др Селена Ракочевић

 

др Селена Ракочевић,

ванредни професор,

Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду

КОНТАКТ:

 – број телефона: 064 302 80 79

 – поштанска адреса: Булевар Зорана Ђинђића 123д

 – адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА:

Селена Ракочевић je дипломирала етномузикологију на Катедри за музикологију и етномузикологију Факултета музичке уметности у Београду 1995. године. Од 1997. године је наставник на истој катедри, на предмету етнокореологија. До сада ја објавила већи број стручних радова, три компакт диска и шест књига: Вокална традиција банатских Срба околине Панчева (Музичка школа „Јован Бандур“, Панчево 1999), Вокална традиција Срба у Доњем Банату (.Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2002), Игре плесних структура: Игра и музика за игру Срба у Банату у светлу узајамних утицаја (Факултет музичке уметности, Београд 2011), Традиционални плесови Срба у Банату (Културни центар Панчева и Градска библиотека Панчево 2012), Фестивал као стратегија дијалога. Десет година ETHNO.COMа (ауторско издање у сарадњи са Културним центром Панчева, Панчево 2014) и Dance, field research and intercultural perspectives. Easter customs in the village of Sviniţa (eds. Liz Mellish and Selena Rakočević).

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА:

            Области стручних интересовања Селене Ракочевић су првенствено усмерене на музичку и плесну традицију Баната у светлу међукултуралних утицаја у оквиру централноевропског плесно/музичког идиома, савремени ритуали и историја етнокореологије.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА:

            I.  Монографије и уређени зборници  

 

Mellish, Liz and Selena Rakočević. Dance, Field Research, and Intercultural Perspectives The Easter Customs in the village of Svinița. Pančevo: Kulturni centar Pančeva & Selena Rakočević. 2015.

 

Rakočević, Selena. Festival kao strategija dijaloga (Festival as a strategy of dialogue). Pančevo: autorsko izdanje i Kulturni centar Pančeva. 2014.

 

Селена Ракочевић. Традиционални плесови Срба у Банату. Антологија. Етнокореолошки теренски видео снимци. Traditional dances of the Serbs in Banat. An anthology. Ethnochoreological field research video recordings. Мултимедијални ЦД-РОМ. Београд: Центар за истраживање и очување традиционалних игара Србије. 2014.

 

Rakočević, Selena. Tradicionalni plesovi Srba u Banatu (Traditional dances of the Banat Serbs). Pančevo: Kulturni centar Pančeva i Gradska biblioteka. 2012.

 

Rakočević, Selena. Igre plesnih struktura. Tradicionalna igra i muzika za igru Srba u Banatu u svetlu uzajamnih uticaja (Interweaving dance structures. Traditional dance and dance music of the Banat Serbs in the light of their mutual relationships), Beograd: Fakultet muzičke umetnosti. 2011.

 

Ракочевић, Селена. Вокална традиција Срба у Доњем Банату (Vocal Tradition of Serbs in Lower Banat). Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. 2011.

 

            II. Публикације у часописима и зборницима радова

 

Rakočević, Selena. „Terenska istraživanja u etnokoreologiji u Srbiji i Bosni i Hercegovini: Fundiranje naucne discipline i potencijali njenog budućeg razvoja“, Vlado S. Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog. Tradicija kao inspiracija. Tematski zbornik sa naučnog skupa 2015. godine. Banja Luka: Akademija umjetnosti univerziteta u Banjoj Luci, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike srpske. 2016: 343–359.

 

Rakočević, Selena. „Teorijski aspekti etnokoreološko/etnomuzikoloških interpretacija svadbenog rituala u Srbiji“. Zbornik radova sa naučnog i umetničkog simpozijuma „Muzika između teorije i prakse“. Vesna Ivkov (ur.), Novi Sad: Akademija umetnosti, 2016: 78–90.

 

Ракочевић, Селена. „Савремена пракса Румуна у Доњем Банату у Србији: „бал под маскама“ у селу Гребенац“, Музичка и играчка традиција мултиетничке и мултикултуралне Србије. Сања Радиновић и Димитрије О. Големовић (ур.). Београд: Универзитет уметности у Београду, Факултет музичке уметности, Катедра за етномузикологију, 2016: 385–418.

 

Rakočević, Selena. “Ethnochoreology as an interdiscipline in a postdisciplinary era: A historiography of dance scholarship in Serbia”. Yearbook for traditional music 47/2015. 2015: 27–44.

 

Rakočević, Selena. “Field research of the Easter balls in Svinița: challenges of dance/music experience and ethnography“, Dance, Field Research, and Intercultural Perspectives The Easter customs in the village of Svinița, Selena Rakočević & Liz Mellish (eds.). Pančevo: Kulturni centar Pančeva & Selena Rakočević. 2015: 91–114.

 

Rakočević, Selena. “Dancing in the Danube Gorge: Geography, dance and interethnic perspectives“,  New Sound, 46/2. 2015: 117–129.

 

Ракочевић, Селена. „Музика, плес и памћење: ка преиспитивању метода теренског истраживања плеса“. Музикологија 19/2015, 2015: 51–64.

 

Rakočević, Selena. “Writing movements and music: hora de pomană in ethnochoreological/ethnomusicological narrative”. Dance and Narratives. Dance as intangible cultural heritage. Elsie Ivancich Dunin (editor). Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore Research, 2015: 2–8.

 

Ракочевић, Селена. „Музичко и плесно фолклорно стваралаштво у Србији” (коауторство са Мирјаном Закић), Казивања о Србима кроз векове од Светог Стевана Немање и Светог Саве до данас, Београд, Драслав партнер. 2015: 1504–1518.

 

Rakočević, Selena. “Contribution of Ljubica and Danica Janković to establishment of ethnochoreology in Serbia as an academic scholarly discipline“, Journal Muzikology, No 17, Jelena Jovanović (editor). Musicological institute of Serbian Academy of Svience and Arts, 2014: 219–244.

 

Ракочевић, Селена. „Етнокореолошка делатност Оливере Младеновић“, Гласник Етнографског института LXII/2, Београд: Етнографски институт Српске академије наука и уметности, 2014: 235–250.

 

Rakočević, Selena. „Rukopisna ostavština etnokoreologa i koreografa Jelene Dopuđe“, Традиција као инспирација. Владо С. Милошевић. Етномузиолог, композитор и педагог. Бања Лука: Музиколошко друштво Републике Српске. 2014: 388–405.

 

Rakočević, Selena. “Dance, place and cross-cultural excange: dance practice of village Svinica“, Dance, Place, Festival. Articles from 27th Symposium of the International council for traditioanl music Study Group on Ethnochoreology, Elsie Ivancich Dunin and Catherine E. Foley (eds.) Limerick: University of Limerick, Ireland. 2014: 145–151.

 

Ракочевић, Селена. „Етнокореолошка делатност Љубице и Данице Јанковић“, Сестре Јанковић и народна игра. 80 година етнокореологије у Србији. текст за каталог поводом предфстављања Легата Љубице и Данице Јанковић, (коауторство са Велиборем Прелићем и Младеном Прелић), Београд: Народна библиотека Србије, 2014:  30–33.

 

Rakočević, Selena. “Interpreting culturality: dance practice of Svinica village”. Third symposium of the International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group on music and dance in Southeaster Europe. Elsie Ivancich Dunin, Liz Mellish and Ivona Opetcheska  Tatarchevska (eds.), Skopje: ICTM SG on music and dance in Southeastern Europe and National Committee ICTM Macedonia. 2014: 279–289.

 

Rakočević, Selena. “Tracing the discipline: Eighty years of ethnochoreology in Serbia“. New Sound 41. Mirjana Veselinović Hofman (ed.). Belgrade: Department of Musicology. Faculty of Music. 1/2013: 58–86.

 

Rakočević, Selena.“Ethnochoreological research: Dance practice of the village of Svinica (Romania)“, Традиција као инспирација. Зборник радова са научног скупа Владо С. Милошевић етномузиколог, композитор и педагог“. Академија уметности и Музиколошко друштво Републике Српске, Бања Лука.  2014: 247–263.

 

Rakočević, Selena. “Past in present: Contemporary manifestations of the custom revena”, Trapped in folklore? Studies in music and dance traditions and their contemporary transformations, editors Drago Kunej and Ursa Sivic, Berlin: LIT Verlag. 2013: 121–134.

 

Rakočević, Selena. “Musical practice of the Banat Bulgarians: a brief geopolitical mapping’, Musical Practices in the Balkans: Ethnomusicological Perspectives; proceedings of the International conference held from november 23 to 25, 2011 / editors Dejan Despić, Jelena Jovanović, Danka Lajić Mihajlović. Belgrade: SASA Institute of Musicology of SASA, 2011: 221–36.

 

Rakočević, Selena. “Traditional dance practice of the Banat Serbs: Research, preservation and presentation”. Research, preservation and presentation of Banat heritage: Current state and long term strategy. Vršac: Regional Center for Cultural Heritage of Banat “Concordia”. 2011:  169–172.

 

Rakočević, Selena. “Interweaving Dance and Music Structures: Labanotation as a Tool for Comparative Analysis of traditional Dance and Dance Music Structures.” Proceedings of the Twenty Seventh Biennial ICKL Conference held at the Hungarian Academy of Sciences, Institute for Musicology, July 31 – August 7, 2011. Eds. Marion Bastien, János Fügedi, Richard Allan Ploch. Budapest: International Council of Kinetography Laban.  2011:  70–80.

 

Ракочевић, Селена. „Модалитети интеркултуралности: плесање у свадбеном ритуалу Срба у Банату“  (Modes of inetrculturality: Dancing within the wedding ritual of the Banat Serbs), Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 139, 2 (2012), Нови Сад: Матица српска, 2012: 209–222.  

 

Ракочевић, Селена  „Плесање у традиционалној свадби Срба у Банату: етнокореолошки наратив“ (Dancing within the wedding ritual of the Banat Serbs: Ethnochoreological narrative).  Традиција као инспирација. Зборник радова са научног скупа Владо С. Милошевић етномузиколог, композитор и педагог“. Бања Лука: Академија умјетности и Музиколошко друштво Републике Српске, 2012: 521–531.

 

Rakočević, Selena. “Performing traditional music and dance in Serbia between nostalgia, utopia, and realities. The case study of the singing group ‘Moba’ and KUD ‘Stanko Paunović’” (koautorstvo sa Mirjanom Zakić. Between nostalgia, utopia and, realities. Eds. Vesna Mikić, Ivana Perković, Tijana Popović Mlađenovič and Mirjana Veselinović Hofman. Belgrade: Fakultet muzičke umetnosti. 2012:  313–324.

 

Rakočević, Selena. „O istorijskim izvorima o tradicionalnoj plesnoj praksi Srba u Austrougarskoj monarhiji“ (Historical sources about traditional dance practice of the Serbs in Austro-Hungarian Empire). Muzika u društvu. 7. Međunarodni simpozij. Urednici: Jasmina Talam, Fatima Hadžić i Refik Hadžić. Sarajevo: Muzikološko društvo BiH i Muzička akademija u Sarajevu. 2012: 228–235.

 

Ракочевић, Селена. „Истраживања музичке и плесне праксе Срба у Дунавској клисури: Свиница и Љупкова“ (Field research of musical and dance practice of the Serbs in the Danube Gorge – Svinica and Ljupkova). Играчка и музичка традиција Срба у северном Банату. Гудало, бр. 13. Уредник. Селена Ракочевић. Кикинда: Академско друштво за неговање музике „Гусле“. 2012:  98–108.

 

Ракочевић, Селена. „Фолклорна плесна пракса у Срба у Банату: процеси испољавања родног идентитета кроз плес” (“Dance practice of the Banat Serbs: Processes of manifesting gender identity through dance”), Србија. Музички и играчки дијалекти. Ур. Димитрије Големовић, Факултет музичке уметности, Београд. 2011: 179–218.

 

Ракочевић, Селена, „Етнографија савременог празновања ревене“ („Ethnography of the contemporary revena custom“), у: Душан Дејанац, Обичаји Срба у северном Банату, Историјско-завичајно друштво „Кинђа“, Кикинда. 2011: 337–343.

 

Rakočević, Selena. “Institutionalizing traditional music and dance: a case study of post –Yugoslav Serbia” (koautorstvo sa Mirjanom Zakić). ICTM Study Group on music and Dance of Southeastern Europe. Proceedings 2010 Symposium. Ege universitesi, Izmir. 2011: 226–232.

 

Ракочевић, Селена. „Локативна димензија прилика за плес у традиционалној пракси Срба у Банату“ (Locative dimension of dance events in traditional practice of the Banat Serbs), Традиција Фолклор Идентитет, ур. Гордана Благојевић и Ивица Тодоровић, Институт Академије Високе школе СПЦ за уметност и консервацију, Сремски Карловци. 2010: 249–264.

 

Rakočević, Selena. „Razmeđa savremene etnomuzikologije: poimanje rodnih razlika u interpretaciji tradicionalne muzike“ (Discourses on contemporary ethnomusicology: Traditional music and its conception of gender differences), Dosije, ur. Marija Samardžić, Kulturni centar Pančeva, Pančevo. 2010: 158–163.

 

Rakočević, Selena. “(Re)construction of the traditional dance genres. The case of Banat dance practice.” (Auto)biography as a Musicological Discourse. The ninth International Conference, Musicological Studies: Collection of Papers, Vol. 3. eds. Tatjana Marković and Vesna Mikić, Department of Musicology, Faculty of Music, Belgrade. 2010: 426–434.

 

Ракочевић, Селена. „Матрице успостављања друштвених идентитета у традиционалној плесној пракси Срба у Банату током XX  века“ (Matrix of establishing social identity in traditional dance practice Serbs in Banat during the twentieth century), Банат кроз векове. Слојеви култура Баната, ур. Миодраг Матицики и Видојко Јовић, Вукова задужбина, Београд. 2010: 585–596.

 

 

ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА:

            Српски и румунски Банат почев од 1994. године (до 2002. године фокус је био усмерен на певачку традицију Доњег Баната, од 2002. истраживања се шире на музичку и плесну традицију целог Баната са фокусом на Дунавску клисуру, покладни и свадбени ритуал широм Баната).

Хомоље – 1993.

Белопаланачко Поље, Висок – 1996.

Стиг – 1997.

Ресава – 2010.

 

 

 

System.String[]