Saradjujte u časopisu Folkloristika

Folkloristika je naučni, recenzirani časopis Udruženja folklorista, koji objavljuje radove o svim oblicima folklora i nematerijalne baštine u Srbiji i u svetu. Istraživačke perspektive obuhvataju široke okvire, počevši od verbalnog folklora, preko tradicionalne muzike, igre, verovanja, običaja, tradicionalne medicine i veterine, farmacije i fitoterapije, pa do narodne umetnosti, veština, zanata.

U nameri da ispita i rasvetli tradicionalne i savremene folklorne prakse i procese, Folkloristika ohrabruje različite teorije, kritičke i komparativne pristupe, proučavanje istorije i metodologije folklora, kao i svih oblasti sa kojima se folklor dodiruje ‒ odnos folkloristike i etnologije, etnomuzikologije i etnokoreologije, lingvističke i socijalne antropologije, društvene istorije, kulturnih studija i srodnih društvenih i humanističkih nauka. Pored toga što je posvećena visokim akademskim standardima, Folkloristika uključuje i terensku građu i izveštaje, želeći da ovakvim usmerenjem podstakne naučni diskurs i povezivanje savremenih teorijskih stanovišta, i ujedno doprinese naučnoj komunikaciji, razvoju obrazovanja i očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Folkloristika objavljuje originalne naučne radove koji nisu ranije štampani, izveštaje s terena i terensku građu, prikaze i osvrte, bibliografije. Radovi mogu da sadrže audio, video i fotografsku dokumentaciju.

Časopis izlazi dva puta godišnje u štampanoj i elektronskoj formi i dostupan je u otvorenom pristupu www.folkloristika.org.