка Атлагића и Јован бећар између ритуалног смеха и пародије“, МСЦ,  35/2, Београд, 2006, 71–82.

З. Карановић, „Митско и херојско у песми Марко Краљевић и Муса Кесеџија: проблем жанровског прожимања, Жанрови српске књижевности 3 (прир. З. Карановић), Филозофски факултет, Нови Сад, 2006, 103–116.

З. Карановић, „Збирка Симеона Ђурића и пет прича о Међедовићу, Зборник Матице српске за књижевност и језик, св. 1–3, 2005, 97–118.

З. Карановић, „Зашто је Марко Краљевић нахранио орла и сокола, а они му помогли у невољи – у потрази ѕа жанром“, Жанрови српске књижевности 2 (прир. З. Карановић),  Филозофски факултет, Нови Сад, 21–32.

Z. Karanovic, „Students Demonstration Slogans, Form and Symbols of Carnival Language“, in Etudes et documentes Balkaniques et Mediterraneens, 26, Paris , 2003, p.p. 45–53.

Z. Karanovic, „The Role of Young People in Cultural Changes in Village Communities“, Etudes et documents Balkaniques et mediteranens, no 23, Paris, 2001, p. p. 47–56.

Z. Karanovic, „The Language of the Wedding Ritual: Space Colour and the Sign“, in Indian Congress on Knowledge and Language, jan. 11–17, Central Institute of Indian Languages, Mysore (India ), 1996, vol. 2, p.p. 267–279.

Z. Karanovic, „Mythology of Plants in Serbian Folk Lyrical Poetry, Analyze the Meaning and Function of Geranium macrorrishum)“, in Ecology and Folklore, 2, Lodz , 3–6. 1994,  pp. 59–64.

Z. Karanovic, „Ritual and Poetry in the Serbian Wedding Ceremonies in Vojvodina, Tradition and Inovation“, in Etudes et Documents Balkaniques et Mediterraneens, 18, Paris, 1995, p.p. 3–10.

Z. Karanovic, М. Longan, „Woman's Initiation in russian and Serban Wedding Rites“, Etudes et Documents Balkaniques et Mediterraneens, 17, Paris, 1993, p.p. 12–27.

Z. Karanovic, „Saint Sava and Legendary Folk Stories“, Etudes et Documents Balkaniques et Mediterraneens, 16, Paris, 1992, p.p. 37–41.

Z. Karanovic, „Fact and fiction in Today's Stories of Buried Treasure“, Etudes et Documents Balkaniques et Mediterraneens, 15, Paris, 1990, p.p. 60–63.

Z. Karanovic, V.Katić, „Ritual and Poetry in Sajkaska Wedding Songs“, Etnološki pregled, no. 26, Zagreb, 1990, p.p. 119–130.

Z. Karanovic, V.Katić, „The Kraljicas in Vojvodina“ , u zb. Folklore and Historical Process, ur . D. Rihtman–Augustin i M. Povrzanović, no. 53, Zagreb, 1989, p.p.171–183.

ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА:

Са В. Катић: Села у Шајкашкој са В. Катић (1987–1990),  са Gerald Thomas (Memorial University of Newfoundland) и студенти: Newfoundland, зима 1990; са Rabindranat Sarma  (Central University of Jharkhand) и студенти: села Gumla регије, Jharkhand, India, фебруар, 2012; са В. Ђукић: села у Белом Тимоку (1997–1998); са Б. Сикимић, Д. Поповић, С, Петовић, Ј. Јокић и студентима: села у Белом Тимоку и села на Старој планини, 2013–2014; са  D. Kharmawphlang (North–Eastern Hill University, India) и  Ü. Valk (University of Tartu, Estonia) и студенти: села Mayong (Assam) и  Umsiang (Meghalaya) – India, фебруар, 2013; са Rabindranat Sarma (Central University of Jharkhand) и студенти у области Hayaribagh, Jharkhand, села: Bhelwara, Isco, Jarwadih октобар 2015; са Ђ. Божић, Bhisnui села, Rajsthan, India, новембар 2015.   

System.String[]