ма Марина Младеновић Митровић


ма Марина Младеновић Митровић

стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја на Институту за књижевност и уметност

 

КОНТАКТ:

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА:

Марина Младеновић Митровић је рођена у Београду 1988. године. Дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду са темом Трагови писмености у српској усменој прози. На истом факултету завршила је и мастер студије, одбранивши рад на тему Однос Вука Караџића и Вука Врчевића према стилизацији народних приповедака.

Од априла 2014. укључена je на пројекат Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду Института за књижевност и уметност као стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Усмена проза (народне приповетке); текстура и контекст; однос усменог и писаног у усменој књижевности.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА

I Публикације у часописима и зборницима радова:

Младеновић, Марина. „Текстура и контекст у Врчевићевој стилизацији шаљивих народних приповедака“. Зборник Матице српске за књижевност и језик. Књ. 62, свеска 2. 2014: 423–436.

Младеновић, Марина. „Невербална комуникација у бугарштицама као културни артефакт“. Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима за школску 2013/2014. годину. Година IX. 2014: 227–244.

Младеновић, Марина. „Фолклористички приступ Алана Дандеса између структурализма и психоанализе“. У Језик, књижевност, значење. Филозофски факултет Универзитета у Нишу. 2015. (у припреми)

Младеновић, Марина. „Усмена традиција у збиркама народних приповедака Атанасија Николића – етнопоетички приступ“. Зборник са 45. научног скупа слависта у Вукове дане, Међународни научни скуп, 45/2, Београд, 2015. (у припреми)

Младеновић, Марина. „До сада необјављене приповетке Вука Врчевића у контексту усмене традиције“.  Међународни научни скуп Савремена српска фолклористика 3, Филозофски факултет у Нишу, Институт за књижевност и уметност, 2015. (у припреми).

II Прикази: 

Младеновић, Марина. „Промишљања традиције“. Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима за школску 2013/2014. годину. Година IX. 2014: 503–512.

Младеновић, Марина. „Књига у част заслужним научницима“. 1804, Часопис Задужбинског друштва Први српски устанак Орашац.  Година VIII, бр. 11. 2015: 90–91.

Младеновић, Марина. „Допринос култури памћења“. Задужбина. Година XXVII, бр. 99. 2015: 16.

 

 

 

System.String[]