др Милина Ивановић Баришић

др Милина Ивановић Баришић

научни сарадник

Етнографски институт САНУ

 

КОНТАКТ:

- број телефона: 2636 804

- поштанска адреса: Кнез Михајлова 36/IV

- адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- адреса сајта: www.etno-institut.co.rs

 

БИОГРАФИЈА:

1982: Дипломирани етнолог. Филозофски факултет: Београд.

1986: Музејско стручно звање кустос. Народни музеј: Београд.

2003: Магистар етнологије–антрпологије. Филозофски факултет: Београд.

2010: Доктор етнологије–антропологије. Филозофски факултет: Београд.

 

Професионално искуство:

1982–1983: Стручни сарадник – Завод за заштиту споменика културе у Смедереву.

1986–1989: Кустос – Народни музеј у Врању.

1994: Стручни сарадник – приватно предузеће „Балтик“ (производња и промет производа старих заната).

1994–2002: Библиотекар – Етнографски институт САНУ.

2002–2003: Истраживач – Етнографски институт САНУ.

2003–2011: Истраживач сарадник – Етнографски институт САНУ.

2011– : Научни сарадник. Етнографски институт САНУ.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

Календарски празници и обичаји, одевање, народна архитектура и култура становања, исхрана, свакодневица, миграције, фолклор, Срби у окружењу.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

I Монографије и уређени зборници  

Ивановић Баришић, Милина. (Ур.) Теренска истраживања: поетика сусрета. Зборник радова. Књ. 27. Београд: Етнографски институт САНУ. 2012.

Ивановић Баришић, Милина. Календарски празници и обичаји у подавалским селима. Посебна издања, књ. 59. Београд: Етнографски институт САНУ: 2007.

Ivanović, Milina. Narodne nošnje KosovaRugovo. (uporedni prevod: Vërejtje Hyrëse; Traditional costume of Rugovo, Costume folklorique du Rugovo, Die Volkstracht in Rugovo). Biblioteka „Narodne nošnje Jugoslavije“. Zagreb: Kulturno prosvjetni Sabor Hrvatske. 1988.

II Публикације у часописима и зборницима радова

Ивановић Баришић, Милина. „Телефонске поруке: савремен начин исказивања љубави и еротике“. Зборник радова: Традиционална естетска култура – ерос. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет Уметности. 2015: 195-205.

Ивановић Баришић, Милина. „Календарски празници код Срба у Румунији“. Исходишта. Књ. 1. 2015: 129-138.

Ивановић Баришић, Милина. „Породична Слава у Срба с посебним освртом на Александровачки крај“. Тематски зборник: Нематеријално културно наслеђе и локална средина: резултати савремених мултидисциплинарних истраживања александровачке Жупе и околних области. Александровац. 2014: 43-72.

Ивановић Баришић, Милина. „Хлеб у традиционалној култури Срба у Војводини“. Зборник: Обредна пракса – „речима о храни“. Нови Сад: Матица српска. 2014: 49-64.

Ивановић Баришић, Милина. „Биљни свет у годишњим обичајима у сврљишком крају“. Темат: Духовна и материјална култура становништва источне Србије и суседних области: Етно-културолошки зборник. Књ. XVIII. Сврљиг: Етно-културолошка радионица. 2014: 25-35.

Ивановић Баришић, Милина. „Празнична честитка: од религијског контекста до секуларног обичаја“. Зборник: Религија, религиозност и савремена култура. Књ. 30. Београд: Етнографски институт САНУ. 2014: 175-185.

Ивановић Баришић, Милина. „Нови медији и фолклор у Србији“. Зборник радова: Савремена српска фолклористика. Књ. I. Ур. Зоја Карановић, Јасмина Јокић. Нови Сад: Филозофски факултет. 2013: 283-291.

Ивановић Баришић, Милина. „Недеља – празник или радни дан“. Гласник Етнографског института САНУ. Књ. 61/1. 2013: 161–171.

Ивановић Баришић, Милина. „Комуникација SMS порукама: етнолошки аспект“. Зборник радова: Језик, књижевност, комуникација. Ниш: Филозофски факултет. 2012: 247–257.

Ивановић Баришић, Милина. „Сведочанство времена – афоризам“. Гласник Етнографског института САНУ. Књ. LIX. 2011: 171–179.

Ивановић Баришић, Милина. „Игра: вид празничног израза“. Зборник радова: Традиционална естетска култура игра. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу. 2011: 95–102; Исто: www.ni.ac.rs

Ivanović Barišić, Milina. „Srbi u Beloj Krajini: uvid u sadašnje stanje“. Traditiones: zbornik Inštituta za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU, br. 39/1. 2010: 99-110.

Ивановић Баришић, Милина. „Хлеб у календарским празницима и обичајима“. Зборник радова: Традиционална естетска култура: хлеб. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу: 2010. 189–202; Исто: www.ni.ac.rs

Ивановић Баришић, Милина. „Између традиције и модернизације“. Зборник радова: Традиција – фолклор – идентитет. Ур. Гордана Благојевић, Ивица Тодоровић. Сремски Карловци: Академија Српске Православне Цркве за уметност и консервацију. 2010: 169–186.

Ивановић Баришић, Милина. „Тело и одело“. Зборник радова: Традиционална естетска култура: тело и одевање. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу. 2009: 141–150; Исто: www.ni.ac.rs

Ивановић Баришић, Милина. „Христијанизација народних обичаја: пример воловске богомоље“. Гласник Етнографског института САНУ. књ. LVII/1. 2009: 175–188; Исто: www.etno-institut.rs

Ивановић Баришић, Милина. „Holiday Teht Message Well-wishing“. Гласник Етнографског института САНУ. књ. LVI/2. 2008: 75–98; Исто: www.etno-institut.rs

Ивановић Баришић, Милина. „Промене у годишњим обичајима у подавалским селима“. Зборник радова: Култура у трансформацији. Књ. 23. Београд: Етнографски институт САНУ. 2007: 215–235; Исто: www.etno-institut.rs

Ивановић Баришић, Милина. „Кућа и друштвене промене у другој половини 20. века“. Зборник радова: Традиционална естетска култура: естетска димензија куће. Ниш: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитет у Нишу. 2006: 67–75; Исто: www.ni.ac.rs

Ивановић Баришић, Милина. „Одевање и мода“. Гласник Етнографског института САНУ. књ. LIV. 2006: 245–257; Исто: www.etno-institut.rs

Ивановић Баришић, Милина. „Задушнице: вид комуникације живих са мртвима“. Гласник Етнографског института САНУ. Књ. LIII. 2005: 293–305; Исто: www.etno-institut.rs

Ивановић Баришић, Милина. „Временско одређење празника и годишњих обичаја у подавалским селима“. Гласник Етнографског института САНУ. Књ. LII. 2004: 257–266; Исто: www.etno-institut.rs

Ивановић Баришић, Милина. „Срби у Хрватској: етнолошка разматрања“. Теме: часопис за друштвену историју. Књ. 2. 2004: 779–788; Исто: http://ni.ac.rs/Teme/.

Ивановић Баришић, Милина. „Видовдан у народним обичајима и веровањима Срба“. Етнографија Срба у Мађарској. Књ. 4. 2003: 24–33. (Kоаутор Душан Дрљача)

Ивановић Баришић, Милина. „Народна ношња у Ивањичком крају“. Гласник Етнографског института САНУ. Књ. L–LI. 2003: 155–169; Исто: www.etno-institut.rs

Ивановић Баришић, Милина. „Природа у годишњем циклусу обичаја у источној Србији“. Eтно-културолошки зборник. Књ. III. 1997: 73–77.

Ивановић Баришић, Милина. „Покладе у околини Београда“. Етно-културолошки зборник. Књ. II. 1996: 102–106.

Ивановић Баришић, Милина. „Арапи – обредна поворка у Великом Селу 1995. Године“. Гласник Етнографског института САНУ. Књ. XLIV. 1995: 320–325.

Ивановић Баришић, Милина. „Ношња и накит у епским песмама косовског циклуса“. Расковник. Књ. 55–56. 1989: 201–210.

Ивановић Баришић, Милина. „Нарицање у Вуковим делима“. Етнолошке свеске. Књ. VI­II. 1987: 15–20.

Ивановић Баришић, Милина. „Лик човека у народној уметности врањског краја“. Врањски гласник. Књ. XX. 1987: 237–247.

Ивановић Баришић, Милина. „Ваљавице у врањском крају“. Гласник Етнографског института САНУ. Књ. XXXV. 1986: 91–110.

 

ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА:

2009–2012: Војводина (Стапар, Голубинци, Добановци, Пећинци). 2006–2010: Београдско Подунавље (Винча, Болеч, Врчин, и др.); 2006–2009: Словенија – Бела Крајина; 2002–2003: Стапар (Сомбор); 1997–2003: Околина Београда – подавалска села (Бели Поток, Пиносава, Зуце); 1996: Сеча Река; 1995. Ивањица – Кушићи, Маскова, Деретин, Равна Гора; 1992–1993: Ваљево, Крушевац, Пожаревац, Сирогојно, Зуце; 1988: Косово – Приштина, Јањево, Доње Гадимље, Добротин; 1987–1988: Етнолошки Атлас Југославије – Доња Љубата, Јарешник (Босилеград), Бачина (Варварин); 1986: Врањски крај – Пољаница, Врањска Пчиња, Крајиште; 1982–1983: Подунавски регион – Жабари, Пожаревац, Петровац, Смедеревска Паланка и Жагубица.

 

System.String[]