Učestvujte na konferenciji

Međunarodna naučna konferencija Savremena srpska folkloristika 13 biće održana u Tršiću, od 29. septembra do 1. oktobra 2023. godine. Organizatori su Udruženje folklorista Srbije, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković” u Beogradu, Naučno-obrazovno kulturni centar „Vuk Karadžić” u Tršiću i Centar za kulturu „Vuk Karadžić” u Loznici.

Теме: 1. Terminologija i klasifikacija u folklorističkim disciplinama

Folkloristika je od svog nastanka posvećena pitanjima žanrovskih klasifikacija i terminologije. Iako su u 21. veku terminološke i žanrovske podele postigle visok nivo usvojenosti i međunarodne usklađenosti, klasifikacioni sistemi i dalje postavljaju nova pitanja. Ova su pitanja još složenija zato što folkloristi dolaze iz više disciplina (filologija, etnologija, etnomuzikologija) čiji se termini delimično preklapaju, ali kada su sinonimni nemaju isto značenje.

Dinamična priroda folklora u novim okolnostima uslovila je formiranje oblika čija se klasifikacija mora uspostavljati na osnovu novih parametara, naročito kada novi oblici sadrže manje ili više transformisane ili sa drugim oblicima kombinovane stare forme. Neki od pravaca u kojima bi se mogla kretati istraživanja mogu biti sledeći:
• istorijat proučavanja terminologije i klasifikacije u folkloristici;
• emski termini i emska klasifikacija;
• poređenje srodnih termina u različitim folklorističkim disciplinama;
• problem klasifikacije zapisa u kojima je registrovano više žanrova – primarna i sekundarna klasifikacija;
• pitanje novih žanrova u klasifikaciji;
• usklađivanje sa postojećim međunarodnim klasifikacijama i isticanje specifičnosti određenih kultura;
• uslovnost klasifikacija i relevantnost parametara za klasifikaciju;
• korpus kao baza za formiranje predstave o žanru: stari i novi zapisi, publikovana i arhivska građa, digitalni folklor;
• izrada indeksa motiva: dosadašnja dostignuća/prilozi i potreba organizovane delatnosti pojedinaca i/ili institucija;
• rečnik folklornih termina;

2. Savremena folkloristika

U okvirima ove teme predviđena su predstavljanja aktuelnih istraživanja iz svih oblasti folkloristike.

Vreme predviđeno za izlaganje je 15 minuta, a plenarna izlaganja traju do 45 minuta. Diskusija po svakom referatu ograničava se na 5 minuta. Radni jezici skupa su svi slovenski jezici i engleski jezik.

Molimo Vas da temu referata, obrazloženje (do 200 reči) i biografiju (do 100 reči) pošaljete najkasnije do 1. maja 2023. godine na adresu folkloristika13@gmail.com.

Obrazac za prijavljivanje možete preuzeti OVDE.

Potvrda učešća biće dostavljena do 1. juna 2023, a Program međunarodne naučne konferencije SSF 13 do 1. septembra 2023. godine.

Referati sa skupa biće štampani u posebnom zborniku 2024. godine.

Kotizacija za učešće iznosi 6000 dinara. Za članove Udruženja folklorista Srbije koji su platili članarinu za tekuću godinu kotizacija iznosi 4000 dinara. U ovaj iznos uključeni su prevoz na relaciji Beograd – Tršić (odlazak i povratak), ishrana i smeštaj.

Programski odbor

dr Ekaterina Anastasova, vanredni profesor, Institut za etnologiju i Folkloristiku s Etnografskim muzejem, Sofija, Bugarska

dr Anastasija Astapova, vanredni profesor, Departman za estonski i komparativni folklor Univerziteta u Tartuu, Tartu, Estonija

dr Marija Bradaš, docent, Departman za lingvistiku i komparativne studije kulture Ka Foskari (Ca’ Foscari) Univerziteta u Veneciji, Venecija, Italija

prof. dr Dimitrije Golemović, redovni profesor u penziji, Fakultet muzičke umetnosti Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija

dr Lidija Delić, naučni savetnik, Institut za književnost i umetnost, Beograd, Srbija

dr Petr Janeček, docent, Institut za etnologiju i Fakultet umetnosti Karlovog univerziteta u Pragu, Prag, Češka

prof. dr Jasmina Jokić, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

prof. dr Saša Knežević, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pale, Republika Srpska

dr Nikita Petrov, kandidat filoloških nauka, Nastavno-naučni centar tipologije i semiotike folklora Ruskog državnog univerziteta humanističkih nauka, Moskva, Rusija

prof. dr Ljiljana Pešikan Luštanović, profesorka emerita Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

prof. dr Daniela Popović Nikolić, vanredni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, Srbija

prof. dr Nemanja Radulović, redovni profesor, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija

dr Đorđina Trubarać Matić, viši naučni saradnik, Etnografski institut SANU, Beograd, Srbija

prof. dr Katja Hrobat Virloget, vanredni profesor, Fakultet humanističkih nauka, Univerza na Primorskem, Koper, Slovenija

Organizacioni odbor

dr Aleksandra Bjelić, Pedagoški fakultet u Užicu

prof. dr Aleksandar Jerkov, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković”, Beograd

msr Danijela Mitrović, Institut za književnost i umetnost u Beogradu, Beograd

msr Marina Mladenović Mitrović, Institut za književnost i umetnost u Beogradu, Beograd

mr Snežana Nešković Simić, Centar za kulturu „Vuk Karadžić”, Loznica

prof. dr Daniela Popović Nikolić, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš

Aleksandra Purić, Naučno-obrazovno kulturni centar „Vuk Karadžić”, Tršić

prof. dr Nemanja Radulović, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd