др Сања Златановић


др Сања Златановић

доктор етнологије и антропологије, научни сарадник,

Етнографски институт САНУ, Кнез Михаилова 36/IV, 11000 Београд

 

КОНТАКТ:

- број телефона: +381 011 2636804

- поштанска адреса:  Етнографски институт САНУ, Кнез Михаилова 36/IV, 11000 Београд

- адреса електронске поште:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  - адреса сајта:  http://www.etno-institut.co.rs

 

БИОГРАФИЈА:

Сања Златановић  je дипломирала, магистрирала и докторирала на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Она je била стипендисткиња при Етнографском институту САНУ, у оквиру програма за таленте Министарства за науку и технологију Републике Србије (1996-1999). Од 1999. године запошљена је у ЕИ САНУ. Сарађивала је на више домаћих и међународних пројеката, реализованих у оквиру ЕИ САНУ. Била је ангажована на етнолингвистичком пројекту Истраживања словенских говора на Косову и Метохији, који је при Институту за српски језик САНУ подржао УНЕСКО (2003). Сада ради на пројектима: Мултиетницитет, мултикултуралност, миграције – савремени процеси, који при ЕИ САНУ финансира Министарство просвете и науке Републике Србије (2011–2016), и Савремени град у  Србији и Бугарској: процеси и промене, у склопу билатералне сарадње ЕИ САНУ и Института за етнологију и фолклористику са Етнографским музејем Бугарске академије наука (2014–2016), као и на још неколико пројеката мањег обима. У оквиру Националног стипендијског програма Словачке Републике она је била стипендисткиња при Институту за етнологију Словачке академије наука (2015).

Сања Златановић је објавила једну књигу и око педесет научних радова у домаћим и страним публикацијама. Чланица је Удружења фолклориста Србије, Етнолошко-антрополошког друштва Србије и међународних удружења Gypsy Lore Society и European Academic Network on Romani Studies.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

етнографија Балкана, етницитет, идентитет, политике идентитета, миграције, методологија етнологије и антропологије

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

I Монографије и уређени зборници  

Монографија:

Свадба – прича о идентитету: Врање и околина, Етнографски институт САНУ, Посебна издања, књ. 47, Београд 2003

Уредништво:

Темат ,,Град у Србији и Бугарској: компаративно ишчитавање актуелних процеса“. Гласник Етнографског института САНУ LXIII/1, Београд 2015, 9–119.

II Публикације у часописима и зборницима радова

2015 „Методолошки и епистемолошки изазови истраживања коетничких миграција на послератном терену“, Гласник Етнографског института САНУ LXIII/3, Београд 2015, 537–550.

2015 „Град у Србији и Бугарској: компаративно ишчитавање актуелних процеса. Увод у темат“. Гласник Етнографског института САНУ LXIII/1, Београд 2015, 9–17.

2014   „Српска заједница Косовског Поморавља у калеидоскопу теренске фолклористике“  Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 80, Филолошки факултет, Универзитет у Београду 2014, 113–125.

2014   „Дискурс послевоенной повседневности: сербский анклав в городе Гнилане (Косово)“, Малые города – большие проблемы. Социальная антропология малого города (М. Е. Кабицкий, О. Ю. Ар­тё­мова, М. Ю. Мар­ты­нова, ред.), Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклaя, Россисйкая академия наук, Москва 2014, pp. 49–72. /на руском/

2014   „Kakav je odnos etničke i verske identifikacije u posleratnom kontekstu? Terenska istraživanja srpske zajednice na jugoistoku Kosova“,“Etnos”, religija i identitet: naučni skup u čast Dušana Bandića (Lidija B. Radulović, Ildiko Erdei, ur.), Odeljenje za etnologiju i antropologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd 2014, 135–146.

2013   „Српска заједница у Гњилану: дискурс носталгије урбане енклаве“, Гласник Етнографског института САНУ LXI/2, Београд 2013, 67–82.

2013   „Пропустљивост границе: Срби / ‘Српски Цигани’ у енклави Витина“, Теме 37/3, Универзитет у Нишу 2013, 1079–1099.

2012   „Свадба, традиционални женски костим и идентитетски дискурси српске заједнице југоисточног Косова“, Гласник Етнографског института САНУ LX/2, Београд 2012, 89–105.

2011   „Family in the Post-War Context: The Serbian Community of Southeast Kosovo“, Southeast European (Post)Modernities (Klaus Roth, Jutta Lauth Bacas, eds.), Ethnologia Balkanica 15, LIT Verlag, Berlin 2011, 227–250.

2011   „Дискурзивно обликовање ‘других’: српска заједница југоисточног Косова у послератном контексту“, Гласник Етнографског института САНУ LIX/2, Београд 2011, 79–99.

2011   „Comunitatea sârbească din sud-estul provinciei Kosovo în contextul postbelic“, Minoritar în Europa: istorie, memorie, destin (Elena Rodica Colta, ed.), Complexul Muzeal Arad 2011, 187–199. /на румунском/

2010   „Трансфер и контратрансфер у етнографским истраживањима“, Гласник Етнографског института САНУ LVIII/1, Београд 2010, 129–139.

2010   „Djorgovcii, între identitatea romă şi cea sârbească“, Teme în antropologia socială din Europa de sud est: Volum dedicat memoriei Profesorului Paul Stahl (Stelu Şerban, ed.), Paideia, Bucureşti 2010, 308–332. /на румунском/

2009   „Књижевно дело Боре Станковића и Врање: идентитетске стратегије, дискурси и праксе“, Гласник Етнографског института САНУ LVII/1, Београд 2009, 51–69.

2008   „The Literary Opus of Bora Stanković and the Construction of a Local Identity“, Region, Regional Identity and Regionalism in Southeastern Europe (Klaus Roth, Vesna Vučinić-Nešković, eds.) Ethnologia Balkanica 12, LIT Verlag, Berlin 2008, 147–166.

2008   „Power of Categorization: Natives and Incomers in Southeastern Kosovo“, Bulletin of the Institute of Ethnography SASA LVI/2, Belgrade 2008, 133–147.

2008   „Жизнь под протекторатом“, Наша повседневная жизнь: Антроплогические исследования ученых России и Сербии (Марина Мартинова, Драгана Радоичич, ред.), Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, Россйский университет дружбы народов, Москва 2008, 57–69. /на руском/

2008   „Starosedeoci i doseljenici: međugrupne percepcije u posleratnom diskursu“, Savremena kultura Srba na Kosovu i Metohiji (Saša Nedeljković, ur.), Biblioteka "Antropološki ugao", Baštinik, Kruševac 2008, 109–126.

2008   „Ромски курбан у пет слика“, Крвна жртва: трансформације једног ритуала (Биљана Сикимић, ур.), Балканолошки институт САНУ, Посебна издања, књ. 108, Београд 2008, 67–98.

2008   „Летница: слика превазилажења религијских граница и њени остаци“, Слике културе некад и сад (Зорица Дивац, ур.), Зборник Етнографског института САНУ 24, Београд 2008, 179–191.

2007   „The Roma of Vranje: kurban with five faces“, Kurban in the Balkans (Biljana Sikimić, Petko Hristov, eds.), Institute for Balkan Studies of SASA, Special Editions 98, Belgrade 2007, 51–86.

2007   „Преговарање о идентитету: Роми који то и јесу и нису“, Положај националних  мањина у Србији (Војислав Становчић, ур.), Одељење друштвених наука САНУ, књ. 30, Међуодељењски одбор за проучавање националних мањина и људских права САНУ, Београд 2007, 639–647.

2007   „Ђорговци: скица за портрет подељеног идентитета“, Друштвене науке о Ромима у Србији (Љубомир Тадић, Горан Башић, ур.), Одељење друштвених наука САНУ, књ. 29, Комисија за проучавање живота и обичаја Рома, Београд 2007, 187–203.

2007   „Свадба и конструисање идентитета“, Култура у трансформацији (Драгана Радојичић, ур.), Зборник Етнографског института САНУ 23, Београд 2007, 35–45. 

2006   „Djorgovci: An ambivalent identity“, Romani Studies 5, Vol.16/2, Liverpool University Press 2006, 133–151.

2005   „Свакодневица у енклави“, Гласник Етнографског института САНУ LIII, Београд 2005, 83–92.

2005   „Картина Запада в анклаве“, В поисках "западного" на Балканах (Ирина Седакова, Татјана Цивьян, ред.), Балканские чтения 8, Институт славяноведения, Россисйкая академия наук, Москва 2005, 162–166. /на руском/

2004   „Василица и самоодређење Рома“, Гласник Етнографског института САНУ LII, Београд 2004, 155–164.

2004   „У потрази за изгубљеним контекстом: лазарице у Призрену“, Избегличко Косово (Биљана Сикимић, ур.), Лицеум 8, Универзитет у Крагујевцу и Центар за научна истраживања САНУ, Крагујевац 2004, 11–18.

2004   „‘Шопови’ у Косовском Поморављу“, Скривене мањине на Балкану (Биљана Сикимић, ур.), Балканолошки институт САНУ, Посебна издања, књ. 82, Београд 2004, 83-93.

2002   „‘Zasevka’ u svadbi Roma“, Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i medija 103/104, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd 2002, 194–202.

2002   „Савремена свадба – прича о идентитету“, Обичаји животног циклуса у градској средини (Зорица Дивац, ур.), Етнографски институт САНУ, Посебна издања, књ. 48, Београд 2002, 291–301.

2002   „‘Sve je bilo kao u staro Vranje’ – svadba i promišljanje identiteta u periodu tranzicije“, Kulturni i etnički identiteti u procesu globalizacije i regionalizacije Bаlkana (Ljubiša Mitrović, Dragoljub B. Djordjević, Dragan Todorović, ur.), Centar za balkanske studije I i JUNIR IX, Niš 2002, 231–236.

2000   „Реафирмација традиције и свадбени ритуал“, у: Жизненият цикъл / Животни циклус (Радост Иванова, ур.), Етнографски институт с музей БАН, София 2000, 223-230. 

 

ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА

Опсежна, вишегодишња истраживања: Врање и околина, Косово и расељени са овог подручја у Србији, средњи Банат.

Истраживање мањег обима: Бугарска (Софија и Перник), Словачка (Братислава).

System.String[]