Драгана Ђурић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драгана Ђурић

ма професор српског језика и књижевности

Филолошки факултет Универзитета у Београду

 

КОНТАКТ

Адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

БИОГРАФИЈА

Драгана Ђурић је рођена у Београду 1986. године. Завршила је Филолошки факултет Универзитета у Београду, на групи за српску књижевност и језик. Тренутно је на докторским студијама на истом факултету. Учествовала је на више научних конференција у Србији и иностранству. Радила је као библиотекар, лектор и наставник.

 

ОБЛАСТИ ИНТЕРЕСОВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА

Компаративно проучавање народне културе словенских народа; демонолошка предања; представе о данима у недељи у народним предањима и веровањима код Јужних и Источних Словена.

 

СЕЛЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА

„Народна веровања и предања о одређивању судбине у Шумадијиˮ, Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима за школску 2014/2015. годину, X, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2015: 161–172.

„Персонификация и демонизация дня недели – воскресеньяˮ, Демонология как семиотическая система. Тезисы докладов IV Международной научной конференции, Москва, РГГУ, 15–17 июня 2016 г. / Сост. и ред. Д.И. Антонов, О.Б. Христофорова, 2016: 26–27.

 „Представе о уторку код Јужних и Источних Словенаˮ, Зборник Матице српске за славистику, 89, Нови Сад: Матица српска, 2016: 35–46.

„Персонификация и демонизация дня недели – воскресенья у южных и восточных славянˮ (у штампи).

„Месец у веровању и обредном понашању: неке словенске паралелеˮ, Зборник „Сунце – Месец код Јужних Словенаˮ (у штампи).

„La luna nelle credenze e nei comportamenti rituali: alcuni paralleli slaviˮ, Il SoleLuna presso gli slavi meridionali I, a cura di Ljiljana Banjanin, Persida Lazarević Di Giacomo, Sanja Roić, Svetlana Šeatović, Alessandria: Edizioni dell'Orso, 2017: 19–42.

„Катанци на мостовима као нова глобална културна појаваˮ, Савремена српска фолклористика IV, Београд: Институт за књижевност и уметност и др., 2017: 331–350; коаутор Љ. Раденковић.

„Персонификација дана недеље у фолклору Јужних и Источних Словенаˮ, Даница: српски народни и илустровани календар за годину 2018, М. Матицки и Н. Милошевић-Ђорђевић (ур.), Београд: Вукова задужбина, 2017: 293–310. 

 

ТЕРЕНСКА ИСТРАЖИВАЊА

Шумадија, Банат

 

System.String[]